تعیین و اولویت ‏بندی شاخص‏های مؤثر بر برونسپاری پروژه‏های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مورد مطالعه: سازمان صنایع هوایی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

2 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

3 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

4 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

5 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده

توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (CoPS )، نیازمند همکاری با تأمین‏کنندگان منابع برتر برون سازمانی بوده و برونسپاری راهبردی پروژه های تحقیق و توسعه این محصولات، از جمله راهکارهای کسب منابع مورد نظر در زمینه تجهیزات، دانش، منابع انسانی و مالی است. در این پژوهش، پیرو مرور ادبیات موضوع و مصاحبه های اکتشافی، با نظرسنجی از 35 نفر از خبرگان سازمان مورد مطالعه (صنایع هوایی) در قالب پرسشنامه دلفی فازی، 21 شاخص مرتبط و مؤثر در زمینه برونسپاری این پروژه ها شناسایی شدند. با توجه به اثرگذاری متقابل شاخص ها، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تعیین ارتباطات علّی و معلولی بین آنها استفاده شد و نتایج این ارتباطات، در اولویت بندی نهایی اهمیت شاخص ها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP) به کار رفت. نتایج رتبه بندی نشان می‏دهند که "کاهش هزینه"، "توانایی سازمان در حفاظت از نتایج و مالکیت معنوی پروژه" و "ساختار منعطف سازمان برای برونسپاری" به ترتیب حائز بیشترین تأثیر در تصمیم برای برونسپاری یا توسعه داخلی این محصولات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining and prioritizing the influence indices for the CoPS R&D projects outsourcing (A study on Aviation Industries Organization, Iran)

نویسندگان [English]

