تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترا مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اکوسیستم نوآوری بیان می‌دارد که نوآوری از طریق شبکه‌های تعاملی در سطوح مختلف اتفاق می‌افتد. این شبکه یک طیف گسترده از ذینفعان را داراست که به عنوان بخشی از اکوسیستم نوآوری، در فرآیند نوآوری با یکدیگر در ارتباطند. با توجه به اهمیت بخش سلامت، و نظر به اهمیت نقش زیست فناوری و لزوم بررسی شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری، هدف این تحقیق بررسی اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی کشور می‌باشد. بر این اساس ابتدا ابعاد اکوسیستم نوآوری در ادبیات جهان بررسی شدند. در ادامه با توجه به اینکه رویکرد پژوهش حاضر، کیفی است، از روش تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با صاحب‌نظران این حوزه جهت تحلیل داده‌ها بهره گرفته شده است. نتیجه اینکه، وضعیت اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی کشور مبتنی بر موجودیت‌ها، روابط و ویژگی‌های اصلی آن شناسایی شد. در نهایت برخی کاستی‌ها و مشکلات موجود در شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی معرفی و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of innovation ecosystem of Iranian biopharmaceuticals

نویسندگان [English]

 • seyed habib allah tabatabaeian 1
 • hamidreza tahoori 2
 • mohammd reza taghva 3
 • Seyyed Mohammad Taghi Taghavi Fard Taghavi Fard 3
1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
2 phd student
3 Associate Professor of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Innovation ecosystem states that innovation through interactive networks occurs at different levels. The network has a wide range of stakeholders that are involved in the innovation process as part of the ecosystem of innovation. Considering the importance of the health sector and the importance of the role of biotechnology and the necessity of examining the formation and development of the innovation ecosystem, the purpose of this study is to examine the innovation ecosystem of biopharmaceuticals in Iran. Accordingly, at first, the dimensions of the innovation ecosystem were studied in the literature. Further, considering that the present research approach is qualitative, the content analysis of documents and deep and semi-structured interviews with the experts in this field has been used to analyze the data. As a result, the status of biopharmaceutical innovation ecosystem was identified based on Its entities, its relations and its main characteristics. Finally, some deficiencies and problems in the Formation and development of of biopharmaceutical innovation ecosystems and solutions for improving the situation were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation System
 • Innovation ecosystem
 • Interaction network
 • Biotechnology
 • biopharmaceutical
 1.  

  1. بازرگان، عباس (1389). مقدمه‌ایبرروش‌هایتحقیقکیفیوآمیختهرویکردهایمتداول درعلومرفتاری، تهران: نشر دیدار
  2. خردمند، سهیلا و قاضی نوری، سید سروش. (1389) زیست‌فناوری، فناوری سودآور قرن (زیست‌فناوری نوین).مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین (گروه فناوری‌های نو).
  3. ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی (1396). در مسیر توسعه زیست‌بوم کارآفرینی.
  4. گزارش پایش و ارزیابی وضعیت زیست‌فناوری در ایران و جهان (1395). گروه نظارت و ارزیابی، ستاد زیست‌فناوری
  5. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1395). بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 21. بخش زیست‌فناوری. معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفترمطالعاتارتباطاتوفناوری‌هاینوین.
  6. مرندی، حبیب، طباطبائیان، سید حبیب‌الله. (1396). تحلیلی از سیستم نوآوری در تولید فرآورده‌های زیست فن‌آوری، کشور (با تمرکز بر واکسن) ششمینکنفرانسبین‌المللیودهمین کنفرانسملیمدیریتفناوری، ص 1-17.
   1. میردریکوند،محمد،مروی،مریم،رهایی،مهدی ولطفی، عباس.(1389)،جایگاهفناوری­هاینویندربرنامهپنجمتوسعهزیست‌فناوری، مجموعهمقالاتهمایشبررسیلایحهبرنامهپنجمتوسعهکشور،مجلسشورایاسلامی.
   2. یدالهی فارسی، جهانگیر و زهرا کلاتهایی. (1391). ساز و کارهای بهره برداری از فناوری در حوزه زیست‌فناوری. رشد فناوری هشتم، 31 ص 62-70.

   

  1. Allison, S. D., & Martiny, J. B. (2008). Resistance, resilience, and redundancy in microbial communities. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(Supplement 1), 11512-11519.

   

  1. Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). Entrepreneurial innovation: The importance of context. Research Policy, 43(7), 1097-1108.
  2. Compendium, D. A. (2014). Building Knowledge Economy through Innovation Ecosystem: The Role of Innovation Hubs.

   

  1. Cross, S. E. (2013). Strategic considerations in leading an innovation ecosystem. GSTF Business Review (GBR), 2(3), 104.

   

  1. Dixon, M.J., (2009), CommercializationStrategy in Biotechnology Start-ups, Ph.D. Thesis., Massey University, New Zealand.
  2. Efpia, (2013) The Pharmaceutical Industry in Figures. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.
  3. Giesecke, S. (2000). The contrasting roles of government in the development of biotechnology industry in the US and Germany. Research Policy, 29(2), 205-223.
  4. Gobble, M. M. (2014). Charting the innovation ecosystem. Research-Technology Management, 57(4), 55-59.
  5. Goel, P., (2012) Review on the Current and Future trends of Biosimilar Market in USA and India.
  6. Golafshani, N. (2003)., Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report8(4), 597-606.
  7. Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 105-112.
  8. Holloway, I. & Wheeler, S., 2013. Qualitative research in nursing and healthcare. John Wiley & Sons.
  9. HM Government, (2013) Strength and Opportunity 2013 The Landscape of the Medical Technology, Medical Biotechnology, Industrial Biotechnology and Pharmaceutical Sectors in the UK.
  10. Jackson, D. J. (2011). What is an innovation ecosystem. National Science Foundation, 1.
  11. Mazzucato, M., & Robinson, D. K. (2017). Co-creating and directing Innovation Ecosystems? NASA's changing approach to public-private partnerships in low-earth orbit. Technological Forecasting and Social Change.
  12. Oh, D. S., Phillips, F., Park, S., & Lee, E. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination. Technovation, 54, 1-6.
  13. Oksanen, K., & Hautamäki, A. (2014). Transforming regions into innovation ecosystems: A model for renewing local industrial structures. The Innovation Journal, 19(2), 1.
  14. www.wikipedia.org.
  15. Patton, M. Q. (2002)., Two decades of developments in qualitative inquiry a personal, experiential perspective. Qualitative social work1(3), 261-283.
  16. Schwartz-Barcott, D. (2000). An expansion and elaboration of the hybrid model of concept development. Concept Development in Nursing Foundations, Techniques, and Applications, 129-159.
  17. Smith J, Firth J. Qualitative data analysis: the framework approach. Nurse Researcher 2011; 18: 52- 62.
  18. Statista, (2014) ⟨http://www.statista.com/⟩
  19. Strober, B. E., (2012).Armour, K., Romiti, R., Smith, C., Tebbey, P. W., Menter, A., & Leonardi, C. Biopharmaceuticals and biosimilars in psoriasis: What the dermatologist needs to know, Journal of the American Academy of Dermatology, Vol.66, pp. 317-322.
  20. Speziale, H. S., Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. Lippincott Williams & Wilkins.
  21. Wallner, T., & Menrad, M. (2011, June). Extending the innovation ecosystem framework. In Proceedings of XXII ISPIM Conference.