نویسنده = �������������� ������ ��������������
شبیه سازی مدل پذیرش فناوری در ایران با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی بانکداری ایران)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 67-98

10.22104/jtdm.2013.4

سید عبدالله حیدریه؛ سید محمد سید حسینی؛ علی شهابی