عوامل تأثیرگذار بر ارتقای شهرت فناوری و نقش آن بر عملکرد کسب‌وکار شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری/دانشگاه یزد

2 دانشگاه یزد

چکیده

فناوری مهترین نیروی شکل دهنده‌ی محیط بازاریابی است. شهرت فناوری زیرمجموعه‌ی از شهرت کلی شرکت است و به تخصص فنی و توانایی شرکت اشاره دارد. شرکت‌ها در صورت تمایل به ماندن در محیط رقابتی ناپایدار بازار باید خود را با تغییرات سریع فناوری وفق دهند و نوآوری مستمر را دنبال کنند. لذا در این تحقیق سعی شده، عوامل تاثیرگذار بر ارتقای شهرت فناوری و تأثیر آن بر عملکرد کسب‌وکار بررسی شود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و برحسب روش، توصیفی از نوع همبستگی است. با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 104 شرکت‌ در پارک علم و فناوری شهر یزد به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که مهارت‌های انسانی، گرایش برند و سرمایه اجتماعی داخلی بر ارتقای شهرت فناوری تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، 33درصد تغییرات شهرت فناوری با رفتارگرایش برند تبیین می‌شود. رفتارگرایش برند به‌نوبه خود با 20درصد هنجارگرایش برند و 50 درصد آثار گرایش برند توصیف می‌گردد. به‌منظور افزایش رفتارگرایش برند از طریق ارزش گرایش برند باید بر متغیر میانجی هنجارگرایش برند تأکید گردد. از سوی دیگر، به‌منظور ارتقای کسب‌وکار از طریق شهرت فناوری باید بر عملکرد بازاریابی و عملکردمشتری تأکید گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Actors affecting on foster technology reputation and That Role on business performance

نویسندگان [English]

  • Seyed mohammad tabatabaeenasab 1
  • fahimeh mahavarppoor 2
1 yazd
2 yazed
چکیده [English]

