تبیین ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، بابل، ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین ارتباط میان توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران بوده است. در این راستا، با مطالعه عمیق حدود 250 کتاب و مقاله درباره توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی و تحلیل محتوای کیفی آنها، زیر معیارهای اثرگذار بر این سه معیار مشخص و با یکپارچه سازی آنها، 14 زیر معیار مشترک شناسایی شد که تحت سه معیار مربوطه دسته بندی شدند. در ادامه، با نمونه گیری نظری هدفمند از میان حدود 130 خبره، 13 خبره ساکن ایران و خارج از کشور که به مسائل معیارهای مورد بررسی تسلط داشتند انتخاب شده و با بهره گیری از نظرات تخصصی آنها، پرسشنامه دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه تکمیل و از داده های پرسشنامه برای سنجش رابطه میان معیارها و زیر معیارها و وزن دهی آنها (فن دنپ) استفاده شد و مدل پژوهش، از طریق خروجیهای فن دنپ ترسیم گردید. نتایج پژوهش حاضر، گواه ارتباط دوسویه میان توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران می باشد به گونه ایکه رشد اقتصادی و توسعه فناوری، به ترتیب، اثرگذارترین و اثرپذیرترین معیار در این شبکه ارتباطی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Relationship among Science Development, Technology Development and Economic Growth in Iran using DANP

نویسندگان [English]

  • Hooman Shababi 1
  • Mahmood Yahyazadehfar 2
  • Saeed Rasekhi 3
  • Maisam Shirkhodaie 2
1 Faculty Member at management department/ Rahedanesh Institute of Higher Education, Babol, Iran.
2 Professor of Business Management, Faculty of Economics and Administrative sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 Professor of Business Economics, Faculty of Economics and administrative sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

The present research tried to determine the relationship among science development, technology development and economic growth in Iran. To do so, thorough literature review and qualitative content analysis were applied for the three fields of science development, technology development and economic growth and their relationships by studying 250 books and articles in the related fields, and found 14 cofactors that affect the three fields and their relationships in Iran. Based on cofactors (which grouped into 3 categories of science development, technology development and economic growth), DANP questionnaire was designed. Then, 13 experts were selected theoretically among 130 experts (residing in Iran or abroad) to fill out the questionnaires. Using experts' suggestions, the cofactors were applied in DANP approach to find the relationships and weighs of factors and subfactors and design a Model in Iran. The results showed that science development, technology development and economic growth are connected mutually in Iran in which economic growth and technology development are the most effective and impressionable factors in the network, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Development
  • Technology development
  • Economic Growth
  • DANP
ابراهیم نیا سماکوش، سعید و دیگران. (1392). ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی- محیطی شهر بابلسر. اقتصاد و مدیریت شهری، 1 (3)، 31-17.
اخوان، امیر ناصر. (1375). نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در فرآیند انتقال و توسعه تکنولوژی. اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، ایران.
اسدی فرد، رضا. (1384). توسعه فناوری‌های نوین نیازمند جامع‌نگری در آموزش نیروی انسانی (مطالعه موردی: نانو فناوری). مدیریت، 97 و 98، 18-12.
اصغرپور، حسین و دیگران. (1392). تأثیر هدف‌گذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیر صنعتی. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21 (65)، 32-5.
التجائی، ابراهیم؛ حسینی، راحله. (1395). اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه. اقتصاد تطبیقی، 3 (1)، 22-1.
انصاری، باقر. (1386). ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم. حقوق، 37 (4)، 35-1.
آل عمران، رؤیا و دیگران. (1392). مقایسه تأثیر تحقیق و توسعه فناوری نانو بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته.  اقتصاد کاربردی، 4 (12)، 36-25.
بشیری، عباس؛ شقاقی شهری، وحید. (1390). حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی (رویکردی اقتصادی به مقوله حکمرانی خوب). بررسی‌های بازرگانی، 48، 81-69.
بهاری فر، علی؛ دانایی‌فرد، حسن. (1385). توسعه نظریه‌ها در علم‌الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری. مدرس علوم انسانی، 10 (46)، 83-102.
بیک زاد، جعفر؛ تیرانداز، حامد. (1388). خوشه‌های صنعتی و توسعه صنایع کوچک. تدبیر، 20 (212)، 52-49.