  • Hossein Dehghani Poudeh 1
  • Mohsen Cheshmberah 2
  • Hassan torabi 3
  • Mohammad Hossein Karimi Gavareshki 4
  • Reza Hosnavi 5
1 Malek Ashtar University of Technology
2 Malek Ashtar University of Technology
3 Malek Ashtar university of Technology
4 Malek Ashtar University of Technology
5 Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Regarding the cooperation with superior extra organizational resource suppliers required to the development of CoPS, the strategic outsourcing of the CoPS R&D projects is among the solutions to acquire the resources related to the equipment, knowledge, human resource, and finance. Following the literature review and the explorative interviews, in the present paper, using a Fuzzy Delphi method a survey of 35 experts was conducted in Iranian Organization of Aviation Industries. By studying this case, 21 related indices were derived. Given the reciprocal cause and effect among the indices, the DEMATEL technique was employed to demonstrate these relations. The results of the relations were used to prioritize the indices by ANP . The final prioritization urges that the indices “cost reduction”, “the organization competence in preserving the results and the IPR of the projects”, and “the flexibility of the organization for outsourcing” are of the greatest importance respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex Product Systems
  • Outsourcing
  • Supplier
  • DEMATEL
  • ANP
-    بوجادزیف، جرج؛ بوجادزیف، ماریا (1381). "منطق فازی و کاربردهای آن در مدیریت ". حسینی، سید محمدرضا. تهران، ایشیق.
-    حسینی، سیدعلی؛ مهدی، محمدی، حاجی‏حسینی، حجت الله (1395). "عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم‌های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی." فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 4(1): 159-186.
-    صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر و قاضی نوری، سید سروش (1395). "پیشران‌های کسب و ایجاد قابلیت‌های فناورانه ساخت محصولات و سامانه‌های پیچیده در بنگاه‌های متأخر: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (OTC)." مدیریت نوآوری 5(3): 1-26.
-    صفدری رنجبر، مصطفی؛ قیدرخلجانی، جعفر؛ طهماسبی، سیامک و توکلی، غلامرضا (2016). "قابلیت‏های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه‏های پیچیده دفاعی." فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 4(1): 133-158.
-    صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر و قاضی نوری، سید سروش (1395). "کسب دانش و قابلیت‏های فناورانه ساخت محصولات و سامانه‏های پیچیده در کشورهای درحال‌توسعه: مورد مطالعه توربین گازی IGT25. ششمین کنفرانس بین‌المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری. تهران.
-    نیومن، ویلسام لاورنس (1389). "شیوه‏های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی ". دانایی‌فرد، حسن. تهران، موسسه کتاب مهربان نشر.
-     "سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- وزارت دفاع. (1396). /www.defanews.ir/sug. تاریخ دسترسی: دی‌ماه 1397.
-     ArmedforcesAviation industriesorganization." (2013). from http://www.iranhavafaza.com/index/article/535.
-     Acha, V., A. Davies, M. Hobday and A. Salter (2004). "Exploring the capital goods economy: complex product systems in the UK." Industrial and Corporate Change 13(3): 505-529.
-     Appiah-Adu, K., B. K. Okpattah and J. G. Djokoto (2016). "Technology transfer, outsourcing, capability and performance: A comparison of foreign and local firms in Ghana." Technology in Society 47: 31-39.
-     Audretsch, D. B., A. J. Menkveld and A. R. Thurik (1996). "The Decision Between Internal and External R & D." Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft: 519-530.
-     Bardhan, A. D. (2006). "Managing globalization of R&D: Organizing for offshoring innovation." Human Systems Management 25(2): 103-114.
-     Barlow, J. (2000). "Innovation and learning in complex offshore construction projects." Research policy 29(7): 973-989.
-     Beaugency, A., M. E. Sakinç and D. Talbot (2015). "Outsourcing of strategic resources and capabilities: opposing choices in the commercial aircraft manufacturing." Journal of Knowledge Management 19(5): 912-931.
-     Becker, M. C. and F. Zirpoli (2017). "How to avoid innovation competence loss in R&D outsourcing." California Management Review 59(2): 24-44.
-     Calantone, R. J. and M. A. Stanko (2007). "Drivers of Outsourced Innovation: An Exploratory Study*." Journal of Product Innovation Management 24(3): 230-241.
-     Chun, H. and S.-B. Mun (2012). "Determinants of R&D cooperation in small and medium-sized enterprises." Small Business Economics 39(2): 419-436.
-     Davies, A. and T. Brady (2000). "Organisational capabilities and learning in complex product systems: towards repeatable solutions." Research Policy 29(7-8): 931-953.
-     Dedehayir, O., T. Nokelainen and S. J. Mäkinen (2014). "Disruptive innovations in complex product systems industries: A case study." Journal of Engineering and Technology Management 33: 174-192.
-     Drechsler, W. and M. Natter (2012). "Understanding a firm's openness decisions in innovation." Journal of Business Research 65(3): 438-445.
-     Esposito, E. (2004). "Strategic alliances and internationalisation in the aircraft manufacturing industry." Technological Forecasting and Social Change 71(5): 443-468.
