نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه مالک اشتر

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجو

4 دانشجوی دکترا

چکیده

در فرایند انتقال فناوری عناصر بسیاری روی اثربخشی آن مؤثرند. یکی از این موارد، فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی با تأثیر از فرهنگ ملی کشورها می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت یا عدم موفقیت فرایند انتقال فناوری گردد. به این منظور در پژوهش حاضر نقش فرهنگ سازمانی بر‌اساس مدل هافستد بر اثربخشی انتقال فناوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. جامعه آماری شامل پروژه‌های انتقال فناوری است که در طول دو دهه اخیر انجام شده‌است. براین‌اساس تعداد 53 پروژه انتخاب شد که جهت پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه از مدیران و صاحب‌نظران فعال در این پروژه‌ها بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ابعاد فرهنگ سازمانی بر انتقال اثربخش فناوری (میزان موفقیت و عدم موفقیت) نقش مؤثری دارند. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ‌های نتیجه‌گرا، کارمند‌محور، نگاه سیستمی باز، رویکرد حرفه‌ای و جامع‌نگر، کنترل سهل‌گیرانه و رویکرد هنجاری نقش مؤثرتری بر انتقال اثربخش فناوری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of organizational culture on the effectiveness of technology transfer projects in Iran

چکیده [English]