پژویان، جمشید؛ فقیه نصیری، مرجان. (1388). اثر رقابت‌مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد الگوی رشد درون‌زا. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 13 (38)، 132-97.
پور سلیمانیان، فریده. (1386). اهمیت حقوق مالکیت معنوی جهت مدیریت کارآمد تحقیق و توسعه فناوری در عصر جهانی‌شدن. ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، ایران.
پور فرج، علیرضا و دیگران. (1390). فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، رشد اقتصادی. اقتصاد و تجارت نوین، 4 (13)، 66-46.
تقوی، مصطفی. (1387). درآمدی مبنایی و راهبردی بر الگوی اسلامی- ایرانی توسعه علم و فناوری. روش‌شناسی علوم انسانی، 14(56)، 98-73.
تودارو، مایکل. (1378). توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، چاپ هشتم.
توفیقی، جعفر. (1391). ممیزیوتحلیلمحتوایبرنامه‌هایتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیکشور بعدازانقلاباسلامیازنظرظرفیتسنجیبرایتوسعهعلم و فناوریدرراستایتحققاهدافسندچشم‌انداز بیست‌ساله، گزارش ممیزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری جمعیت توسعه علمی.
توفیقی، جعفر؛ فراستخواه، مقصود. (1381). لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 8(3)، 36-1.
جعفری صمیمی، احمد و همکاران. (1388). تأثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران. پژوهش‌های اقتصادی، 9 (4)، 21-1.
جلال آبادی، اسداله؛ بهرامی، جاوید. (1389). عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در گروه کشورهای مختلف (رویکردی نو به عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی). بررسی‌های اقتصادی، 7 (1)، 51-23.
جلالی نائینی، سید احمدرضا؛ رضازاده محمدی، محمد. (1375). صادرات و رشد اقتصادی. پژوهشنامه بازرگانی، 1، 36-6.
چلبی، مسعود؛ معمار، ثریا. (1384). بررسی عرضی- ملی عوامل کلان مؤثر بر توسعه علمی.پژوهشوبرنامه‌ریزیدر آموزش عالی، 11 (37 و 38)، 25-1.
حاجى حسینى، حجت‌الله. (1387). چالش‌هاینظامعلموفناورىکشور.جزوه تک‌نگاشت، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فناورى.
حقیقت، علی و دیگران. (1392). بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA). 1 (2)، 108-71.
خلیلی عراقی، سید منصور؛ گودرزی فراهانی، یزدان. (1392). تأثیر حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی. دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق)، 19 (4)، 27-1.
دژپسند، فرهاد. (1384). عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران.‎ پژوهشنامه اقتصادی، 5 (3)، 47-13.
دلالی اصفهانی، رحیم و دیگران. (1391). تأثیرات تغییرات جمعیت، مقیاس اقتصاد و فناوری بر فرآیند رشد اقتصادی. معرفت فرهنگی اجتماعی، 4 (1)، 80-63.
ذاکر صالحی، غلامرضا. (1390). بررسى وضعیت موجود علم و فناورى در ایران و جایگاه آن در برنامه‌های توسعه. برنامه‌ریزی و بودجه، 16 (4)، 47-3.
ربیعی، مهناز. (1387). نقش تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها. رشد فناوری، 15 (4)، 40-35.
رضایی، جواد و دیگران. (1389). بررسی رابطه علی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (مطالعه موردی بخش بازرگانی). پژوهشنامه اقتصادی، 11 (2)، 135-111.
رمضانپور نرگسی، قاسم. (1381). بررسی رابطه فرآیند توسعه نیروی انسانی با فرآیند توسعه تکنولوژی در ایران. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 9 (35 و 36)، 66-50.
ریاحی اصل، جواد. (1383). تولید علم و کتابخانه‌های دانشگاهی با نگاهی بر وضعیت علم در جهان و ایران. پیام بهارستان، 41، 7-2.
زاهدی، محمدرضا؛ زارع هرفته، علی‌اصغر. (1387). نگرشی نوین در استراتژی‌های فناوری از دیدگاه فعالیت‌های تحقیق و توسعه. هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، ایران.
سلطانی، بهزاد. (1387). مروریبر چالش‌هایآموزشعالی،پژوهشوفناوریوجهت‌گیری‌هایآینده، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
شاه آبادی، ابوالفضل. (1389). نقش رشد بهره‌وری کل عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران. دانش و توسعه، 18 (31)، 29-1.
