نویسنده = رجب زاده قطرمی، علی
طراحی یک مدل ارزش گذاری دانش فنی برای فن بازارها

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 45-80

10.22104/jtdm.2016.397

سید سپهر قاضی نوری؛ علی رجب زاده قطرمی؛ پریسا مودت