کاربست نظام نواوری در مدیریت صنعت فیلم: مطالعه موردی جریان فیلم ارزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجو

چکیده

جامعه ایران با معضل کمبود فیلم‌های ارزشی مواجه است. فیلم ارزشی، فیلمی است که ریشه در فرهنگ بومی داشته، موجبات حفظ و تقویت آن را فراهم می‌کند. این معضل در کنار شیوع گسترده فیلم‌های خارجی، فرهنگ و هویت بومی را در معرض آسیب قرار داده، به چالش می-کشد. هدف از این نوشتار شناسایی علل کمبود جریان فیلم ارزشی در ایران و ارائه راه‌کارهایی برای افزایش است. سوال اصلی این تحقیق آن است که چرا صنعت فیلم ارزشی ایران از رونق و شکوفایی کافی برخوردار نیست. برای پاسخ به این سوال، ابتدا مشکلات تولید فیلم ارزشی در ایران با رویکرد نظام نواوری مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای هر مشکل، راه‌کاری پیشنهاد می‌شود. سپس مشکلات و راه‌کارها به خبرگان ارائه می‌شود. تحلیل نظرات آنها با استفاده از روش دلفی ‌فازی ایشیکاوا نشان می‌دهد که اولا، مدل نظام نواوری مدل مناسبی برای تحلیل صنعت فیلم و سایر صنایع فرهنگی است. ثانیا، جریان فیلم ارزشی در حوزه‌های سیاست‌گذاری، تامین مالی و پیش‌فروش، خلق، تولید و توزیع، منابع انسانی، خدمات حمایتی و نمایش و مصرف با مشکل مواجه است. سوما، فعالان این جریان بیشتر متوجه نقش دولت، منابع مالی و خلق فیلم‌نامه هستند و اهمیت چندانی برای الزامات فعالیت تجاری بویژه توجه به مخاطب در رونق و شکوفایی این صنعت قائل نیستند. چهارما، صنعت فیلم ارزشی از بی‌توجهی به نقش علوم فنی، اجتماعی و دینی در رونق و شکوفایی این صنعت رنج می‌برد. به نظر می‌رسد رونق و شکوفایی فیلم ارزشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of innovation and technology system in the worth film industry

نویسندگان [English]

  • Azam Mirzamani 1
  • Ali Asghar Sadabadi 2
1 Faculty Member of Farabi Campus, University of Tehran.
2
چکیده [English]

