نویسنده = ���������������� ����������
بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیتهای تحقیق و توسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-38

10.22104/jtdm.2018.2294.1786

سپهر قاضی نوری؛ مقصود امیری؛ سروش قاضی نوری؛ پریسا علیزاده