شاه آبادی، ابوالفضل؛ پور جوان، عبدالله. (1389). حکمرانی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب. راهبرد یاس، 22، 168-129.
شاه آبادی، ابوالفضل؛ سجادی، حسن. (1390). منابع انتقال فناوری و رشد اقتصادی ایران. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 19 (59)، 52-33.
شاهین، آرش؛ مهبد، محمدعلی. (1385). مدیریت فرآیند ترسیم نقشه جامع علمی کشور: رویکردی نظام‌مند و متوازن به رشته‌های علمی دانشگاه‌ها. کنگره ملی علوم انسانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شریف النسبی، سید مرتضی. (1372). استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کارآمد توسعه صنعتی و جایگاه صنایع کوچک در اهداف توسعه. مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، وزارت صنایع سنگین، تهران، ایران.
شریف زادگان، محمدحسین؛ نورایی، همایون. (1394). بررسی تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران به‌منظور آسیب‌شناسی توسعه صنعتی ایران. پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، 4 (1). 66-41.
شفیعی، مهرداد؛ منطقی، منوچهر. (1393). توسعه فناوری در عصر مفهوم: تعاریف، مفاهیم و الزامات. توسعه تکنولوژی صنعتی، 12 (23)، 10-1.
شیخ جباری، محمدمهدی؛ اجاق، سیده زهرا. (1391). ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران: ترویج علم. نشاء علم، 2 (2)، 70-64.
صابری، حسین. (1386). مدیریت بازار فناوری؛ راهکار اصلی توسعه درون‌زای فناوری. پارک فناوری پردیس، 14، 45-42.
صفوی، راشد؛ صفوی، سید حسن. (1381). بررسی عوامل مؤثر بر انتقال و توسعه فناوری در کشورهای درحال‌توسعه آسیایی. پژوهش‌های اقتصادی، 2 (5 و 6)، 104-85.
عاشورزاده، اعظم. (1392). بررسی آثار موجودی سرمایه و بهره‌وری نیروی کار بر رشد اقتصادی. اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، خوراسگان، ایران.
عباسی نژاد، حسین و دیگران. (1393). تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق اختراع بر رشد اقتصادی ایران. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 14 (1)، 58-27.
عبیری، غلامحسین. (1383). تولید علم و رشد اقتصادی. بانک و اقتصاد، 50، 57-53.
عزیزمحمدلو، حمید. (1396). سازوکارهای تأثیر خوشه‌های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه‌ای ایران: رویکرد داده‌های تابلویی. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 7 (26)، 34-17.‎
فریدون، عبدالحسین. (1381). بحثی اجمالی پیرامون "مدیریت توسعه علوم، تحقیقات و فناوری ". مجموعه مقالات چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران.
کمیجانی، اکبر؛ سلاطین، پروانه. (1389). بررسی تأثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان). مدیریت (پژوهشگر)، 7 (20)، 41-27.
کمیجانی، اکبر؛ محمود زاده، محمود. (1387). اثرات زیرساخت، کاربری و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه. پژوهشنامه بازرگانی، 13 (49)، 73-31.
مبارک، اصغر؛ آذر پیوند، زیبا. (1389). نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی. اقتصاد اسلامی، 9 (36)، 208-179.
متوسلی، محمود. (1378). بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علی گرینجر. برنامه و بودجه، 12 (46 و 47)، 71-41.
محمود زاده، محمود؛ محسنی، رضا. (1384). بررسی تأثیر تکنولوژی‌های وارداتی بر رشد اقتصادی در ایران. پژوهش‌های اقتصادی، 5 (16)، 130-103.
محمودی میمند، محمد و دیگران. (1388). ابعاد سیاست‌گذاری توسعه فناوری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. اقتصاد و تجارت نوین، 15 و 16، 171-151.
منیعی، رضا و دیگران. (1388). بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه علمی با استفاده از نقشه شناختی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 15 (1)، 97-73.
مهر آراء، محسن؛ رضایی برگشادی، صادق. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط گیری بیزین (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 6 (23)، 114-89.
مهرگان، نادر و دیگران.(1391). تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 2 (6)، 93-71.
نصراله نیا، محمد و دیگران. (1393). بررسی عملکرد بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 7 (23)، 123-109.
