نویسنده = �������������� ��������
شناسایی ابزارهای سیاستی تقاضامحور و جانمایی ابزارها در مراحل چرخه عمر محصول

دوره 5، شماره 3، آبان 1396، صفحه 61-82

10.22104/jtdm.2018.2326.1793

نجمه جوریان؛ الناز سیاوشی؛ جواد نوری؛ مسعود عباسی