نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������