نقدی، یزدان و دیگران. (1392). اثرات گسترش فناوری نانوتکنولوژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. مدل‌سازی اقتصادی، 7 (21)، 99-85.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ مددی، زهرا. (1394). تأثیر قدرت اقتصادی بر جایگاه علم و فناوری کشورها و تحلیل رابطه متقابل آن‌ها. علم‌سنجی، 1 (2)، 14-1.
نهاوندی، هوشنگ. (1348). سیاست صنعتی و توسعه اقتصادی. خرد و کوشش، 4، 351-333.
نیکومرام، هاشم و دیگران. (1392).  تبیین نقش تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور ایران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6 (20)، 108-91.
واعظ، محمد؛ قنبری، عبدالله. (1387). دولت اسلامی، توسعه علوم و فناوری و رشد اقتصادی ایران. همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی.
یداللهی فارسی، جهانگیر؛ کلاتهایی، زهرا. (1391). رتبه‌بندی عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد تجاری‌سازی فناوری: مطالعه موردی صنعت زیست‌فناوری. اقتصاد و تجارت نوین، 27 و 28، 22-1.
Abramovitz, M. (1986). Catching up, forging ahead, and falling behind. The Journal of Economic History, 46(02), 385-406.
Aghion, P., et al. (2009). Science, technology and innovation for economic growth: linking policy research and practice in ‘STIG Systems’. Research policy, 38(4), 681-693.
Alper, A. E. (2017, June). The relationship between number of patent, R&D expenditures, export, and economic growth in Turkey: Bayer-Hanck cointegration analysis. In ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) (No. 3).
Arrow, K. (1962). Economic welfare and the allocation of resources for invention. In The rate and direction of inventive activity: Economic and social factors (pp. 609-626). Princeton University Press.
Baggott La Velle, L., et al. (2003). Knowledge transformation through ICT in science education: a case study in teacher driven curriculum development—Case Study 1. British Journal Of Educational Technology, 34(2), 183-199.
Baumol, W. J. (1986). Productivity growth, convergence, and welfare: what the long-run data show. The American Economic Review, 1072-1085.
Cao, B., & Wang, S. (2017). Opening up, international trade, and green technology progress. Journal of Cleaner Production, 142, 1002-1012.
Cohen, W. M., et al. (2002). Links and impacts: the influence of public research on industrial R&D. Management science, 48(1), 1-23.
Cozzens, S. E., et al. (2002). Evaluating the distributional consequences of science and technology policies and programs. Research Evaluation, 11(2), 101-107.
Esping-Andersen, G. (2017). Politics against markets: The social democratic road to power. Princeton University Press.
Fagerberg, J., & Srholec, M. (2008). National innovation systems, capabilities and economic development. Research policy, 37(9), 1417-1435.
Gerschenkron, A. (1962). Economic backwardness in historical perspective: a book of essays. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
Hatemi-J, A., et al. (2016). Research output and economic growth in G7 countries: new evidence from asymmetric panel causality testing. Applied Economics, 48(24), 2301-2308.
Hsu, C. H., Wang, F. K., & Tzeng, G. H. (2012). The best vendor selection for conducting the recycled material based on a hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR. Resources, Conservation and Recycling, 66, 95-111.
Inglesi-Lotz, R., & Pouris, A. (2013). The influence of scientific research output of academics on economic growth in South Africa: an autoregressive distributed lag (ARDL) application. Scientometrics, 95(1), 129-139.
Inglesi-Lotz, R., et al. (2014). Time-varying causality between research output and economic growth in US. Scientometrics, 100(1), 203-216.
Inglesi-Lotz, R., et al. (2015). Causality between research output and economic growth in BRICS. Quality & Quantity, 49(1), 167-176.
Jaffe, A. B. (1989). Real effects of academic research. The American Economic Review, 79(5), 957-970.
Jie, J. I. (2013). Research on the Dynamic Equilibrium between Local Financial and Science & Technology Input and Economic Growth: A Case Study of Chongqing. Science & Technology and Economy, 2, 015.
Kim, Y. K., & Lee, K. (2015). Different impacts of scientific and technological knowledge on economic growth: Contrasting science and technology policy in East Asia and Latin America. Asian Economic Policy Review, 10(1), 43-66.
Lee, L. C., et al. (2011). Research output and economic productivity: A Granger causality test. Scientometrics, 89(2), 465-478.
