مقایسه عملکرد وزارت بهداشت، درمان‌و‌آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با شاخص‌های کلیدی معرف توسعه پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

لازمه نیل به اهداف توسعه ملی برخورداری از دانش و تکنولوژی پیشرفته است که تنها در سایه انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای کسب می‌شود. لذا ارزشیابی و نظارت بر وضعیت پژوهش امری غیرقابل‌اجتناب است. از طرفی ارزشیابی و نظارت وقتی به شکل مؤثر انجام می‌شود که شاخص‌های دقیق و مناسبی برای آن شناسایی، تدوین و برای تصمیم‌گیری در اختیار سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. در همین راستا این پژوهش شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش در سطح کشور را با تمرکز بر بخش بهداشت و درمان شناسایی کرده و وضعیت شاخص‌ها در این بخش را در مقایسه با دانشگاه‌ها و مؤسسات زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد مقایسه قرار می‌دهد. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا با نظر 8 خبره استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که 30 شاخص از مجموع 74 شاخص استخراج‌شده توسط محقق از نگاه خبرگان عوامل کلیدی محسوب می‌شوند که باید به‌طور مستمر مورد پایش قرار گیرند. همچنین آمارهای منتسب به تعدادی از شاخص‌ها، تفاوت‌های قابل‌توجهی را در مقایسه وضعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the performance of the Ministry of Health and Medical Education and Ministry of Science, Research and Technology in Iran by Key Indicators of Research in Healthcare Sector with Fuzzy Delphi

چکیده [English]

Necessary of achieve to the objectives of national development is knowledge and advanced technology that only be achieved by doing fudamental, applied and development research. So evaluation and monitoring on the research situations is unavoidable. However, the evaluation and monitoring is done effectively when the proper indicators are developed for the formulation of the policy, judge and decide. This research aims to identify key indicators in health sector researches and compared them with researches in universities and institutions of science, research and technology ministry. This study was based on a survey using descriptive data has been collected.The research method of this paper is descriptive and analytical. Ishikawa Fuzzy Delphi Technique based on opinion of 8 experts is used for this study. Results show that experts have chosen 30 of 74 indicators as critical indicators that should be monitor continusly. Statistics also show differences in selected indicators between Ministry of Health and Medical Education and Ministry of Science and Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Indicator
  • Healthcare
  • Science Research and Technology
  • Fuzzy Delphi