دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-205 

مقاله پژوهشی

ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران

صفحه 9-42

10.22104/jtdm.2018.2553.1866

امیرمهدی میثمی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ علی مبینی دهکردی؛ سید رضا حجازی