Technology is the strongest force shaping the marketing environment .Technology reputation is a subset of company overall reputation and it refers to company technology expertise and capability. firms are forced to keep pace with rapid technology changes and pursue the “always be innovative” approach if they wish to remain competitive in the marketplace. Therefore, in this research has been tried review the Actors affecting on foster technology reputation and technology reputation effect on business performance. The present study due to it’s objective is practical and terms of methodology is descriptive correlational. With simple random sampling 104 companies in Yazd science park were selected as an example.The results show that employees skills،brand orientation and internal social capital have positive meaningful impact on technology reputation. Forty six percent of variations of technology reputation is explained by Brand orientation . Brand orientation behavior in turn is explained by twenty percent of Brand oriented norms and fifty percent of Brand oriented artefacts.For enhancing the Brand oriented behavior through Brand oriented values should emphasize on mediator Brand oriented norms.Furthermore for enhancing business performance through technology reputationin should emphasize on customer performance and market performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology reputationin
  • Brand orientation
  • Business Performance
  • internal social capital
  • Employee skills
تقوی­فرد، محمدتقی؛ بهبودی، امید؛ غفوریان شاگری، امیر. (1394). "بررسی تأثیر بازار گرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت­های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق و بهادار تهران)". فصلنامه علمی-پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، (13)7، 227-205.
حاجی شمسایی، علی؛ نوشین فرد، فاطمه؛ باب الحوئجی، فهیمه. (1396). "شناسایی شاخص‌ها و عوامل کیفی مؤثر بر تولید و توزیع اطلاعات و دانش در پارک­های علم و فناوری ایران "، فصلنامه مدیرت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت تهران، (2)9، 276-253.
حاجی‌زاده، پیمان؛ ﺳﺮداری، احمد. (ﭘﺎرک 1391)." ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﺪاف و وظایف ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﻳﺮان و ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺮﻛـﺰ آن‌ها بر مراحل مختلف فرایند نوآوری ". فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات. 4(11)، 24-1.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1392). "مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار نمونه‌سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار "، تهران انتشارات جهاد دانشگاهی.
رنانی، محسن. (1381). "سقوط سرمایه اجتماعی "، نشریه آفتاب،16، 36-35.
سوری، علی. (1393). "سرمایه اجتماعی و رشد در ایران ". فصلنامه پژوهش‌های و سیاست‌های اقتصادی، (69)22، 64-49.
طباطبائی نسب، سید محمد؛ ماه آورپور، فهیمه. (1395). "بررسی تعامل بین عوامل چهارگاه مؤثر بر شهرت برند و نقش آن بر تبلیغات توصیه-ای " فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند الزهرا، (2)2، 64-37.
قنواتی، مهدی؛ صمدی، منصور. (1391). "تأثیر گرایش بازار و فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در استان تهران "، فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، (25) 7، 92-73.
کردستانی، غلامرضا؛ عباشی، عبدالاحد. (1393). "بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت "، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، (6)2، 92 -81.
مرادی، محمود؛ اکبری، محسن؛ خورسند نژاد، آرزو؛ هشیوار، رقیه. (1393). "مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید: نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند "، فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، (15)4، 181-194.
منگلی، نسرین؛ رضائی، روح اله؛ صفا، لیلا. (1396)." تأثیر عملکرد مشتری بر رابطه بین عملکرد مالی و بازاریابی کارآفرینانه "، فصلنامه علمی- پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، (17) 9، 121-100.
Alwi, S. F. S., & Da Silva, R. V. (2007). Online and offline corporate brand images: Do they differ?. Corporate Reputation Review10(4), 217-244.‏
Agostini, L., & Nosella, A. (2016). The central role of a company’s technological reputation in enhancing customer performance in the B2B context of SMEs. Journal of Engineering and Technology Management42, 1-14.‏
Bowen, J., & Ford, R. C. (2002). Managing service organizations: Does having a “thing” make a difference?. Journal of management, 28(3), 447-469.
Baumgarth, C. (2010). “Living the brand”: brand orientation in the business-to-business. sector European Journal of Marketing44(5), 653-671.
Baumgarth, C. (2009). Brand orientation of museums: Model and empirical results. International Journal of Arts Management, 30-45.‏
Bell, C. G., & McNamara, J. E. (1991). High-tech ventures: The guide for entrepreneurial success. Perseus Publishing.‏
Berthon, P., Hulbert, J. M., & Pitt, L. F. (1999). To serve or create? Strategic orientations toward customers and innovation. California Management Review42(1), 37-58.‏
Boyd, D. E., & Spekman, R. E. (2004). Internet usage within B2B relationships and its impact on value creation: A conceptual model and research propositions. Journal of Business to Business Marketing, 11(1-2), 9-34.
Cabello-Medina, C., López-Cabrales, Á., & Valle-Cabrera, R. (2011). Leveraging the innovative performance of human capital through HRM and social capital in Spanish firms. The International Journal of Human Resource Management, 22(04), 807-828.‏
Cantarello, S., Martini, A., & Nosella, A. (2012). A multi‐level model for organizational ambidexterity in the search phase of the innovation process. Creativity and Innovation Management21(1), 28-48.‏
Crossan, M. M., Lane, H. W., & White, R. E. (1999). An organizational learning framework: From intuition to institution. Academy of management review, 24(3), 522-537.
Chun, R. (2005). Corporate reputation: Meaning and measurement. International Journal of Management Reviews, 7(2), 91-109.‏
Chen, C. J., Liu, T. C., Chu, M. A., & Hsiao, Y. C. (2014). Intellectual capital and new product development. Journal of Engineering and Technology Management33, 154-173.‏
Dandridge, T. C., Mitroff, I., & Joyce, W. F. (1980). Organizational symbolism: A topic to expand organizational analysis. Academy of management review5(1), 77-82.‏
