عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد دیمتل و سیستم پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی

2 دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده علوم اداری و اقتصادی

چکیده

شرکت‌های دانش بنیان به دلیل دانش‌محور بودن، باید توجه بیشتری به چالش‌های موجود در فرآیند توسعه محصولات جدید داشته باشند. با توجه به اهمیت این شرکت‌ها در توسعه اقتصاد کشورها، این تحقیق فرآیند توسعه این شرکت‌ها را بررسی نموده‌است. در ابتدا با استفاده از تکنیک دیمتل روابط میان عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد و میزان اهمیت هر یک از آن‌ها مشخص شد. نتایج نشان داد سه عامل الزامات مشتری، دوبار‌ه‌کاری و تاخیرهای موجود بین فازهای مختلف مهمترین عوامل موثر بر زمان در فاز رشد است. این عوامل بیشترین تاثیر را بر افزایش زمان و هزینه در فرآیندهای شرکت‌های دانش‌بنیان دارند و اشتراک‌دانش بیشترین اثرگذاری را بر الزامات مشتری و دوباره‌کاری دارد. بنابراین مدیریت دانش صحیح و به دنبال آن اشتراک‌دانش، به عنوان عاملی جهت بهبود در الزامات و دوباره‌کاری‌های موجود در فاز رشد که اثر مستقیم در افزایش زمان و هزینه فرآیند دارد، ضروری است. همچنین نتایج دیمتل نشان داد میزان پیچیدگی محصول جدید بیشترین تاثیر را بر تاخیرهای ورود از یک مرحله به مرحله دیگر در فاز رشد دارد زیرا افزایش پیچیدگی‌ها هماهنگی بیشتری را می‌طلبد. در ادامه با رسم مدل پویای فرآیند توسعه، نحوه اثرگذاری هریک از عوامل در فاز رشد بطور دقیق نشان ‌داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors affecting on the Incubation Phase of New Product Development Process in Knowledge-based Companies by employing DEMATEL and System dynamics approaches

نویسندگان [English]

