واکاوی آسیب‌های فضای کسب و کار در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

2 عضو هیئت علمی - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

پژوهش کیفی حاضر با هدف واکاوی آسیب‌های فضای کسب‌ و کار و سرمایه‌گذاری در استان یزد صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از مصاحبه نیمه‌ساختارمند استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مدیران استان یزد بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، 45 نفر از آنان انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق و اکتشافی قرار گرفتند. فرایند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری ادامه یافت. در نتیجه اجرای فرایندهای کدگذاری، یافته‌های پژوهش در قالب آسیب‌های فضای کسب‌ و کار و سرمایه‌گذاری، علل فراهم‌کننده این آسیب‌ها، پیامدهای وجود آسیب‌های شناسایی شده و راهکارهای ارائه‌شده به‌منظور کاهش آسیب‌های موجود ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Barriers of Business Environment in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Negin Fallah Haghighi 1
  • Negar Armaghan 2
  • Masoud Bijani 3
1 Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
2 Assistant Professor - IROST
3 Tarbiat Modarres University (TMU), Tehran, Iran
چکیده [English]

The current qualitative research was conducted with the aim of investigating the barriers of business environment in Yazd province. Semi-structured interviews were used to collect data. The statistical population consisted of experts, policy makers, planners and managers of Yazd province that with targeted sampling method, 45 of them were selected and were interviewed deep and exploratory. The process of data collecting continued to achieve a level of theoretical saturation. As a result of the implementation of coding process, the findings were illustrated in the barriers of business and investment environment, causal conditions leading to such barriers, consequences of detected barriers and the solutions proposed to reduce and alleviate the given impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business environment
  • Investment
  • Barriers
  • Yazd
-        احمدی، سید وحید. (1387). بررسی مقایسه­ای شاخص­های فضای کسب‌وکار در ایران و جهان. مجموعه پژوهش‌های اقتصادی. بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران.
-          ایمان، محمدتقی؛ نوشادی، محمودرضا. (1390). تحلیل محتوای کیفی. فصلنامه پژوهش. 3(2): 15-44.
-          پاسبان، محمد؛ آذرکسب، اصغر و علی محمدی اصل، ابراهیم. (1393). بررسی وضعیت فضای کسب‌وکار در استان آذربایجان شرقی و راهکارهای ارتقای آن. مدیریت بهره‌وری. 8(29): 162-143.
-          پایتختی اسکویی، سید علی و طبقچی اکبری، لاله. (1395). نقش زنان در بهبود فضای کسب‌وکار مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. 4(15):107-83.
-          تفضلی، ف. (1386). راز سرمایه دستو (نسخه چاپ سوم). تهران: نشر نی.
-          حکمتی فرید، صمد؛ محمدزاده، یوسف و خزالی، دیمن. (1395). اثر بهبود فضای کسب‌وکار و رعایت حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 6 (22): 130-119.
-          دهقان شبانی، زهرا و افرینش فر، سعیده. (1394). تحلیل تاثیر فضای کسب‌وکار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و چند کشور منتخب. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. 20 (62): 30-1.
-          شریف‌زاده، م.ش.، عبدالله‌زاده،غ.ح. وعربیون، ا. (1393). آسیب‌شناسی اخلاقی کارآفرینی و توسعة کسب‌وکار: رویکردی پدیدارشناسانه. توسعه کارآفرینی، 7(4): 611-589.
-          شهنازی, ر. ا., & دهقان باشی, ز. (1390). بررسی تاثیر فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی , 42, 161-185.
-          شیرکوند، سعید (1390). بررسی عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضای کسب‌وکار در ایران. مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران.
-          عبدالهی، فرشته؛ مهربانی، فاطمه و بصیرت، مهدی. (1392). مقایسه اثر شاخص‌های فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در بین ایران و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی. اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، 28 آذرماه،20-1.
-          علوی منش، س. م. (1388). بررسی چالش‌های فضای کسب‌وکار. تهران: دفتر مطالعات اقتصادی (گروه بازرگانی).
-          فیض پور، محمدعلی؛ امامی میبدی، مهدی؛ رادمنش، سعیده و احمدی، زهره (1390) مالیات و جایگاه آن در فضای کسب‌وکار ایران: مطالعه دیدگاه کارشناسان صنعتی، صنعتگران و متولیان بخش صنعت استان یزد با استفاده از روش AHP. پژوهشنامه مالیات. 10(58):169-188.
-          مختاری‌هشی، حسین؛ ناصرالاسلامی، گلناز و مرادی، امین. (1395). نقش بهبود فضای کسب‌وکار در کشور در ساماندهی شهر تهران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 31 (4): 87-74.
-          مقدم، و.، واعظ، م.، و اکبری، ن. (1391). ارزیابی میزان انطباق مطالعات اقتصاد کلان ایران با اولویت­های پژوهشی اقتصاد ایران به روش تحلیل محتوا، فصلنامه راهبرد اقتصادی. 1(1): 47-69.
-          مکیان، سید نظام‌الدین؛ امامی میبدی، مهدی؛ عشرتی، سمانه و احمدی، زهره. (1392). فضای کسب‌وکار، راهبرد رشد؛ مقایسه کشورهای اسلامی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 3 (11): 84-76.
-          مهدوی شهری، زهرا السادات؛ کریمی، عباس و توکلی گلپایگانی، علی (1392). بررسی و تحلیل دومین شاخص تسهیل فضای کسب‌وکار ایران بر اساس گزارش‌های بانک جهانی (2010 تا 2013). فصلنامه مهارت‌آموزی.
-          مهربانی، فاطمه، عبداللهی، فرشته و بصیرت، مهدی (1395). اثر فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. 4(13): 96-65.
-     میدری، ا؛ نصیری اقدم، ع؛ و مرتضوی فر، ز. (1392). ارزیابی موانع انجام دادن کسب‌وکار در استان زنجان. تحقیقات اقتصادی. 48 (3): 147-129.
-  A World Bank Group Flagship Report. (2017). Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0948-4.
-  Buckley, C. A. and Waring, M. J. (2013). Using diagrams to support the research process: examples from grounded theory. Qualitative Research, 13(2): 148–172.
-  Corcoran, A., & Guillanders, R. (2015). Foreign Direct Inverstment and the Ease of Doing Business. Review of World Economics , 151 (1), 126-103.
-  Djankov, S., Mc Liesh, C., & Rammalho, R. (2006). Regilation and growth. Econimics Letters , 92 (3), 395-401.
-  Given, L. M. (2008). The SAGE encyclopedia of qualitative research method. London, Sage Publications.
-  Hamplová, E. & Provazníková, K. (2014). Assessment of the Business Environment Competitiveness in the Czech Republic and EU. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 109 (2014) 1225 – 1229.
-  Ibrahim Heidar, J. (2012). The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth. Japanese International Economies. 26: 285-307.
-  Nguimkeu, P. E. (2013) Business Environment and Firm performance: The Case of Retailing Firms in Cameroon. Andrew Young School of Policy Studies - Georgia State University, 14Marietta Street NW, Atlanta, GA 30303, USA.www.gsu.edu/~econpn/Pierre_Nguimkeu/RESEARCH_files/bizclimate.pdf
-  Svobodova, L. & Hedvicakova, M. (2015). Doing Business in the Countries of Visegrad Group. Procedia Economics and Finance . 34: 453-460.
-  Thurmond, V. A. (2001). The point of triangulation. Journal of Nursing Scholarship, Third quarter 2001, p. 253-258.