بررسی عوامل موثر بر فرآیند انتقال دانش توسط ایرانیان دانش آموخته در کشورهای توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده صنایع - دانشگاه علم و صنعت

3 دانشگاه علم و صنعت ایران - بنیاد نخبگان

چکیده

متخصصان، به عنوان ذخائر غیر مادی، همواره مورد توجه کشورهای پیشرفته به شمار میروند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بهرهبرداری بهتر از این ذخائر، از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌آید. پژوهش حاضر، درصدد است ضمن شناسایی عوامل اثرگذار بر فرآیند انتقال دانش توسط دانش آموختگان ایرانی در کشورهای توسعه یافته، به میزان اثرگذاری هر کدام از این شاخص‌ها بپردازد. به این منظور با بررسی نتایج تحقیقات پیشین در این زمینه، عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در تمامی سطوح انتقال دانش استخراج و دسته‌بندی شد. این عوامل با انجام مصاحبه‌هایی با خبرگان در این حوزه تکمیل و طی این مصاحبه‌ها عواملی که با نگاه بومی بر این فرآیند تاثیرگذارند؛ استخراج گردید. در نهایت عوامل مستخرج از مصاحبه‌ها و ادبیات موضوع طی پرسشنامه‌ای از طریق 115 نفر از خبرگان تکمیل و با روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه، معیارهای « توانایی درک نتایج پژوهش‌ها و پذیرش ایده‌های جدید توسط گیرنده دانش»، «وجود نیاز بکارگیری نیروی انسانی متخصص »، « تحریم‌های اعمال شده توسط نهاد‌های بین المللی»، «وجود احترام متقابل» و «تصویب قوانین انگیزاننده» از مهمترین معیارهای اثرگذار بر فرآیند انتقال دانش توسط ایرانیان دانش‌آموخته در کشورهای توسعهیافته شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of effective factors in the knowledge transfer process by Iranian graduates in developed countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fathian 1
  • null null 2
  • Eizad Amjadi 3
1 faculty member of Iran University of Science and Technology
2
3 Iran University of Science and technology
چکیده [English]

Experts, as immaterial reserves, always are noteworthy in developed countries and the importance of this issue, leads us to better utilization of these valuable resources as one of the indicators of communities’ development. This research, by extracting and studying the effective factors in knowledge transfer process which is created by Iranian graduates from universities of the developed countries, classified and measured the effectiveness of this factors. For this purpose, considered factors in knowledge transfer process at all levels of knowledge transfer were extracted and categorized by studying the results of previous research. These factors were extracted through literature review and then interviews with relevant experts. The resultant factors were analyzed through 115 completed questionnaires by confirmatory factor analysis method. As a result of this study, factors such as "the ability to understand the results of research and the acceptance of new ideas by the recipient of knowledge", "the need for employment of specialist manpower", "sanctions imposed by international institutions", "mutual respect" and "enactment of incentive laws" are the most important factors that affecting knowledge transfer process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge transfer
  • Graduate
  • International education mobility
  • Developed Countries
-         اخوان، پیمان؛ باقری، روح اله؛ 1389؛" مدیریت دانش از ایده تا عمل، آنی نگر"؛ تهران
-         اخوان، پیمان؛ جعفری، مصطفی؛ مرتضایی، اشرف؛ 1388؛ "مقایسه مدل‌های مدیریت دانش و ارائه یک مدل ترکیبی"، مدیریت فردا، سال هشتم، شماره 21، صص 24 تا 15.
-         اخوان، پیمان؛ دهقانی، مریم؛ بهار 1394؛ " مدیریت دانش: اکتساب دانش ضمنی خبرگان" تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ص 28
-         افرازه، عباس؛ 1386؛ "مدیریت دانش ( مفاهیم، مدل‌ها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی)"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، صص12-13
-         حمزه جونقانی، ستار، 1392 "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتقال دانش سازمانی در سطوح سه‌گانه فردی درون‌سازمانی و بین سازمانی با استفاده از روش دیمتل فازی در شرکت بیمه ملت"، پایان‌نامه اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی ( ره)، صص41-67
-      روحانی، مرتضی؛ رمضانی، علی؛ مهر 1391" بررسی عوامل مؤثر در مهاجرت نخبگان از کشور"، ششمین همایش ملی نخبگان جوان، صص 123-124
-         ریاحی، عارف؛ صحبتی‌ها، فریبا؛ زارع، امین؛ تابستان 1394؛ "بررسی مهاجرت علمی پژوهشگران و متخصصان ایرانی حوزه علوم پزشکی به دانشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس"، مجله اطلاع‌رسانی پزشکی نوین، سال اول، شماره دوم، صص 33-42.
-         کهریزی، عبدالمجید، 1393؛ " طراحی مدلی برای اندازه‌گیری پتانسیل انتقال‌پذیری تکنولوژی از سازمان‌های تحقیق و تکنولوژی - مطالعه موردی" پایان‌نامه اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه علم  صنعت ایران.
-         محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ 1393؛ "مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار لیزرل". نشر کتاب مهربان، تهران، چاپ دوم
-         منصورفر، کریم، 1388؛‌" آمار در علوم اجتماعی". تهران، نشر دانشگاه پیام نور، چاپ 11
-         فرتوک زاده؛ حمیدرضا؛ اشراقی، حسن؛ 1387؛ "مدل‌سازی دینامیکی پدیده مهاجرت نخبگان و نقش نظام آموزش عالی در آن"   نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، زمستان،  دوره 1،  شماره 4 ؛ صص 139 تا 168.
-         مروتی، محمد؛ رشیدیان، محمد؛ شامخی آمنه؛ مهینی، حمید؛ دی‌ماه 1392؛ "موانع و انگیزه‌های بازگشت به ایران"
-         هوشیار، جلال؛ حقیقت منفرد، آیلر؛1389؛ "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران". فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شمارة یازدهم، صفحات 87- 65.
-         یزدانی، بیتا؛ ارباب شیرانی، بهروز؛ آراستی، محمدرضا؛ عیسایی، محمدتقی؛ "بررسی موانع انتقال و به اشتراک‌گذاری دانش در یک سازمان ایرانی"، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
 
