شناسایی ابزارهای سیاستی تقاضامحور و جانمایی ابزارها در مراحل چرخه عمر محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی- پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

4 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

چکیده

نوآوری صنعتی و توسعه در مراحل مختلف از چرخه عمر محصول نیاز به ابزارهای سیاستی مختلف و متفاوت دارد. ضعف و کمبود رویکردهای تقاضاگرا در تصمیم‌گیری و سیاست‌های کشور در توسعه علم و فناوری، حاکی از ضرورت و اهمیت کلی مسئله است. در قسمت اول مقاله با استفاده از روش فراترکیب ابزارهای سیاستی تقاضاگرا دسته‌بندی شدند. این دسته‌بندی در چهار دسته شامل خرید دولتی، مقررات، استانداردسازی و حمایت از تقاضای بخش خصوصی صورت پذیرفت. در قسمت بعدی، مقاله به دنبال جانمایی ابزارهای تقاضاگرای مرحله قبل در مراحل چرخه عمر محصول شرکت‌های دانش‌بنیان است. این مرحله به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از نمونه‌گیری در سه نوع شرکت دانش‌بنیان مستقر در استان همدان انجام پذیرفت. نتایج این مرحله نشان داد که با توجه به نوع شرکت دانش‌بنیان، ابزارهای تقاضاگرای مؤثر در هرکدام از مراحل چرخه عمر محصول، متفاوت بود و یکی از مهم‌ترین مسائلی که از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان برای رسیدن به تجاری‌سازی محصولات عنوان می‌شود، لزوم سیاست‌گذاری مناسب در زمینه سیاست‌های تقاضاگرا است و این سیاست‌ها نیاز به ترکیب و انطباق با سیاست‌های طرف عرضه دارند.
کلمات کلیدی: سیاست نوآوری، ابزارهای سیاست نوآوری، ابزارهای تقاضامحور، شرکت دانش‌بنیان، چرخه عمر محصول.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying demand- driven policy Instruments and locating Instruments in the stages of product life cycle

نویسندگان [English]

  • najme jooriyan 1
  • Elnaz Siavashi 2
  • Javad Noori 3
  • Masoud Abbasi 4
1 PhD student technology management, Tehran University campus Farabi
2 university of Tehran
3 Research Policy Institute of Science, Technology and Technology of Sharif University of Technology
4 Department of Business Management, Kharazmi University
چکیده [English]

