نویسنده = ���� �� �������������� ����������
عوامل تأثیرگذار بر ارتقای شهرت فناوری و نقش آن بر عملکرد کسب‌وکار شرکت

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 103-132

10.22104/jtdm.2018.2859.1965

سید محمد طباطبایی نسب؛ فهیمه ما ه آورپور