There are many elements in the process of technology transfer that influence the effectiveness of it. One of these cases is the corporate culture. Organizational culture that impact of national culture can underlie the success or failure of the technology transfer process. For this purpose this study examines the role of organizational culture based on Hofstede's framework on the effectiveness of technology transfer. Statistical population of the research was technology transfer projects during recent two decades. Accordingly we selected 53 projects and the questionnaires were fulfilled by these projects’ managers and experts. We used structural equation modelling to analyze data. The research results showed the key role of organizational culture on technology transfer (.to determine the success and failure). The results also showed that results-oriented, employee-oriented, Professional view, Open systems, Loose control and Normative view are more impact on the effectiveness of technology transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • technology transfer
  • technology transfer effectiveness
-  امین ناصری، رضا، نامدار زنگنه، سودابه و باقری نژاد، جعفر. (1387). بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 13،شماره 5، ص 77-100.
-  حاجی حسینی، حجت اله، رحیمی، مهناز و معصوم‌زاده، محسن. (1391). عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل‌و‌نقل ریلی ایران، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 1، ص 51-60.
-  حقیقت منفرد، جلال، هوشیار، آیلر. (1389). بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش. فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره11، ص 87-65.
-  شاین، ادگار. (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری. (ترجمه‌ی برزو فرهی بوزنجانی و شمس‌الدین نوری نجفی)، چاپ اول، انتشارات سیمای جوان.
-  شوماخر، رندال، ای.، و لومکس، ریچارد، جی. (1388). مقدمه ای بر مدلسازی معادله ساختاری. ترجمه وحید قاسمی. چاپ اوّل، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
-  کرمی‌پور، آزیتا، ژولی، دومینیک و بولی، وینسنت. (1393). عوامل سازمانی مؤثر بر انتخاب روش دستیابی به فناوری در سازمان‌های فناوری‌محور ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره 1، ص 107-135.
-   گودرزی، مهدی و خواجه نصیری، شهرام. (1393). انتخاب روش مناسب همکاری فناوری برای تولید الکترود گرافیتی در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال اول، شماره 4، ص 131-160.
-    نقی زاده، محمد، بامداد صوفی، جهانیار، میرافشار، مریم. (1393). شناسایی و اولویت­بندی ریسک­های پروژه­های همکاری فناوری )حوزه زیست فناوری(. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره 3، ص 9-33.
-     Ahammad, M. F., Tarba, S. Y., Liu, Y., & Glaister, K. W. (2016). Knowledge transfer and cross-border acquisition performance: The impact of cultural distance and employee retention. International Business Review, 25(1), 66-75.
-     Caberera A. (2001). The key role of organizational culture in a multi-system view of technology driven-change, International Journal of Information Management, 21(3).
-     Dasgupta, S., & Gupta, B. (2012). Impact of Organizational Culture on Technology Use in a Developing Country. In ECIS (p. 240).
-     De Falco, S. (2012). Is it possible to control and optimize technology transfer process?. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1(1), 1-9.
-     Erumban, A. A., & De Jong, S. B. (2006). Cross-country differences in ICT adoption: A consequence of Culture?. Journal of World Business41(4), 302-314.
-     Fong Boh, W., Nguyen, T. T., & Xu, Y. (2013). Knowledge transfer across dissimilar cultures. Journal of Knowledge Management, 17(1), 29-46.
-     Gómez, C., & Ranft, A. L. (2003). The influence of organizational variables on the transferability of management practices: An examination of traditional and learning manufacturing environments in Mexico. Journal of Business Research56(12), 989-997.
-     Guan, J.; “TT and “innovation performance”; Technological Forecasting and Social Change, Vol.73, No.6, 2006.
-     Hemmert, M. (2004). The influence of institutional factors on the technology acquisition performance of high-tech firms: survey results from Germany and Japan. Research Policy33(6), 1019-1039.
-     Hofstede, G.; “Organizing for cultural diversity”; European Management Journal, Vol.7, No.4, 1989.
-     Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures et organisations: Nos programmations mentales. Pearson Education France.
-     Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online readings in psychology and culture2(1), 8.
-     Erumban A. ( 2006). Cross country differences in ICT adoption, a consequence of culture? ; World Business, Vol.41, No.4.
-     Ivarsson, I., & Alvstam, C. G. (2005). Technology transfer from TNCs to local suppliers in developing countries: A study of AB Volvo’s truck and bus plants in Brazil, China, India, and Mexico. World Development33(8), 1325-1344.
-     Kauser, S., & Shaw, V. (2004). The influence of behavioural and organisational characteristics on the success of international strategic alliances. International Marketing Review, 21(1), 17-52.
-     Lee, S. G., Trimi, S., & Kim, C. (2013). The impact of cultural differences on technology adoption. Journal of World Business, 48(1), 20-29.
-     Lin, B. W., & Berg, D. (2001). Effects of cultural difference on technology transfer projects: an empirical study of Taiwanese manufacturing companies.International Journal of Project Management19(5), 287-293.
-     Kirkman, B. L., Lowe, K. B., & Gibson, C. B. (2006). A quarter century of Culture’s Consequences: A review of empirical research incorporating Hofstede’s cultural values framework. Journal of International Business Studies, 37(3), 285–320.
-     Kobernyuk, E., Stiles, D., & Ellson, T. (2014). International joint ventures in Russia: Cultures' influences on alliance success. Journal of Business Research, 67(4), 471-477.
-     Malik K. (2002). Aiding the technology manager. Technovation,22(7).
-     Martinez, E. A., Beaulieu, N., Gibbons, R., Pronovost, P., & Wang, T. (2015). Organizational Culture and Performance. The American Economic Review, 105(5), 331-335.
-     Reisman A. (2005).Transfer of technologies, a cross disciplinary taxonomy.Omega, Vol.33.
-     Sarala, R. M., Junni, P., Cooper, C. L., & Tarba, S. Y. (2014). A sociocultural perspective on knowledge transfer in mergers and acquisitions. Journal of Management, 0149206314530167.
-     Sarina MN, Rushami ZY, Fariza H. (2009). Quality practices as a moderator in technology transfer performance. Int J Bus Manag,4(7):96–105.
-     Shaojie, A. (2006). The Influence of Market, Cultural, Environmental Factors on Technology Transfer. Journal of World Business41, 100-111.
-     Spann, M. S., Adams, M., & Souder, W. E. (1995). Measures of technology transfer effectiveness: key dimensions and differences in their use by sponsors, developers and adopters. Engineering Management, IEEE Transactions on, 42(1), 19-29.
-     Stock G. (2001). Organizational and strategic predictors of manufacturing technology implementation success. Technovation, 21.
-     Sung, T. K., & Gibson, D. V. (2015, September). Knowledge and technology transfer: levels and key factors. International Conference on Technology Policy and Innovation (ICTPI).
-     Vaara, E., Sarala, R., Stahl, G. K., & Bjo¨rkman, I. (2012). The impact of organizational and national cultural differences on social conflict and knowledge transfer in interna-tional acquisitions. Journal of Management Studies, 49(1), 1–15.
-     Valmohammadi, C., & Roshanzamir, S. (2015). The guidelines of improvement: Relations among organizational culture, TQM and performance. International Journal of Production Economics, 164, 167-178.
-     Zahra, S., Sisodia, R., & Matherne, B. (1999). Exploiting the dynamic links between competitive and technology strategies. European Management Journal17(2), 188-203.