نگاشت نقشه یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده

نوآوری یعنی تأثیرگذاری اقتصادی یا اجتماعی شیء بر بازار. ایده‌های بی‌شماری آفریده می‌شود اما از این میان، تنها شمار اندکی بر بازار تأثیر می‌گذارند و ایده و اختراعی نو شناخته می‌شوند. تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور تجاری ساختن ایده‌ها از کارهای جدی است که در کشور به منظور عملی شدن تبدیل نوآوری‌ها به تکنولوژی صورت گرفته است. وجود سیستمی اثربخش برای نوآوری با توجه به انواع منابع خاص موردنیاز شرکت در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، یک انتخاب راهبردی تلقی می‌گردد. هدف این پژوهش نگاشت نقشه‌ای جهت توسعه نوآوری و تجاری-سازی شرکت‌های دانش‌بنیان ایران است که با استفاده از رویکرد تحلیل‌و‌توسعه گزینه‌های استراتژیک انجام شده است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان جمع آوری و نقشه نهایی با استفاده از نرم افزار Decision Explorer ترسیم و تجزیه‌و‌تحلیل شد. بر‌این‌اساس، منابع انسانی-فناوری-فرهنگ-عوامل سیاسی-منابع مالی‌و‌سرمایه‌ای-منابع فیزیکی‌و‌ساختاری، گزینه‌های کلیدی در توسعه نوآوری و تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان است که با تمرکز بر این گزینه‌ها برای هر کدام راهبردهایی تدوین و ارائه گردید تا باعث تقویت موضوعات مهم نقشه شده و در سطح بالاتر موجب رسیدن به اهداف شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the Integrated Map for Development of the Innovation and Commercialization Level of Iranian Knowledge-Based companies: Using Strategic Options Development and Analysis

نویسندگان [English]

  • Amir Ehsan Zahedi 1
  • seyyed habibollah mirghafoori 2
  • Ali Marvoti Sharif Abadi 3
1 Ph.D. in Industrial Management, Economy Management and Accounting Faculty, Yazd University
2 industrial management department, economy management and accounting faculty, yazd university
3 Associate Professor in Industrial Management, Economy Management and Accounting Faculty, Yazd University
چکیده [English]

