شناسایی و ارائه چارچوب مولفه های نوآوری استراتژیک(مورد مطالعه: پارک‌های علم و فناوری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور و برنامه ریز سازمان، محقق، مشاور مجلس شورای اسلامی، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

2 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت MBA دانشگاه تهران، تهران.

چکیده

پژوهش حاضر با روش ترکیبی (کیفی و کمی) و باهدف ارائه یک چارچوب درزمینهی نوآوری استراتژیک که برای شرکت‌های ایرانی جهت پیاده‌سازی نوآوری استراتژیک ضروری می‌باشد انجام‌شده است. در بخش کیفی، با مرور پیشینه پژوهش، مؤلفه‌های نوآوری استراتژیک از متون استخراج گردید و با تحلیل تم (مضمون) مصاحبه‌هایی که با 18 تن از خبرگانی که با نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب‌شده بودند، درنهایت 7 تم (سازه)با عناوین؛ نوآوری استراتژیک در بازار، نوآوری استراتژیک در محصول، نوآوری استراتژیک در فرایندهای سازمانی، نوآوری استراتژیک در ساختار سازمانی، نوآوری استراتژیک در توسعه نیروی انسانی، نوآوری استراتژیک در روابط با مشتری و نوآوری استراتژیک طرح و برنامه‌سازمانی حاصل‌شد. در بخش کمی نیز، در جامعه‌ای شامل 1- مدیران شرکت‌های موجود در پارک علم و فناوری شهر تهران 2- اساتید و خبرگان مرتبط با نوآوری و 3- کارشناسان ارزیابی شرکت‌ها وابسته به معاونت علم و فناوری، با نمونه‌برداری هدفمند طبقه‌ای، با تدوین و توذیع پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت و جمع‌آوری 206 عدد پرسشنامه برای هرکدام از این سازه‌ها، آزمون معادلات ساختاری تحلیل تائید عاملی صورت گرفت و وضعیت موجود متغیرهای تحقیق سنجش و مدل نهایی در نیمه اول سال 96 با توجه به پارک‌های علم و فناوری تهران مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and present the framework of strategic innovation components(Case study: Tehran Science and Technology Parks)

نویسندگان [English]

  • mohammad haghshenas 1
  • Masoud Keimasi 2
1 Ph.D. Student in public management, Faculty of Management University of allameh Tabatabai, Tehran,
2 Professor Assistance, MBA Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran.
چکیده [English]