Iranian society is faced with the problem of lack of film value. Worth, a film rooted in indigenous culture, it provides a safeguard and strengthen. The problem with widespread foreign films, culture and indigenous identity are vulnerable to challenges. The purpose of this paper is to identify the causes of the lack of streaming video and provide ways to increase the value of Iran. The main question of this study is that because the value of Iran's film industry boom is not enough. To answer this question, the value of film production problems in Iran and is considered an innovation system approach to every problem, a solution is proposed. Then Rah‌Karha problems presented to experts. Analysis of comments using the Delphi method, fuzzy Ishikawa shows that, firstly, the innovation system analysis model for the film industry and other cultural industries. Secondly, the current worth in the field of policymakers, funding and pre-sales, creation, production and distribution, human resources, support services and display and consumption is difficult. Third, the participants more aware of the role of government, financial resources and create Fylm‌Namh are of great importance for business requirements, especially given the boom in this industry do not make contact. Fourth, industry worth of neglect of the role of technical sciences, social and religious prosperity suffering My‌Brd industry. It seems boom worth in Iran would look to adopt a system of cooperation and trust with all actors and institutions that in one way or another involved in the process of addressing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • film industry
  • Innovation System
  • artist
  • culture
-          الیوت، تی. اس. (1381). دربارهِ فرهنگ. حمید شاهرخ. تهران: نشر مرکز.
-          دهقان پور، حمید؛ و مصلی، مهسا. (1394). بررسی زنجیره ارزش فیلم و تأثیر آن در فروش. نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره 2، شماره 2، ص. 17-36
-          رضاییان فردویی، صدیقه. فلاح، حسـن. قاضـی نـوری، سـید سـپهر؛ و علی احمدی، علیرضا. (1392). درآمدی بر نظـام نـوآوری صـنایع فرهنگـی (مطالعـه مـوردی: تولیـد نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای فرهنگـی). دانـش راهبردی، شماره 10، ص. 195-220
-          ژیوئینگ، جین. (1385). فناوری نرم و نسل چهارم آینده‏نگاری فناوری. میرزا امینی، محمدرضا. رشد فناوری، شماره 8، دوره 2، ص. 48-56.
-          شوال پور، سعید؛ و کهنی،‌ علی. (1393). تجاری‌سازی فناوری در صنایع خلاق و فرهنگی ایران: آسیب‌ها و چالش‏ها، دومین کنفرانس بین‌المللی تجاری‌سازی فناوری. قابل‌دسترسی در سایت سیویلیکا.
-          طباطبائیان، حبیب ا... صوفی، بامداد؛ و باقری، ابوالفضل. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی و انتخاب فناوری‏های نرم؛ موردکاوری SPR. سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 3، ص. 61-71.
-          عبداللهیان، حمید. تقی‌زادگان، معصومه. (1390). تحلیلی بر جریان‌های تولید فیلم در سینمای ایران: منازعه نهادهای قدرت در میدان تولید سینمای ایران در دهه 1360 و 1370. علوم اجتماعی: مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 25، ص. 203- 231.
-          عزیزی، مجید. (1391). تدوین الگوی کارکردی نظام ملی نوآوری در جمهوری اسلامی ایران. رساله جهت اخذ درجه دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی.
-          هانگر، دیوید. جی؛ و ویلن، توماس ال. (1393). مبانی مدیریت استراتژیک. اعرابی، سید محمد؛ و رضوانی، حمیدرضا. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-          هریسون، جفری اس؛ و جان، کارن اچ. (1394). مبانی مدیریت استراتژیک. اعرابی، سیدمحمد؛ و الماسی فرد، سید رسول. تهران: مهکامه.
-          هزمند هلش، دیوید. (1392). صنایع فرهنگی. خیرخواهان، جعفر. در دست انتشار.
-          میرزمانی، اعظم. رضائیان فردوئی، صدیقه؛ و سعدآبادی، علی‌اصغر. (1394). شناسایی راهکارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی. سیاست علم و فناوری، سال 7، شماره 1، ص. 1-14.
-       Asheim, B. Lars, C. moodysson, j. and Jan, V. (2005). Regional Innovation System Policy: a Knowledge-based Approach. Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lund University. PP 1-27. Available at: http://www4.lu.se/upload.
-       Bakhshi, H. Schneider, P. and Walker, C. (2008). Arts and Humanities Research and Innovation. National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA).pp 12-19 Available at: www.nesta.org.uk
-       Baltar, F. and Brunet, I. (2012). Social research 2.0: virtual snowball sampling method using Facebook.Internet Research. 22 (1), 57 – 74.
-       Bloore, P. (2009). Re-defining the Independent Film Value Chain. Available at: www.bfi.org.uk /sites/bfi.org.uk.
-       Castro-Martı´nez. E. Recasens, A. and Jime´nez-Sa´ez, F.2013. Innovation systems in motion: an early music case. Management Decision, 51(6), 1276-1292.
-       Chang, Y. H. (1998). Transportation plan appraisal and decision making-discussion and application of the fuzzy theory. Hwatai: Taipei.
-       Creswell, J. and Miller, D. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124–30.
-       Chen, M. H. Wen, C. T. Lee, B. and Peng, C. H. 2009. Innovation Intermediaries in Creative and Cultural Industries: The Case of Taiwan. The Summer Conference on CBS - Copenhagen Business School, Solbjerg Frederiksberg: Denmark, 73-96.
-       Hobikoglu, E. H. and Cetinkaya, M. (2015). In Innovative Entertainment Economy Framework, Economic Impacts of Culture Industries: Turkey and Hollywood Samples. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195 (2015),1435-1442.
-       Hjalager, A. M. E. Huijbens H. Björk P. Nordin S. Flagestad A. and Knútsson.Ö. (2008). Innovation ystems in Nordic tourism. Nordic Innovation Centre. pp 1-75.
-       Hsu T.H. and Yang, T. H. (2000). Application of fuzzy analytic hierarchy process in the selection of advertising media” Journal of Management and Systems,7, 583-99.
-       Ishikawa, A. Amagasa, M. Shiga, T. Tomizawa, G. Tatsuta, R. & Mieno, H. 1993. “The max–min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration”. Fuzzy Sets and Systems, 55,pp. 241–253.
-       Kuo, Y.F. and Chen P. C. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using fuzzy delphi method. Journal of Expert Systems with Applications, 35(19), 30-39.
-       Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications, Thousand Oaks California.
-       Mulcahy, K. V. (2006).cultural policy. InPeters, B. G. and Pierre, J. (Editors),Hand Book of Public Policy.Sage Publications, Thousand Oaks California.
-       National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA), 2009.”Soft innovation:Towards a more complete picture of innovative change”. Research report. pp. 90-101. 20-21.
-       O’Connor, J. (2000). The Definition of the Cultural Industries. The European Journal of Arts Education.2(3), 15-27 Oct.
-       O’Connor, J. (2007). The cultural and creative industries: a review of the literature.A report for Creative Partnerships School of Performance and Cultural industries, The University of Leeds, 1-15. Available at:http://kulturekonomi.
-       Okoli C. and Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information and Management, 42, 15-29.
-       Organisition for Economic Co- operation and Development (OECD).(1997). National Innovation Systems. 1-49. Available at: http://www.oecd.org
-       Packard, G. Aribarg, A. Eliashberg, J. and Foutz, N. Z. (2015). The role of Network embeddedness in Film success. Intern.J. of Research in Marketing, xx(2015) XXX-XXX.
-       Stephen, F. (2003). National Innovation Systems Overview and Country Cases. In Knowlege Flows, Innovation, and Learning in Developing Countries, A Project for the Global Inclusion Program of the Rockefeller Foundation. Available at: http://archive.cspo.org
-       Zukauskaite, Elena. (2010). Innovation in cultural industries: The role of university links. Center for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE). Available at:http://www.circle.Iu.se/publications.