Industrial innovation and development in different stages of the product life cycle require different policy instruments. The weakness and lack of demand-side approaches in decision-making and policies for the development of science and technology indicates importance of the problem. In the first section of the article, by method of Meta Synthesis, were categorized demand-side policy instruments. This categorization was made into four categories: government purchasing, regulation, standardization and support for private sector. In the next section, the paper intends to place the demand-side instruments of the previous phase in stages of the product life cycle in knowledge-based companies. This step was carried out by descriptive-analytical method with sampling in three types of knowledge based companies in Hamedan province. The results of this stage showed that according to the type of knowledge-based company, effective demand-side instruments were different at each stage of the product life cycle. Demand-side policies are one of the most important issues for knowledge-based companies to commercialize products, and these policies need to combine and adapt to supply side policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Policy
  • Innovation Policy Instruments
  • Demand- Side Tools
  • Knowledge- Based Company
  • Product Life Cycle
جعفری نژاد، ن. مقبل باعرض، ع.آذر. ع (1393). شناسایی و استخراج مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 15، ص 85-107
خوشنویس، ن. جلالیان، م. (1390, آذر). نگاهی بر سیاست‌های تقاضا گرا برای توسعه نوآوری. ماهنامه فناوری نانو. بازیابی سال دهم.
خوشنویس، ی. صاحبی نژاد، م. حائری، م. (1390). سیاست‌های تقاضا گرا برای تقویت نوآوری مورد کاوی فناوری نانو در ایران. ماهنامه فناوری نانو.
سلامی، س. تقوی فرد، م. سلطان‌زاده، ج(1389)؛ ناسایی عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری علم و فناوری (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران). فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت.
فاضلی، ن.(1384)سیاست‌های اخیر تولید علم و فناوری در بریتانیا. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 167-218.
میرا، ا؛ کریمی، س. (۱۳۹۰)، بررسی انتخاب استراتژی‌های قیمت‌گذاری بر مبنای منحنی عمر کالا در لوازم‌خانگی کوچک (مطالعه‌ی موردی گروه محصول چرخ‌گوشت در شرکت صنعتی پارس خزر)، مدیریت بازرگانی، دوره ۳، شماره ۹.
ناظمی، ا؛ شماعی، ع؛ قدیری، ر؛ (۱۳۹۲)، شناسایی حوزه‌های نوظهور بر اساس تحلیل چرخه عمر فناوری به‌عنوان نمونه فناوری زیردریایی  بدون سرنشین، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری ، شماره 3 ، زمستان ۹۲.
نوروزی, ن. الهی، ش. حسن‌زاده، ع. و حاجی حسینی، ح. (1393). ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت نوآوری، 103-124.
Aho, E. Cornu, J. Georghiou, L. & Subira, A. (2006). Creating an Innovative Europe.
Aschhoff, B. & Sofka, W. (2009). Innovation on demand-Can public procurement drive market success of innovations? Research Policy, 1235-1247.
Bleda, M. & Valente, M. (2009). Graded eco-labels: A demand-oriented approach to reduce pollution. Technological Forecasting & Social Change 76, 512–524.
Bergek, A. Berggren, CH. Group, R. (2014). The impact of environmental policy instruments on innovation:A review of energy and automotive industry studies. Ecological Economics 106, 112–123.
Borrás, S. and Edquist, C. (2013) The choice of innovation policy instruments. Technological Forecasting and Social Change, 80, 8, 1513–1522.
Carley, S. (2011).The Era of State Energy Policy Innovation: A Review of Policy Instruments. Review of Policy Research. Volume 28, Number 3.
Cohen, b. & Amoros, J. (2014). Municipal demand-side policy tools and the strategic management of technology life cycles. Technovation, 797-806.
Crespi, F. Ghisetti, C.  Quatraro, F.)2015). Environmental and innovation policies for the evolution. Eurasia Business and Economics Society.
Edler, J. (2007). Demand based innovation policy, Manchester institude of innovation research.
Edler, J. (2010). Demand Oriented Innovation Policy. In J. Edler, The Theory and Practice of Innovation Policy an International Research Handbook (pp. 177-208). Cheltenham: Edward Elgar.
Edler, J. Georghiou, L. Blind, K. & Uyarra, E. (2012). Evaluating the demand side: New challenges for evaluation. Research Evaluation, 33-47.
Edquist, CH. & Zabala-Iturriagagoitia. J. M. (2014). Pre-commercial procurement: a demand or supply policy instrument in relation to innovation. R&D Management.
Edquist, C. and Hommen, L. (1999) Systems of innovation: theory and policy from the demand side. Technology inSociety, 21, 63–79.
Foreman-Peck, J. (2013). Effectiveness and efficiency of SME innovation policy. Small Business Economics, 41, 55-70.
Guohua, z. chao, s. & Li, h. (2008). The research of Industrial innovation resources and innovation Policy-Based on the industry life cycle.
Hemmelskamp, J.(1997). Environmental policy instruments and their effects on innovation. European Planning Studies. 5(96-22).
Kemp, R. Pontoglio, S. (2011).The innovation effects of environmental policy instruments — A typical case of the blind men and the elephant?Ecological Economics 72:28-36 · 
Lis, A.M. Romanowska, E. (2015). Evaluation of Selected Innovation Policy Instruments on the Example of Poland. Procedia - Social and Behavioral Sciences 213, 1028 – 1033.
Lundvall, B. (1992). National sestems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning. London: Pinter.
Mickwitz, P. Hyvattinen, H. Kivimaa, P. (2008). The role of policy instruments in the innovation and diffusion of environmentally friendlier technologies: popular claims versus case study experiences. Journal of Cleaner Production 16S1, S162-S170.
Norberg-Bohm, V. (1999). Stimulating green technological innovation: an analysis of alternative policy mechanisms. Policy Sciences 32 (1), 13–38.
OECD. (2011). demand-side innovation policies.
Requate, T. 2005. Dynamic incentives by environmental policy instruments - a survey. Ecol. Econ. 54, 175–195.
Rothwell, R. & Zegveld, W. (1982). Industrial innovation and public policy. London: Pinter.
Rogers, E.M, (1995). Diffusion of innovations4 (th ed). New York: The FrePress.
Sadtchenko, K. (2005); the Pyramidal Life Cycle of Economic Structures; Physica A, Vol. 350, pp. 475-486.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Towards a Meta synthesis of qualitative finding on motherhood in HIV-positive women. Research in nursing&health, 153-170.
Smits, R. and Kuhlmann, S. (2004) `The rise of systemic instruments in innovation policy', Int. J. Foresight and Innovation Policy, Vol. 1, Nos. 1/2, pp.4±32.
Tsipouri, L. (2013). Innovation strategies articulating supply side and demand side aspects. University of Athens.
Veugelers, R. (2012). Which policy instruments to induce clean innovating? Research Policy, 41, 1770– 1778.
Yi, H. Feiock, R. (2012).Policy Tool Interactions and the Adoption of State Renewable Portfolio Standards. Review of Policy Research. Volume 29, Number 2.
Zheng, H. (2006). Design systemic innovation policy for regions in developing country:Case of Zhejiang, China. A thesis submitted to the faculty of The University of Nijmegen.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Advanced nursing, 311-318.