Innovation means the economic or social impact of the object on the market. Innumerable ideas are created but among them, only a small number can affec the market, considered as new ideas and inventions. Establishing knowledge-based companies in order to commercialize ideas is a serious work that has been done in the country to transform innovation into technology. The existence of an effective system for innovation with respect to the various types of specific resources required by the company to achieve sustainable competitive advantage is considered as a strategic choice. The purpose of this study is to develop a map to developing the innovation and commercialization level of the knowledge-based companies in Iran which conducted using Strategic Options Aevelopment and Analysis approach. Data collected through interviews with experts and the final map drew and analyzed using Decision Explorer software. Accordingly, human resources-technology-culture-political factors-financial&capital resources-physical&structural resources are key options in the development of the innovation and commercialization of the knowledge-based companies, by focusing on these options, strategies have been developed for each of them to reinforce the key issues and to achieve the goals at the higher level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Commercialization
  • Knowledge-based
  • Strategic Options Development and Analysis
-       استیری، روح‌الله و مشیری، بنیامین. (1388). ابزارهای تأمین ‌مالی بنگاه‌های دانش‌بنیان. مجموعهمقالاتدومینکنفرانسبین‌المللیتوسعهنظام تأمین مالیدر ایران.
-       اللهیاری‌فرد، نجف و عباسی، رسول. (1390). بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد. 8(29)، صص 47-54.
-       بیسادی، مونا، مظفر، فرهنگ و حسینی، سیدباقر. (1392). صفات فضایی مؤثر بر افزایش خلاقیت محققین در مراکز ‌تحقیقات‌ معماری ‌و ‌شهرسازی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. 7(3)، صص 239-249.
-       پاکزاد، مهدی، ناظمی، امیر، کاظمی، مصطفی و خطیبی، عبدالنبی. (1394). راهنمای شرکت‌های دانش‌بنیان: از تقاضای تأییدیه دانش‌بنیان تا دریافت تسهیلات. انتشارات مؤسسه انتشارات آموزش‌عالی‌آزاد‌دانشیار.
-       دانش‌فرد، کرم اله. (1395). اولویت‌بندی نقش ساختارهای دانش‌محور پایه و پشتیبان در فرایند نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم ‌انسانی. 6(3)، صص 1-34.
-    رادفر، رضا و خمسه، عباس. (1387). نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در ایران. فصلنامه رشد فناوری. 15، صص 29-34.
-       رستگار، عباس، طالقانی، غلامرضا، اقبال، اسماعیل و تاج‌الدین، مهدی. (1391). آسیب‌شناسی فرایند نوآوری در شرکت‌های ایرانی. فصلنامه مدیریت‌ دولتی. 4(3)، صص 91-106.
-       سعیدی کیا، مهرزاد. (1388). فرهنگ مشوق نوآوری در سازمان. ماهنامه تدبیر. 209، 57-60.
-       سلطانی، بهزاد (رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی). (1395). خبرگزاری تسنیم. شناسه خبر: 1131496.
-       صادقی، زینب و محتشمی، رضا. (1390). ارتباط عملیات استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی در یکی از مراکز نظامی. مجله طب نظامی. 13(2)، صص 97-102.
-       صنوبر، ناصر، سلمانی، بهزاد و تجویدی، مینا. (1390). تأثیر محرک‌های نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه سیاست علم و فناوری. 4(2)، صص 91-107.
-       طالب بیدختی، عباس و انوری، علی‌رضا. (1383). خلاقیت ‌و ‌نوآوری در افراد و سازمان‌ها. ماهنامه تدبیر. شماره 152.
-       قنبری‌نژاد‌ایفقن‌سری، مجید و محمدی‌آلمانی، امین. (1391). بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق‌ و توسعه (مدیریت نوآوری جامع) بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت. فصلنامه ابتکار ‌و ‌خلاقیت در علوم انسانی. 2(2)، صص 1-18.
-       گودرزی، مهدی، صوفی‌جهانیار، بامداد، اعرابی، سیدمحمد و امیری، مقصود. (1392). الگوی جامع تجاری‌سازی‌‌ فناوری در پژوهشگاه‌های ‌دولتی ‌ایران. فصلنامهمدیریتتوسعه ‌فناوری. 1، صص 33-66.
-       مرشدلو، احسان، علی پور، محمدصادق و عابدی، زهرا. (1394). بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری در‌یک بنگاه‌ تولیدی (مطالعه موردی شرکت ‌ملی ‌شیمی‌ کشاورز). پژوهشنامه اقتصاد ‌و‌ کسب‌و‌کار. 6(11)، صص 33-76.
-       میرغفوری، سیدحبیب‌الله، صادقیان، زهرا و صادقی‌آرانی، زهرا. (1392). برآورد سطح نوآوری شرکت‌های مستقر در پارک ‌علم‌ و‌‌ فناوری یزد با استفاده ‌از شبکه‌های ‌عصبی ‌مصنوعی و رگرسیون. فصلنامهمدیریتتوسعه ‌فناوری. 1، صص 49-71.
-       یداللهی‌فارسی، جهانگیر و کلاتهایی، زهرا. (1391). جایگاه تجاری‌سازی‌ در مدیریت نوآوری و معرفی مدل‌های عمده تجاری‌سازی‌ در حوزه صنایع‌ پیشرفته. فصلنامه رشد ‌فناوری. 9(33)، صص 26-36.
-       Bowen, F. E., Rostami, M., & Steel, P. (2010). Timing is everything: A meta-analysis of the relationships between organizational performance and innovation. Journal of Business Research, 63(11), 1179-1185.
-       Eden, C., & Ackermann, F. (2001). Strategic options development and analysis: the principles. In: Rational Analysis for a Problematic World Revisited: Problem Structuring Methods for Complexity, Uncertainty and Conflict.  United Kingdom: Wiley, 2nd ed, 21-42.
-       Guan, J. C., Richard, C. M., Tang, E. P., & Lau, A. K. (2009). Innovation strategy and performance during economic transition: Evidences in Beijing, China. Research Policy, 38(5), 802-812.
-       Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of production economics, 133(2), 662-676.
-       Hitt, M. A., & Ireland, R. D. (2000). The intersection of entrepreneurship and strategic management research. Handbook of entrepreneurship, 45-63.
-       Hossain, N. (1998). Constraints to SME Development in Bangladesh, Job Opportunities and Business Support (Jobs) Program, Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS). Maryland, United States, available from: http://www.iris.umd.edu/download.aspx?ID=580c5484-fe70-4f80-8282-2d906aaa224f.
-       Lee, J. (2001). A grounded theory: integration and internalization in ERP adoption and use.
-       Lendel, V., & Varmus, M. (2011). Creation and implementation of the innovation strategy in the enterprise. Economics and management, 16, 819-825.
-       Lu, W. (2010). Improved SWOT approach for conducting strategic planning in the construction industry. Journal of Construction Engineering and Management, 136(12), 1317-1328.
-       Mingers J. (2011). “Soft OR comes of age: But not everywhere! Omega”. The International Journal of Management Science, 39(6), 729-741.
-       Plagnol, A. C., Rowley, E., Martin, P., & Livesey, F. (2009). Industry perceptions of barriers to commercialization of regenerative medicine products in the UK. Regenerative Medicine, 4(4), 549-559.
-       Röd, I. (2016). Disentangling the family firm’s innovation process: A systematic review. Journal of Family Business Strategy, 7(3), 185-201.
-       Stefan, I., & Bengtsson, L. (2017). Unravelling appropriability mechanisms and openness depth effects on firm performance across stages in the innovation process. Technological Forecasting and Social Change.
-       Sveiby, K.E. (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide strategy formulation. Journal of Intellectual Capital, 2(4), 1-16.