-         Ahammad. M. F, Tarab. S. Y, Liuc. Y, Glaisterd. K. W, 2016. " Knowledge transfer and cross-border acquisition performance: The impact of cultural distance and employee retention" International Business Review, Volume 25, Issue 1, Part A, pp 66–75.
-         Argote.L, darr. E, 1995. "The Acquisition, Transfer, and Depreciation of Knowledge in Service Organizations: Productivity in Franchises",Vol 41, pp 1750 – 1762
-         Cummings.J, Teng.L, 2003. "Transferring R&D Knowledge: The Key Factors Affecting Knowledge Transfer Success" Journal of Engineering and Technology Management, Vol 20, pp 39-68.
-         Duan. Y. Coakes. W, 2010. "Identifying Key Factors Affecting Transnational Knowledge Transfer", Information & Management, Vol 47, PP 356-363.
-         Gibson, D. V. Smilor, R. W. 1991. " Key Variables in Technology Transfer: A Field-study Based Empirical Analysis". Journal of Engineering and Technology Management, Vol 8, pp 287-312.
-         Grover.r, Madhavan.r,1998. “From Embedded Knowledge to Embodied Knowledge: New Product Development as Knowledge Management”. JOURNAL ARTICLE. Vol. 62, No. pp. 1-12
-         Hsu, Yu-Shan, 2012. "Knowledge Transfer Between Expatriates and Host Country Nationals: A Social Capital Perspective".  Paper 33.
-         Ipe, M, 2003. “Knowledge sharing in organizations: a conceptual framework", human resource development review, Vol 2, pp 337-359.
-         Lee, S. Kim, W. Min Kim, Y. Joo Oh, K. 2012 " Using AHP to Determine Intangible Priority Factors for Technology Transfer Adoption", Expert Systems with Applications, Vol 39, pp 6388-6395.
-         Massa.S. Testa. S. 2009. "A knowledge management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector", European Management Journal, Vol 27, pp 129–14.
-         Narteh, B. 2008. “Knowledge transfer in developed-developing country interfirm collaborations: a conceptual framework", Journal of knowledge management, Vol 12, pp 78-91.
-          Narteh, B. 2006. " Knowledge transfer and learning: the case of Danish-Ghanaian strategic alliances", unpublished doctoral dissertation, Aalborg University, Aalborg,
-         Osabutey Ellis. Jin Zhongqi. 2016. "Factors influencing technology and knowledge transfer: Configurational recipes for Sub-Saharan Africa", Journal of Business Research, pp 5390–5395 November.
-         Szulanski, G. 2000. “The Process of Knowledge Transfer: A Diachronic Analysis of Stickiness". Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol 82, pp 9-27.
-         Teece, d. 2000."Strategies for Managing Knowledge Assets: the Role of Firm Structure and Industrial Context". Long Range Planning, Vol. 33,  pp. 35–54.
-         Walsh, J. and Ungson, G.R. 1991. "Organisational memory", Academy of Management Review, Vol. 16, pp. 57-91.
-         Wickramasinghe, N. Rubitz, D. 2007. “Knowledge based Enterprise: Theories and Fundamentals”. Idea Group Publishing