The present research is carried out with a combination of qualitative and quantitative methodology and aims to provide a framework for strategic innovation that is essential for Iranian companies to implement strategic innovation. In the qualitative section, while reviewing the research background, the components of strategic innovation were extracted Based on 18 of the expert interviews and topic analysis, other components were also gathered: Finally, the components in 7 structures with titles; Strategic innovation in the market; Strategic innovation in product; Strategic innovation in organizational processes; Strategic innovation in organizational structure; Strategic innovation in human resource development; Strategic innovation in customer relations; Strategic Innovation in Organizational Plans and Strategies, Were categorized. In the quantitative section, community including 1- Managers of companies in Techno Park 2- experts related to innovation and 3- Experts in the evaluation of companies affiliated to the Vice-President of Science and Technology, By stratified purpose sampling, by compiling and disseminating a Likert scale questionnaire and collecting 206 questionnaires for each of these structures, the structural equation analysis of factor analysis was performed The present status of the research variables was verified and the final model was approved in the first half of the year 2017.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • strategic innovation
  • strategic innovation’s framework
-       بینایی باش، امین. فیروزجائیان، مجتبی. صادقی، بهداد. (2013). چارچوبی برای نوآوری استراتژیک. سومین کنفرانس بین‏المللی، هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری. تهران.
-       حبیب پور، کرم. صفری شالی، رضا ( 1388). کاربرد spss در علوم رفتاری. انتشارات نشر دانش. تهران.
-       حسینی، خداداد. قلیچ لی حمید، بهروز (1381). نوآوری استراتژیک: رویکردی نوین در شایستگی سازمان­های امروز، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره ۱۴. صص 51-52.
-       خدادحسینی، سید حمید. قلیچ لی، بهروز ( 1381). نوآوری استراتژیک: رویکردی نوین در شایستگی سازمان‌های امروز. فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره چهارم، شماره 14، صص 52 -53.
-       دهقانی، مریم. مصلح، عبدالمجید. (1394). نوآوری استراتژیک چیست؟ کنفرانس بین‌المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، 5 و 6 آبان ماه 1393، هتل المپیک تهران.
-       رامین مهر، حمید. پروانه، چارستاد. (1392). روش تحقیق کمی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، انتشارات ققنوس. تهران.
-       رضوی، سید مصطفی. اکبری، مرتضی (1390). نظامنوآوری، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. تهران.
-       سرعتی آشتیانی، ناهید. (1387). نوآوری استراتژیک. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، دوره 2، شماره 2: صص 169-143.
-       مؤمنی، منصور. فعال قیومی، علی (1386). راهنمای کاربرد spss در مدیریت. انتشارات علوم مدیریت. تهران.
-       نصرالهی، زهرا. طاهری دمنه، محسن. دامکی، علی محمد. ( 1388 )، نقش خلاقیت و نوآوری در رشد اقتصادی، دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، تهران.
-       Abraham, J. L. & Knight, D. J. (2001). Strategic innovation: Leveraging creative action for more profitable growth. Strategy & leadership, 29(1): 21-27.
-       Baden-Fuller, C. & Stopford, J. M. (1992). Rejuvenating the mature business: The competitive challenge. Routledge.
-       Baden-Fuller, C. & Volberda, H. W. (1997). Strategic renewal: How large complex organizations prepare for the future. International Studies of Management & Organization, 27(2), 95-120.‌
-       Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
-       Chen, M. H. Wang, H. Y. & Wang, M. C. (2018). Knowledge sharing, social capital, and financial performance: the perspectives of innovation strategy in technological clusters. Knowledge Management Research & Practice, 1-16.‌
-       Christensen, C. M. (1997). The Innovator’s Dilemma, When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business Review Press; 1st edition (May 1, 1997).
-       Faghih, N. DASTOURIAN, B. Sajadi, S. M. Henten, A. & Foroudi, P. (2018). A framework for business model with strategic innovation in ICT firms: the importance of information. The Bottom Line, (just-accepted), 00-00.‌
-       Fuller, C. B. & Pitt, M. (Eds.). (1996). Strategic innovation: an international casebook on strategic management. Chapman & Hall.
-       Galambos, L. & Sturchio, J. L. (1998). Pharmaceutical firms and the transition to biotechnology: A study in strategic innovation. Business History Review, 72(2), 250-278.‌
-       Gebauer, H. Worch, H. & Truffer, B. (2012). Absorptive capacity, learning processes and combinative capabilities as determinants of strategic innovation. European Management Journal, 57-73.
