عوامل تأثیرگذار بر ارتقای شهرت فناوری و نقش آن بر عملکرد کسب‌وکار شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری/دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

چکیده

فناوری مهترین نیروی شکل دهنده‌ی محیط بازاریابی است. شهرت فناوری زیرمجموعه‌ی از شهرت کلی شرکت است و به تخصص فنی و توانایی شرکت اشاره دارد. شرکت‌ها در صورت تمایل به ماندن در محیط رقابتی ناپایدار بازار باید خود را با تغییرات سریع فناوری وفق دهند و نوآوری مستمر را دنبال کنند. لذا در این تحقیق سعی شده، عوامل تاثیرگذار بر ارتقای شهرت فناوری و تأثیر آن بر عملکرد کسب‌وکار بررسی شود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و برحسب روش، توصیفی از نوع همبستگی است. با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 104 شرکت‌ در پارک علم و فناوری شهر یزد به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که مهارت‌های انسانی، گرایش برند و سرمایه اجتماعی داخلی بر ارتقای شهرت فناوری تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، 33درصد تغییرات شهرت فناوری با رفتارگرایش برند تبیین می‌شود. رفتارگرایش برند به‌نوبه خود با 20درصد هنجارگرایش برند و 50 درصد آثار گرایش برند توصیف می‌گردد. به‌منظور افزایش رفتارگرایش برند از طریق ارزش گرایش برند باید بر متغیر میانجی هنجارگرایش برند تأکید گردد. از سوی دیگر، به‌منظور ارتقای کسب‌وکار از طریق شهرت فناوری باید بر عملکرد بازاریابی و عملکردمشتری تأکید گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Actors affecting on foster technology reputation and That Role on business performance

نویسندگان [English]

  • Seyed mohammad tabatabaeenasab 1
  • fahimeh mahavarppoor 2
1 yazd
2 yazed
چکیده [English]

Technology is the strongest force shaping the marketing environment .Technology reputation is a subset of company overall reputation and it refers to company technology expertise and capability. firms are forced to keep pace with rapid technology changes and pursue the “always be innovative” approach if they wish to remain competitive in the marketplace. Therefore, in this research has been tried review the Actors affecting on foster technology reputation and technology reputation effect on business performance. The present study due to it’s objective is practical and terms of methodology is descriptive correlational. With simple random sampling 104 companies in Yazd science park were selected as an example.The results show that employees skills،brand orientation and internal social capital have positive meaningful impact on technology reputation. Forty six percent of variations of technology reputation is explained by Brand orientation . Brand orientation behavior in turn is explained by twenty percent of Brand oriented norms and fifty percent of Brand oriented artefacts.For enhancing the Brand oriented behavior through Brand oriented values should emphasize on mediator Brand oriented norms.Furthermore for enhancing business performance through technology reputationin should emphasize on customer performance and market performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology reputationin
  • Brand orientation
  • Business Performance
  • internal social capital
  • Employee skills
تقوی­فرد، محمدتقی؛ بهبودی، امید؛ غفوریان شاگری، امیر. (1394). "بررسی تأثیر بازار گرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت­های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق و بهادار تهران)". فصلنامه علمی-پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، (13)7، 227-205.
حاجی شمسایی، علی؛ نوشین فرد، فاطمه؛ باب الحوئجی، فهیمه. (1396). "شناسایی شاخص‌ها و عوامل کیفی مؤثر بر تولید و توزیع اطلاعات و دانش در پارک­های علم و فناوری ایران "، فصلنامه مدیرت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت تهران، (2)9، 276-253.
حاجی‌زاده، پیمان؛ ﺳﺮداری، احمد. (ﭘﺎرک 1391)." ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﺪاف و وظایف ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﻳﺮان و ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺮﻛـﺰ آن‌ها بر مراحل مختلف فرایند نوآوری ". فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات. 4(11)، 24-1.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1392). "مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار نمونه‌سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار "، تهران انتشارات جهاد دانشگاهی.
رنانی، محسن. (1381). "سقوط سرمایه اجتماعی "، نشریه آفتاب،16، 36-35.
سوری، علی. (1393). "سرمایه اجتماعی و رشد در ایران ". فصلنامه پژوهش‌های و سیاست‌های اقتصادی، (69)22، 64-49.
طباطبائی نسب، سید محمد؛ ماه آورپور، فهیمه. (1395). "بررسی تعامل بین عوامل چهارگاه مؤثر بر شهرت برند و نقش آن بر تبلیغات توصیه-ای " فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند الزهرا، (2)2، 64-37.
قنواتی، مهدی؛ صمدی، منصور. (1391). "تأثیر گرایش بازار و فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در استان تهران "، فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، (25) 7، 92-73.
کردستانی، غلامرضا؛ عباشی، عبدالاحد. (1393). "بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت "، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، (6)2، 92 -81.
مرادی، محمود؛ اکبری، محسن؛ خورسند نژاد، آرزو؛ هشیوار، رقیه. (1393). "مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید: نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند "، فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، (15)4، 181-194.
منگلی، نسرین؛ رضائی، روح اله؛ صفا، لیلا. (1396)." تأثیر عملکرد مشتری بر رابطه بین عملکرد مالی و بازاریابی کارآفرینانه "، فصلنامه علمی- پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، (17) 9، 121-100.
Alwi, S. F. S., & Da Silva, R. V. (2007). Online and offline corporate brand images: Do they differ?. Corporate Reputation Review10(4), 217-244.‏
Agostini, L., & Nosella, A. (2016). The central role of a company’s technological reputation in enhancing customer performance in the B2B context of SMEs. Journal of Engineering and Technology Management42, 1-14.‏
Bowen, J., & Ford, R. C. (2002). Managing service organizations: Does having a “thing” make a difference?. Journal of management, 28(3), 447-469.
Baumgarth, C. (2010). “Living the brand”: brand orientation in the business-to-business. sector European Journal of Marketing44(5), 653-671.
Baumgarth, C. (2009). Brand orientation of museums: Model and empirical results. International Journal of Arts Management, 30-45.‏
Bell, C. G., & McNamara, J. E. (1991). High-tech ventures: The guide for entrepreneurial success. Perseus Publishing.‏
Berthon, P., Hulbert, J. M., & Pitt, L. F. (1999). To serve or create? Strategic orientations toward customers and innovation. California Management Review42(1), 37-58.‏
Boyd, D. E., & Spekman, R. E. (2004). Internet usage within B2B relationships and its impact on value creation: A conceptual model and research propositions. Journal of Business to Business Marketing, 11(1-2), 9-34.
Cabello-Medina, C., López-Cabrales, Á., & Valle-Cabrera, R. (2011). Leveraging the innovative performance of human capital through HRM and social capital in Spanish firms. The International Journal of Human Resource Management, 22(04), 807-828.‏
Cantarello, S., Martini, A., & Nosella, A. (2012). A multi‐level model for organization