-     Fujii, H. and S. Managi (2016). "Research and development strategy for environmental technology in Japan: A comparative study of the private and public sectors." Technological Forecasting and Social Change 112: 293-302.
-     Ge, Z. and Q. Hu (2008). "Collaboration in R&D activities: Firm-specific decisions." European journal of operational research 185(2): 864-883.
-     Gooroochurn, N. and A. Hanley (2007). "A tale of two literatures: transaction costs and property rights in innovation outsourcing." Research Policy 36(10): 1483-1495.
-     Gunawan, B. Igel and K. Ramanathan (2002). "Innovation networks in a complex product system project: the case of the ISDN project in Indonesia." International Journal of Technology Management 24(5-6): 583-599.
-     Hobday, M. (1998). "Product complexity, innovation and industrial organisation." Research policy 26(6): 689-710.
-     Hobday, M., A. Davies and A. Prencipe (2005). "Systems integration: a core capability of the modern corporation." Industrial and corporate change 14(6): 1109-1143.
-     Holcomb, T. R. and M. A. Hitt (2007). "Toward a model of strategic outsourcing." Journal of operations management 25(2): 464-481.
-     Hsu, C.-C. and J. J. H. Liou (2013). "An outsourcing provider decision model for the airline industry." Journal of Air Transport Management 28: 40-46.
-     Kamuriwo, D. S. and C. Baden-Fuller (2016). "Knowledge integration using product R&D outsourcing in biotechnology." Research Policy 45(5): 1031-1045
-     Kumar, S., P. Zampogna and J. Nansen (2010). "A closed loop outsourcing decision model for developing effective manufacturing strategy." International Journal of Production Research 48(7): 1873-1900.
-     Lee, H.-S., G.-H. Tzeng, W. Yeih, Y.-J. Wang and S.-C. Yang (2013). "Revised DEMATEL: resolving the infeasibility of DEMATEL." Applied Mathematical Modelling 37(10-11): 6746-6757.
-     Love, J. H. and S. Roper (2005). "Economists' perceptions versus managers' decisions: an experiment in transaction-cost analysis." Cambridge Journal of Economics 29(1): 19-36.
-     Martínez-Noya, A. and E. García-Canal (2011). "Technological capabilities and the decision to outsource/outsource offshore R&D services." International Business Review 20(3): 264-277.
-     McIvor, R. (2008). "What is the right outsourcing strategy for your process?" European management journal 26(1): 24-34.
-     McIvor, R. (2009). "How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation." Journal of Operations Management 27(1): 45-63.
-     McIvor, R. (2010). "The influence of capability considerations on the outsourcing decision: the case of a manufacturing company." International Journal of Production Research 48(17): 5031-5052.
-     McIvor, R. (2011). "Outsourcing done right." Industrial Engineer 43(1): 30-35.
-     Miller, R., M. Hobday, T. Leroux-Demers and X. Olleros (1995). "Innovation in complex systems industries: the case of flight simulation." Industrial and corporate change 4(2): 363-400.
-     Moody, J. B. and M. Dodgson (2006). "Managing complex collaborative projects: Lessons from the development of a new satellite." The Journal of Technology Transfer 31(5): 568-588.
-     Naghizadeh, M., M. Manteghi, M. Ranga and R. Naghizadeh (2016). "Managing integration in complex product systems: The experience of the IR-150 aircraft design program." Technological Forecasting and Social Change.
-     Nakamura, K. and H. Odagiri (2005). "R&D boundaries of the firm: an estimation of the double-hurdle model on commissioned R&D, joint R&D, and licensing in Japan." Economics of Innovation and New Technology 14(7): 583-615.
-     Narula, R. (2001). "Choosing between internal and non-internal R&D activities: some technological and economic factors." Technology Analysis & Strategic Management 13(3): 365-387.
-     Olausson, D. (2009). Facing interface challenges in complex product development, Linköping University Electronic Press.
-     Pisano, G. P. (1990). "The R&D boundaries of the firm: an empirical analysis." Administrative Science Quarterly 35(1): 153-176.
-     Pisano, G. P. and D. J. Teece (2007). "How to capture value from innovation: Shaping intellectual property and industry architecture." California Management Review 50(1): 278-296.
-     Prahalad, C. and G. Hamel (1990). "The core competence of the corporation." Boston (MA).
-     Steensma, H. K. and K. G. Corley (2000). "On the performance of technology-sourcing partnerships: the interaction between partner interdependence and technology attributes." Academy of Management Journal 43(6): 1045-1067.
-     Steensma, H. K. and K. G. Corley (2001). "Organizational context as a moderator of theories on firm boundaries for technology sourcing." Academy of Management Journal 44(2): 271-291.
-     Ulset, S. (1996). "R&D outsourcing and contractual governance: An empirical study of commercial R&D projects." Journal of Economic Behavior & Organization 30(1): 63-82.
-     Verwaal, E. (2017). "Global outsourcing, explorative innovation and firm financial performance: A knowledge-exchange based perspective." Journal of World Business 52(1): 17-27.
-     Veugelers, R. and B. Cassiman (1999). "Make and buy in innovation strategies: evidence from Belgian manufacturing firms." Research policy 28(1): 63-80.
-     Walker, G. (1988). "Strategic sourcing, vertical integration, and transaction costs." Interfaces 18(3): 62-73.