نویسنده = ���������� �������������� ����������
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کلان علم و فناوری

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 129-155

10.22104/jtdm.2019.2841.1960

ایمان رئیسی وانانی؛ نعیما میرزامومن