Licheng, W. (2011). Science & Technology Input and Economic Growth: An Empirical Analysis Based on the Three Major Coastal Economic Regions of China. Energy Procedia, 5, 1779-1783.
Mah, J. S. (2005). Export expansion, economic growth and causality in China. Applied Economics Letters, 12(2), 105-107.
Mansfield, E. (1991). Academic research and industrial innovation. Research policy, 20(1), 1-12.
Marković, D., et al. (2017). Soft computing prediction of economic growth based in science and technology factors. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 465, 217-220.
Marx, L. (1989). Developing a national science culture under free trade: What kind of knowledge do we need?. Technology in Society, 11(2), 203-211.
Mazzoleni, R., & Nelson, R. R. (2007). Public research institutions and economic catch-up. Research policy, 36(10), 1512-1528.
Mbate, M. (2017). Structural change and industrial policy: A case study of Ethiopia's leather sector. Journal of African Trade, Available online 12 April 2017, 1-16.
Mowery, D. C., & Rosenberg, N. (1991). Technology and the pursuit of economic growth. Cambridge University Press.
Naym, J., & Hossain, M. A. (2016). Does Investment in Information and Communication Technology Lead to Higher Economic Growth: Evidence from Bangladesh. International Journal of Business and Management, 11(6), 302-312.
Ntuli, H., et al. (2015). Does research output cause economic growth or vice versa? Evidence from 34 OECD countries. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(8), 1709-1716.
Plosila, W. H. (2004). State science-and technology-based economic development policy: History, trends and developments, and future directions. Economic Development Quarterly, 18(2), 113-126.
Pradhan, R. P., & Arvin, M. B. (2016). Financial maturity, diffusion of telecommunications technology, and economic growth in Asia. The Journal of Developing Areas, 50(2), 389-408.
Pradhan, R. P., et al. (2015). The dynamics of information and communications technologies infrastructure, economic growth, and financial development: Evidence from Asian countries. Technology in Society, 42, 135-149.
Romer, E. T. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), 2.
Samimi, A. J., & Roshan, H. R. (2011a). Scientific Output and GDP: Evidence from Countries around the World,Journal of Education and Vocational Research, 2(2), 38-41.
Samimi, A. J., & Roshan, H. R. (2011b). Scientific Output: Evidence from Iran and the Middle East,Journal of Education and Vocational Research, 2(4), 138-142.
Sarel, M. (1996). Nonlinear effects of inflation on economic growth. Staff Papers, 43(1), 199-215.
Şener, S., & Sarıdoğan, E. (2011). The effects of science-technology-innovation on competitiveness and economic growth. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 815-828.
Soofi, A. S. (2017). A comparative study of Chinese and Iranian Science & Technology, and techno-industrial development policies. Technological Forecasting and Social Change, 122, 107-118. Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). Handbook of mixed methods in social & behavioral research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Teixeira, A. A., & Queirós, A. S. (2016). Economic growth, human capital and structural change: A dynamic panel data analysis. Research Policy, 45(8), 1636-1648.
Tzeng, G. H., Chiang, C. H., & Li, C. W. (2007). Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. Expert systems with Applications, 32(4), 1028-1044.
Vaccarezza, L. S. (2007). The public perception of science and technology in a periphery society: A critical analysis from a quantitative perspective. Science, Technology and Society, 12(1), 141-163.
Vinkler, P. (2008). Correlation between the structure of scientific research, scientometric indicators and GDP in EU and non-EU countries. Scientometrics, 74(2), 237-254.
Vohra, R. (2001). Export and economic growth: Further time series evidence from less-developed countries. International Advances in Economic Research, 7(3), 345-350.
WANG, W. G., & LIU, X. (2015). Research on the Nonlinear Relationship Between Investment in Agricultural Science and Technology and Agricultural Economic Growth. Mathematics in Practice and Theory, 4, 015.
Yi, S., et al. (2013). Economic value analysis of the return from the Korean astronaut program and the science culture diffusion activity in Korea. Acta Astronautica, 87, 1-7.
Zhang, Q., et al. (2017). Analysis of Research and Development Trend of the Battery Technology in Electric Vehicle with the Perspective of Patent. Energy Procedia, 105, 4274-4280.
Zhao, S. K., & Yu, H. Q. (2012, September). An empirical study on the dynamic relationship between technology standard, technological innovation and economic growth. In Management Science and Engineering (ICMSE), 2012 International Conference on (pp. 1646-1650). IEEE.