عوامل موثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی بر اساس توسعه مدل پذیرش فناوری (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری، برخی از بانک‌ها اقدام به توسعه خدمات بانکداری الکترونیک برای مشتریان حقوقی خود نموده‌اند. ظهور فناوری اینترنت بانک اشخاص حقوقی نمونه‌ای از این خدمات است. لازمه موفقیت و پذیرش این خدمات مانند هر فناوری دیگری نیاز به مطالعه و شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر پذیرش آن توسط کاربران دارد. در این مقاله ضمن مطالعه ادبیات تحقیق، مدل پذیرش فناوری (TAM) متناسب با فناوری بانکداری الکترونیک اشخاص حقوقی و برمبنای مصاحبه‌های انجام‌شده با خبرگان صنعت بانکداری توسعه داده شده‌است. پرسشنامه‌ای بر مبنای آن طراحی شده و بین مشتریان بانک اقتصاد نوین (اولین بانک خصوصی کشور) توزیع شده تا میزان تأثیر مؤلفه‌های مختلف شناسایی‌شده بر پذیرش این فناوری بررسی شود. از رویکرد معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه‌های تحقیق و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده‌است. نتایج مدل آماری نشان می‌دهد، مدل پیشنهادی برازنده داده‌ها می‌باشد و مؤلفه‌های اعتماد و امنیت بیشترین تأثیر را بر پذیرش این فناوری دارد. همچنین هیجان‌های درونی کاربران حقوقی بر خلاف کاربران حقیقی بر پذیرش این نوع فناوری تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors influencing the adoption of legal entities Internet banking on the development of Technology Acceptance Model (Case study: Eghtesad Novin Bank)

نویسنده [English]

  • Vahid Baradaran
چکیده [English]