 • Alireza Khorakian 1
 • Neda Atarmoghadam 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Knowledge-based companies need to pay more attention to the challenges of the new products development process due to their knowledge-based nature. Given the importance of these companies in the development of countries' economies, this research examines the new products development (NPD) process in these companies. Firstly, the relationships between the factors were evaluated using the DEMATEL technique and the degree of importance of each factor were determined. Results indicate that the most important factors affecting the time of incubation phase included: customer requirements, rework, and delay in the onset of the phases of NPD. These factors have the highest impact on increased time and costs in the processes of knowledge-based companies and share of knowledge has the highest impact on customer requirements and rework. Therefore, considering the accurate knowledge management, which is associated with the share of knowledge, is of paramount importance. The results of DEMATEL demonstrate that the level of complexity of a new project had the most impact on delays in moving from one stage to another due to the fact that complexities require more coordination. Also the dynamic model of NPD process shows the effect of these factors in each stages of the incubation phase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DEMATEL technique
 • System dynamic
 • Knowledge-based Company
 • Time of development process
 • Incubation phase
 1. اخوان، ا.ن.، معتمدی، آ. (1393). اولویت‌بندی عوامل بحرانی موفقیت توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان. اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، اصفهان، موسسه آموزش عالی جامی
 2. جعفری خانشیر، س.، رادفر، ر.، حسنوی، ر.، آذرافرا، ر.(1391). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با رویکرد سیستم استنتاج فازی. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. سال هفتم. شماره 21. 67-71
 3. عبداللهی،ب.، غفوریان،ف.، حسن شاهی،ع. (1393). مدل عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان. دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان
 4. عصاری، م.ح.، حسینی شکیب، م.، خمسه، ع. (1393).  رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید و ارائه راهکارهای بهبود در صنایع دفاعی. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، کشور لهستان
 5. عندلیب اردکانی، د.، اسلامیه و.(1395). طراحی مدل علت و معلولی توسعه محصول جدید سبز در صنایع کوچک و متوسط. نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت هوش تجاری و سازمانی. دانشگاه شهید بهشتی
 6. قلی‌پور، م.، وحدت‌زاده، م.،ع.، اولیاء، م.،ص.، خادمی زارع، ح. (1394). رتبه‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد). فصلنامه رشد فناوری، سال دوازدهم، شماره 45
 7. مانیان، ا.، اصغری‌زاده، ع.، دهقان بنادکی، م. (1390). نقش مدیریت دانش در عملکرد فرآیند توسعه محصول جدید پژوهشی پیرامون شرکت‌های SME صنعت نرم‌افزار استان یزد. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات،سال سوم، شماره 8
 8.  Adaku, E., Teye Amoatey, C.,  Nornyibey, I., Famiyeh, S.,   Asante-Darko, S. (2018). Delays in new product introduction: Experiences of a food processing company in a developing economy, Journal of Manufacturing Technology Management, 29(5): 811-828
 9. Atuahene-Gima, K. 1995. An exploratory analysis of the impact of market orientation on new product performance: A contingency approach. Journal of Product Innovation Management,12 (4): 275–93
 10. Awwa, A., & Akroush, Mamoun N. (2016). New Product Development Performance Success Measures: An Exploratory Research.  EuroMed Journal of Business, 11 (1), 2-29.
 11. Booz, Allen, & Hamilton. (1982). New products management for the 1980.New York.
 12. Bowers, J., Khorakian, A.R. (2014). Integrating risk management in the innovation project. Journal of innovation management,17(1), 25-40
 13. Calantone, R. J., & Benedetto, C. A. Di. (2000). Performance and time to market: Accelerating cycle time with overlapping stages. IEEE Transactions on Engineering Management,47(2), 232–44.
 14. Carbone, Thomas A. (2011). Critical Success Factors in The Front-End of High Technology Industry New Product Development.
 15. Chen, J., Reilly, R.R., & Lynn, G.S. (2012). New Product Development Speed: Too Much of a Good Thing? Journal of Product Innovation Management, 29 (2), 288-303.
 16. Cooper, R.G. (2001). Winning at new products: Accelerating the process from idea to launch, Basic books. New York.
 17. Daily, B. F., & Huang, S. C. (2001). Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental management. International Journal of Operations & Production Management,  20(02), 0529-0552
 18. Davis, S. Becoming a knowledgebase business. Technology Management, 14, 60-73. 2009.
 19. De Brentani, U. 2001. Innovative versus incremental new business services: Different keys for achieving success. Journal of Product Innovation Management,18 (3), 169–84.
 20. Elfving. S. (2007). Managing collaborative product development. Department of innovation design and product development, Malardalen University Press Dissertations 45, 57-63.
 21. Essmann, H., & Du Preez, N. (2009). An innovation capability maturity model–development and initial application. World Academy of Science, Engineering and Technology, 53, 435-446
 22. Fabiana Matos da Silva,  Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira, Marcela Barbosa de Moraes (2016). Innovation development process in small and medium technology-based companies, Journal of Innovation and management review, 13(3) 176-189.
 23. Fang Wu, Mei, Long Chang, Pao and Wang Chiu. (2011). Singa, an Innovation New Product Development Strategy: The Key Success Paths Approach, International Journal of the Physical Science, Vol. 6.
 24. Gobeli, D.H. and Brown, D.J. (1993), “Improving the process of product innovation”, Research Technology Management, Vol. 36 No. 2, pp. 38-44.