Davies, G., Chun, R., da Silva, R. V., & Roper, S. (2004). A corporate character scale to assess employee and customer views of organization reputation. Corporate reputation review7(2), 125-146.‏
Erdem, T., Swait, J., & Louviere, J. (2002). The impact of brand credibility on consumer price sensitivity. International journal of Research in Marketing, 19(1), 1-19.
Gabrielsson, M. (2005). Branding strategies of born globals. Journal of International Entrepreneurship3(3), 199-222.‏
Glynn, M. S. (2012). Primer in B2B brand-building strategies with a reader practicum. Journal of Business Research65(5), 666-675.‏
Grant, R. M. (2010). Contemporary strategy analysis: Text and cases edition. John Wiley & Sons.‏
Goodyear, M. (1996). Divided by a common language: diversity and deception in the world of global marketing. Journal of the Market Research Society38(2), 105-123.‏
Harris, L. C., & Ogbonna, E. (2000). The responses of front-line employees to market-oriented culture change. European Journal of Marketing34(3/4), 318-340.‏
Hall, R. (1993). A framework linking intangible resources and capabiliites to sustainable competitive advantage. Strategic management journal14(8), 607-618.‏
Hankinson, P. (2001). Brand orientation in the charity sector: A framework for discussion and research. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing6(3), 231-242.‏
Hankinson, P. (2002). The impact of brand orientation on managerial practice: A quantitative study of the UK's top 500 fundraising managers. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing7(1), 30-44.‏
Henard, D. H., & Dacin, P. A. (2010). Reputation for product innovation: Its impact on consumers. Journal of Product Innovation Management27(3), 321-335.‏
Höflinger, P. J., Nagel, C., & Sandner, P. (2018). Reputation for technological innovation: Does it actually cohere with innovative activity?. Journal of Innovation & Knowledge, 3(1), 26-39.‏
Homburg, C., & Pflesser, C. (2000). A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: Measurement issues and performance outcomes. Journal of marketing research37(4), 449-462.‏No. 4, pp. 449-62.
Hooley, G. J., Greenley, G. E., Cadogan, J. W., & Fahy, J. (2005). The performance impact of marketing resources. Journal of business research58(1), 18-27.‏
James, W. M. (2002). The Human Side: Best HR Practices for Today's Innovation Management. Research-technology management45(1), 57-60.‏
Keller, K. L., Parameswaran, M. G., & Jacob, I. (2008). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. Pearson Education India.‏
King, C., & Grace, D. (2005). Exploring the role of employees in the delivery of the brand: a case study approach. Qualitative Market Research: An International Journal, 8(3), 277-295.
Lawless, M. W., & Anderson, P. C. (1996). Generational technological change: Effects of innovation and local rivalry on performance. Academy of Management Journal39(5), 1185-1217.
Lee, S. H., Wong, P. K., & Chong, C. L. (2005). Human and social capital explanations for R&D outcomes. IEEE Transactions on Engineering Management, 52(1), 59-68
Lepak, D. P., & Snell, S. A. (2002). Examining the human resource architecture: The relationships among human capital, employment, and human resource configurations. Journal of management28(4), 517-543.‏
Mavondo, F. T., Chimhanzi, J., & Stewart, J. (2005). Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, human resource practices and performance. European journal of marketing, 39(11/12), 1235-1263.
McDonald, M. H., De Chernatony, L., & Harris, F. (2001). Corporate marketing and service brands-Moving beyond the fast-moving consumer goods model. European Journal of Marketing, 35(3/4), 335-352.
Morokane, P., Chiba, M., & Kleyn, N. (2016). Drivers of employee propensity to endorse their corporate brand. Journal of Brand Management23(1), 55-66.‏
Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. The Journal of marketing, 20-35.‏
Noble, C. H., Sinha, R. K., & Kumar, A. (2002). Market orientation and alternative strategic orientations: a longitudinal assessment of performance implications. Journal of marketing66(4), 25-39.‏
Parikh, M.(2001). Knowledge management framework for high-tech research and development. Engineering Management Journal13(3), 27-34.‏
Pantouvakis, A., & Bouranta, N. (2013). The link between organizational learning culture and customer satisfaction: Confirming relationship and exploring moderating effect. The Learning Organization, 20(1), 48-64.
Reid, M., Luxton, S., & Mavondo, F. (2005). The relationship between integrated marketing communication, market orientation, and brand orientation. Journal of advertising, 34(4), 11-23.
Singh, D., Khamba, J. S., & Nanda, T. (2015). Role of Technological Innovation in Improving Manufacturing Performance: A Review. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering9(1), 398-402.‏
Santos-Vijande, M. L., López-Sánchez, J. Á., & Trespalacios, J. A. (2012). How organizational learning affects a firm's flexibility, competitive strategy, and performance. Journal of Business Research65(8), 1079-1089.‏
Škerlavaj, M., Štemberger, M. I., & Dimovski, V. (2007). Organizational learning culture—the missing link between business process change and organizational performance. International journal of production economics, 106(2), 346-367.
Trotta, A., Iannuzzi, A., Cavallaro, G., & Dell’Atti, S. (2011). Banking reputation and CSR: a stakeholder value approach.‏.
Tsoukas, H. (1996). The firm as a distributed knowledge system: a constructionist approach. Strategic management journal17(S2), 11-25.‏
Wright, P. M., McMahan, G. C., & McWilliams, A. (1994). Human resources and sustained competitive advantage: a resource-based perspective. International journal of human resource management, 5(2), 301-326.
Vallaster, C., & de Chernatony, L. (2006). Internal brand building and structuration: the role of leadership. European Journal of Marketing, 40(7/8), 761-784
Urde, M. (1999). Brand orientation: A mindset for building brands into strategic resources. Journal of marketing management15(1-3), 117-133.‏
Zahra, S. A., Matherne, B. P., & Carleton, J. M. (2003). Technological resource leveraging and the internationalisation of new ventures. Journal of International Entrepreneurship1(2), 163-186.‏
.
 
،