-       Geroski, P. (1998). Thinking creatively about your market: crisps, perfume and business strategy. London Business School Review, 9(2), 1-10.‌
-       Govindarajan, V. and C. Trimble. (2004). Strategic innovation and the science of learning. MIT Sloan Management Review 45(2): 67-75.
-       Halemane, M. & van Dongen, B. (2003). Strategic innovation management of change in the pharmaceutical industry. International Journal of Technology Management, 314-333.
-       Hamel, G. and C. K. Prahalad. (1989). Strategic intent. Harvard Business Review. 67(3) May-June: 63-76.
-       Hammarfjord, M. O. & Roxenhall, T. (2017). The Relationships Between Network Commitment, Antecedents, And Innovation In Strategic Innovation Networks. International Journal of Innovation Management, 21(04), 1750037.‌
-       Jafarianrad, MJ, Molaiy, H, & Hezare,Z. (2013). Strategic innovation & innovations’ strategists- new challenge approaches. National Conference in strategic innovation and Entrepreneur, 4th November 2013.
-       Kataria. (2013). Strategic innovation: a review & a theoretical framework.
-       Keeton, K. E. Richard, E. E. & Davis, J. R. (2018). Strategic Innovation at NASA: The Solution Mechanism Guide. The Journal of Business Inquiry, 16(1 Spec), 50-59.‌
-       Kim, W. C. and R. Mauborgne (2005). Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press.
-       King, N, & Horrocks, C. (2010), Interviews in Qualitative Research, London: Sage.
-       Krinsky, R. and A. C. Jenkins (1997). When worlds collide: The uneasy fusion of strategy and innovation. Strategy & Leadership. 25(4) July-August: 36-41.
-       L Berghman, P. Matthyssens, K. & Vandenbempt. (2012). Value innovation, deliberate learning mechanisms and information from supply chain partners. Industrial Marketing Management. 41 (1), 27-39.
-       Lau, W. J. & Lu, W. (2004). How enterprises make strategic innovation? Productivity research, 7: 143-146.
-       Lindelöf, P., & Löfsten, H. (2003). Science park location and new technology-based firms in Sweden–implications for strategy and performance. Small Business Economics, 20(3), 245-258.‏
-       Markides, C. (2000). All the right moves - A guide to crafting breakthrough strategy. London, Harvard Business School Press.
-       Markides, C. and C. D. Charitou. (2003). Responses to disruptive strategic innovation. MIT Sloan Management Review. 44(2): 55-63.
-       Mashahadi, F. Ahmad, N. H. & Mohamad, O. (2016). Strategic innovation ambidexterity and the internationalization performance of small and medium enterprises: An insight into herbal-based small and medium enterprises (HbSMEs). World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 12(2), 161-175.‌
-       Moingeon, B. & Lehmann-Ortega, L. (2006). Strategic moving on innovation: How to grow in mature markets. European Business Forum, 24: 50-54.
-       Oshri, I. Kotlarsky, J. & Gerbasi, A. (2015). Strategic innovation through outsourcing: the role of relational and contractual governance. The Journal of Strategic Information Systems, 24(3), 203-216.‌
-       Peter, D. (2001). The discipline of innovation. Harvard Business Review, 95-98.
-       Phillimore, J. (1999). Beyond the linear view of innovation in science park evaluation An analysis of Western Australian Technology Park. Technovation, 19(11), 673-680.‏
-       Rajagopalan, N. & Spreitzer, G. M. (1997). Toward a theory of strategic change: A multi-lens perspective and integrative framework. Academy of management review, 22(1): 48-79.
-       Rangan, V. K. & Bowman, G. T. (1992). Beating the commodity magnet. Industrial marketing management, 21(3): 215-224.
-       Roy, P. & Yami, S. (2009). Managing strategic innovation through coopetition. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 8(1), 61-73.‌
-       Schlegelmilch, B. B. Diamantapoulos, A. & Kreuz, P. (2003). Strategic innovation: the construct, its drivers and its strategic outcomes. Journal of Strategic Marketing, 117-132.
-       Siegel, D. S., Westhead, P., & Wright, M. (2003). Science parks and the performance of new technology-based firms: a review of recent UK evidence and an agenda for future research. Small Business Economics, 20(2), 177-184.‏
-       Sniukas, M. (2007). Strategic Innovation, A Synthesis of the Current Debate. ww.sniukas.com.
-       Tan, J. (2006). Growth of industry clusters and innovation: Lessons from Beijing Zhongguancun Science Park. Journal of business venturing, 21(6), 827-850.‏
-       van Someren, T. C. & van Someren-Wang, S. (2017). The Instrument: Strategic Innovation as a New Foundation for Russian Innovation System. In Strategic Innovation in Russia (pp. 81-161). Springer, Cham.‌
-       Yang, X. Jayashree, S. & Marthandan, G. (2012). Ideal types of strategic innovation: an exploratory study of chinese cosmetic industry. Business and Management, 7(17), 78-87.