نویسنده = ���������������� ���������� �������� ��������