Information and communication technology has opened new horizons for humanity. Nowadays, a variety of technologies has penetrated different spheres of life, including business and affairs seems to be impossible without it. Among the advantages of this technology, for increased speed, accuracy, cost reduction and time saving that all of them ultimately leads to improved performance and increased productivity. One of the most important industries has been the impact of information technology is banking industry. Banks are trying to change the style of their provide services and their customers encouraged to take advantage of new channels and services including Tele banking, Mobile banking, Internet banking and all branches of electronic banking. To investigate factors that may affect customers using Internet banking legal entities have positive effects, this study will provide a model to examine the effects of these factors. In this paper, based on literature and Technology Acceptance Model (TAM), the factors which affected on acceptance of internet baking by legal entities are identified and a conceptual model is developed. A questionnaire is designed and distributed between legal costumers of Eghtesad Novin bank. Structural equation approach is used to investigate research hypotheses and validate the conceptual model of the research. Results of statistical model show the proposed model is befitting to data and factors of trust and security have the most impact on the acceptance of this technology. Also the inner emotions of legal users have not impact on this kind of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Bank
  • legal entities
  • Structural Equation Model
  • Technology Acceptance Model
-         ابراهیمی، ع.، مهدیه، ا. (1385)، تجارت الکترونیک: اصول، مفاهیم، کاربردها، تهران، انتشارات همای دانش.
-         آقامحمدی، ز. (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک (بانک ملت)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان.
-         حیدریه، س.ع.، سیدحسینی، س.م.، شهابی، ع. (1392)، شبیه‌‌سازی مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم، فصلنامه مدیریت و توسعه فناوری، دوره 1، شماره 1، صفحه. 67-98.
-         خاکی، غ. (1387)، روش تحقیق در مدیریت، تهران:، نشر بازتاب.
-         خزائی پول، ج. (1390)، «بررسی تمایل به خرید الکترونیکی براساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی».، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان.
-         رامین مهر، ح. چارستاد، پ. (1392)، روش تحقیق کمی با کاربرد معادلات ساختاری (نرم‌افزار لیزرل)، تهران، انتشارات ترمه.
-         سپهری، م.م.، عبدالوند، ن.، برادران، و. (1392)، توسعة مدل هم راستایی راهبردی کسب‌وکار و فناوری اطلاعات، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 14، ص. 125-143.
-         سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، ا. (1386)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، چاپ چهاردهم، تهران، نشر آگه.
-         سیدجوادین، س.ر.، یزدانی، ش. (1384)، بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی بانک سامان)، دانش مدیریت، شماره 70، ص. 45-61.
-         سیدجوادین، س.ر.، سقطچی، م. (1385)، بانکداری الکترونیک و سیر تحول آن در ایران، ماهنامه تدبیر، شماره 170، ص. 30-36.
-         عبدخدا، م.ه.، احمدی، م.، حسینی، آ.، پریخانی، ا.، فرهادی، ا. (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارک پزشکی بر‌اساس مدل پذیرش فناوری در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 7، شماره 4، 298-287.
-         کوشا، م.، رفیعی، م (1383)، عوامل موفقیت و شکست پروژه‌های IT در سازمان‌ها، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
-         محترمی، ا.، خداداد حسینی، س.ح.، الهی، ش. (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها، فصلنامه مدیریت و توسعه فناوری، دوره 1، شماره 3، ص. 97-122.
-         موغلی، ع.ر.، (1386)، پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانک‌های شهر شیراز، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 7، ص. 81-98.
-        Akinci, S., Akosy, S., Atilgan, E.  (2004), Adoption of Internet Banking among sophisticated consumer segments in advanced developing country. International Journal of Bank Marketing, Vol. 22, Issue 3, 212 – 232.
-        Aladwani, A. M. (2001), Online banking: a field study of drivers, development challenges, and expectations, International journal of information management, Vol. 21, Issue 3, 213–225.
-        Barclay, D, Higgins, C., Thompson, R.  (1995), The partial least squares (PLS) approach to causal modeling: Personal computer adoption and use as an illustration, Technology studies Vol. 2, Issue 2, 285-309.
-        Berin
-        Byers, R. E., Lederer, P. J. (2001), Retail bank services strategy: a model of traditional, electronic and mixed distribution choices, Journal of Management Information Systems, Vol. 18, Issue 2, 133-156.
-        Cheng, T. C. E., Lam, D. Y. C., Yeung, A. C. L.  (2006), Adoption of internet banking: An empirical study in Hong Kong, Decision Support Systems, Vol. 42, Issue 3, 1558-1572.
-        Davis, F. D. (1989), Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly, Vol. 13, Issue 3, 319-340.
-        Dillon, A., Morris, M. G. (1996), User acceptance of information technology: theories and models. Annual review of information science and technology, Vol. 31, 3-32.
-        Elkadi, H. (2013), Success and failure factors for e-government projects: A case from Egypt, Vol. 14, Issue 2, 165-173.
-        Gefen, D., D. W. Straub, Boudreau, M. C. (2000), Structural Equation Modeling and Regression: Guidelines For Research Practice, Communications of the Association for Information Systems, Vol. 4, Issue 7.
-        Gerrard, P., Cunningham, J. B. (2003), The diffusion of E-banking among Singapore consumer, International Journal of Bank Marketing, Vol. 21, Issue 1, 16-23.
-        Hair, J. F., Ringle, C.M., Sarstedt, M. (2012), PLS-SEM: Indeed a silver bullet, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 19, Issue 2, pp.139-151.
-        Hanafizadeh, P., Behboudi, M., Koshksaray, A. A., Jalilvand Shirkhani Tabar,  M. (2012), Mobile-banking adoption by Iranian bank clients, Telematics and Informatics, Vol. 31, Issue 1, 62–78.
-        Kesharwani, A., Bisht, S. S. (2012), The impact of trust and perceived risk on internet banking adoption in India, International Journal of Bank Marketing, Vol. 30, Issue 4, 303-322.
-        Laforet, S., Li, X, (2005), Consumers’ attitudes towards online and mobile banking in China, International Journal of Bank Marketing, Vol. 23, Issue 5, 362-380.
-        Liao, Z., Cheung, M. T. (2002), Internet-Based e-Banking and Consumer Attitudes: An Empirical Study, Information & Management, Vol. 39, Issue 4, 283-295.
-        Marcoulides, G. A., Saunders, C. (2006), Editor's comments: PLS: a silver bullet?, MIS Quarterly, Vol. 30, Issue 2, iii-ix.
-        Mattila, M., Karjaluoto, H., Pento, T.  (2003), Internet Banking Adoption among mature customer: early majority or laggards?, Journal of Service Marketing, Vol. 17, Issue 5, 514 – 528.
-        Mohammadi, H. (2015), A study of mobile banking loyalty in Iran, Computers in Human Behavior, Vol. 44, 35–47.
-        Montazemi, A.R., Qahri-Saremi, H. (2015), Factors Affecting Adoption of Online Banking: A Meta-Analytic Structural Equation Modeling Study, Information & Management, Vol. 52, Issue 2, 210–226.
-        Nasri, W., Charfeddine, L. (2012), Factors affecting the adoption of Internet banking in Tunisia: An integration theory of acceptance model and theory of planned behavior, Journal of High Technology Management Research, Vol. 23, Issue 1, 1-14.
-        Plouffe, C. R., Hulland, J. S., Vandenbosch, M. (2001), Richness versusparsimony in modeling technology adoption decision—understanding merchant adoption of a smart card-based payment, Information Systems Research, Vol. 12, Issue 2, 208-222.
-        Sathye, M. (1999), Adoption of internet banking by Australian consumers: an empirical investigation, International Journal of Bank Marketing, Vol. 17, Issue 7, 324-334.
-        Sohail, M. S., Shanmugham, B. (2003), E-banking and customer prefereneces in Malaysia: An empirical investigation, Information Sciences, Vol. 150, Issue 3-4, 207-217.
-        Suh, B., Han, I. (2002), Effect of trust on customer acceptance of Internet banking, Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 1, Issue 3-4, 247-263.
-        Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., Davis, F. D. (2003), User Acceptance of Information Technology: toward an unfield view, MIS Quarterly, Vol. 27, Issue 3, 425-478.
-        Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G., Oppen, C. (2009), Using PLS path modelling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration, MIS Quarterly, Vol. 33, Issue 1, 177-195.
-        Xiaoying, D., Qianqian, L., Dezhi, Y. (2008), Business Performance, Business Strategy and Information System Strategic Alignment: An Empirical Study on Chinese Firms. Tsinghua Science and Technology, Vol. 13, Issue 3, 348-354.
-        Yoon, C. (2010), Antecedents of customer satisfaction with online banking in China: The effects of experience, Computers in Human Behavior, Vol. 26, Issue 6, 1296-1304.