دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 9-185 

مقاله پژوهشی

تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران

صفحه 9-45

10.22104/jtdm.2018.2582.1874

سید حبیب الله طباطبائیان؛ حمیدرضا طهوری؛ محمدرضا تقوا؛ سید محمدتقی تقوی فرد