دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-168 
4. اثر همکاری مبتنی بر هدف و ساختار بر نوآوری محصول

صفحه 83-108

10.22104/jtdm.2018.2335.1795

جواد سلطان زاده؛ اسماعیل قادری فر؛ محمدصادق خیاطیان؛ حجت رضایی صوفی