 25. González, Diana B. Queb. & Salvador, Marisela Rodríguez. (2014). Dynamic Modeling in New Product Development: The Case of Knowledge Management Enablers in a Food Product. International Journal of System Dynamics Applications, 3(1), 111-134.
 26. Griffin, A. (1997). PDMA Research on New Product Development Practices Updating trends and Benchmarking Best Practices. Journal of Product Innovation Management, 14(6), 429-458.
 27. Griffin, A. (1997). PDMA Research on New Product Development Practices Updating trends and Benchmarking Best Practices. Journal of Product Innovation Management,14(6), 429-458.
 28. Hak Kim,Y., Woong Park, S., Wha Sawng,Y. (2016). Improving new product development (NPD) process by analyzing failure cases, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 10(1), 134-150
 29. Hitt, M.A. & Ireland, R.D. (2000). The Intersection of Enterpreneurship and stratejic Management Reaserch, Handbook of Enterperenuership, In: D.L. Sexton and H.A, Landstrom (eds.), Oxford: Blackwell Publishing. pp. 45-63.
 30. Huang, Y. (2007). Identifying critical steps in the new product development process. In J. Beckley, M. Foley, E. Topp, C. Huang, & W. Prinyawiwatkul (Eds.), Accelerating new food product design and development,183–193
 31. Kandemir, R. C., & Rosanna G. (2006). An exploration of organizational factors in new product development success. The Journal of Business & Industrial Marketing, 21(5), 300-310.
 32. Kessler, E.H., & Chakrabarti, A.K. (1996). Innovation Speed: A Conceptual Model of Context, Antecedents, and Outcomes. Academy of Management Review, 21(4), 1143–1191
 33. Krishnan, H.A, (2001). Supplier Selection Practice among Small Firms in the United States: Testing Three models. Journal of Small and Buisiness Management, 93(3), 259-271.
 34. Langerak, F.  & Hultink, E.J. (2005).  The Impact of New Product Development Acceleration Approaches on Speed and Profitability:  Lessons for Pioneers and Fast Followers, Ieee Transactions On Engineering Management, 52(1), 30-42.
 35. Langerak, F., E. J. Hultink & Griffin.F. (2008). Exploring Mediating and Moderating Influences on the Links among Cycle Time, Proficiency in Entry Timing, and New Product Profitability. Journal of Product Innovation Management, 25(4), 370-385
 36. Li, T., and R. J. Calantone. 1998. The impact of market knowledge competence on new product advantage: Conceptualization and empirical examination. Journal of Marketing, 62(3), 13–29.
 37. Lynn, G.S., Abel, K.D., Valentine, W.S.  & Wright, R.C. (1999), Key Factors in Increasing Speed to Market and Improving New Product Success Rates, Industrial Marketing Management, Vol.  28, Issue 4, pp. 319-326
 38. Matsumoto, H. (2000). System Dynamic Model for Life Cycle Assessmental of Residential Buildings. Management science, 47, 123-132.
 39. O'Cass, A., Heirati, N.  & Viet Ngo, L. (2014).  Achieving new product success via the synchronization of exploration and exploitation across multiple levels and functional areas,  Industrial Marketing Management
 40. Perry, C., & Cochet, M. (2009). Consumer packaged goods product development processes in the 21 Century: Product lifecycle management emerges as a key innovation driver. In J. Beckley, M. Foley, E. Topp, C. Huang, & W. Prinyawiwatkul (Eds.), Accelerating new food product design and development.pp. 113–131
 41. Rainly.D. (2005), Product innovation leading change through integrated product development.
 42. Reddi k.R., & Moon, Young B. (2011). System dynamics modeling of engineering change management in a collaborative environment. Advanced Manufacturing Technology,55(9),1225-1239
 43. Reddi k.R., & Moon, Young B. (2012). Simulation of new product development and engineering changes. Industrial Management & Data Systems, 112 (4), 520 – 540
 44. Salami, R., & Shafieipor, D. (2008). Internal organizational factor effecting on effectiveness R&D activity. 6th conference of R & D central of mine and industrial.
 45. Saunders, M.N.K.; Lewis, P.; Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. (5th Ed). Hall, UK: FT Prentice Hall.-Spreitzer.
 46. Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, Maidenhead.
 47. Tsai, C. C. (2012). A research on selecting criteria for new green product development project: taking Taiwan consumer electronics products as an example. Cleaner Production, 61, 012-001
 48. Van Oorschot, Kim E.  Langerak, F., & Sengupta, Kishore. (2011). Escalation, De-escalation, or Reformulation: Effective Interventions in Delayed NPD Projects. Journal of Product Innovation Management, 28(6), 848-867.
 49. Verworn, B. (2009).  A structural equation model of the impact of the fuzzy front end on the success of new product development, Research Policy,38, 1571–1581.
 50. Wenping, W., 2004. Organic mechanism and capacity grey set optimization for knowledge-based enterprise, Kybernetes, 33(2), 372-381
 51. Worthington, W.J., Collins, J.D. and Hitt, M.A. (2009). Beyond risk mitigation: enhancing corporate innovation with scenario planning, Business Horizons, 52 (5)441-450.
 52. Wu, H. H., & Tsai, Y. N. (2011). A DEMATEL method to evaluate the causal relations among the criteria in auto spare parts industry. Applied Mathematics and Computation, 218(5), 2334-2342.
 53. Wu, H. Y. (2012). Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning, 35(3), 303-320.
 54. Yang, F.,  Zhang, H. (2018). The impact of customer orientation on new product development performance: The role of top management support, International Journal of Productivity and Performance Management, 67(3), 590-607 
 55. Zavvari, H. (2011). Why Product Development Process Is Prolonged In Y. M. Group And What Are The Suggestions For Improvement? Master thesis of MBA, M. A. University of technology, 108-111.
 56. Zhoa, W., & Rena, H. (2011). A system dynamics model for evaluating the alternative of type in construction and demolition waste recycling center. Resources, Conservation and Recycling, 55(11), 933-944.
 57. Zirger, B. J., Maidique, M. A. (1990). A Model of New Product Development: An Empirical Test, Management Science