ارزیابی و انتخاب فناوری سبز خنک کن های کلینکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

انتخاب تکنولوژی سبز عاملی تأثیر گذار در مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. یکی از نگرانی‌ها ، بحث آلودگی‌های زیست‌محیطی است. صنعت سیمان به عنوان پایه توسعه کشور و با داشتن منافع اقتصادی، یکی از مراجع مهم آلودگی محیط زیست می باشد. مصرف انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی و تولید بیش از حد گازهای گلخانه ای در مراحل تولید سیمان، از نقاط ضعف این صنعت می باشد. هدف این پژوهش، ارائه یک مدل ارزیابی و انتخاب تکنولوژی سبز در بخش خنک کن های کلینکر در صنعت سیمان ایران است. در این راستا، ابتدا با مطالعه پژوهش‌های پیشین و ادغام آن با نظرات خبرگان این حوزه، مدل انتخاب تکنولوژی سبز معرفی خواهد ‌شد. سپس، با مطالعه سیستم تولید سیمان، بخش خنک کن کلینکر به عنوان بخش مورد مطالعه انتخاب شد. همچنین تکنولوژی های مورد استفاده در آن‌ مورد مطالعه قرار گرفت. در گام بعد، با استفاده از روش های آنتروپی شانون و ویکور خاکستری به ارزیابی و رتبه‌بندی تکنولوژی‌های سبز پرداخته شد. که در نهایت، منجر به انتخاب تکنولوژی سبز خواهد شد. افزون بر این به‌جای استفاده از متغیرهای زبانی و اعداد قطعی از اعداد خاکستری سه‌پارامتره استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Green Technology Selection and Evaluation in Clinker Coolers by Shannon Entropy Weighing Method and Gray Vikor Technique by Three Parameter Interval Gray Numbers

نویسندگان [English]

 • Alireza Shahraki 1
 • vafa mousavi 2
1 Associate Professor of faculty of Industrial Engineering, University of Sistan and Baluchestan.
2 M.Sc. of faculty of Industrial Engineering, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

choosing the green technology an effective factor in combating climate changes. One of the concerns, is the issue of environmental pollution. The cement industry, as the basis for the development of the country and having economic interests, is one of the most important sources environmental pollution. One of the disadvantages of this industry is using the energy of fossil fuels and producing more greenhouse gases in cement production. The aim of this study is to provide a model for selecting and evaluating the green technology in the clinker coolers sector in Iranian cement industry. In this regard, at first, the green technology selection model will be introduced by studying previous researches and integrates it with expert opinions in this field. So, by researching in cement production process, the clinker coolers sector was chosen as a target in this study, also the technologies used in this sector were investigated. In the next step, by using Shannon entropy and Gray VIKOR methods, the green technological options were selected and evaluated. Moreover, instead of using the linguistic variables and absolute numbers we will use Three Parameter Interval Gray Numbers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green technology selection
 • Cement industry
 • Three Parameter Interval Gray Numbers
 • Shannon Entropy
 • Gray VIKOR
 1. آل طه، نفیسه السادات. (1393). بررسی شاخص‌های مناسب انتخاب فنّاوری بر اساس مکانیسم توسعه پاک با استفاده از روش دیمتل. سومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی.
 2. اسمعیلی پور، الهام؛ میاندوآبچی، الناز. راهکارهایی جهت ارتقاء تکنولوژی تولید کارخانه‌های سیمان ایران. ماهنامه علمی تخصصی فناوری سیمان، دی.1392.
 3. جعفری اسکندری، میثم.، علی احمدی، علیرضا.، کامفیروزی، محمدحسن. (1393). تلفیق روش‌های بولزای و ویکور برای تصمیم‌گیری چند‌معیاره با اعداد خاکستری سه پارامتره. نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید. اسفند، صفحه 437-432.
 4. چهرگانی، حسین، (1383). مهندسی محیط‌زیست در صنعت سیمان. تهران: شرکت فن‌آوری صنعتی انرژی با همکاری نشر حاذق.
 5. چهرگانی، حسین، (1394). هشتاد سال صنعت سیمان در ایران. تهران، چاپ 1، حسین چهرگانی
 6. حسینی پور رامهرمزی، سید علی، (1394, دی). پیشرفت‌های اخیر در خنک‌سازی کلینکر در صنعت سیمان (بخش اول). ماهنامه علمی - تخصصی فن‌آوری سیمان.
 7. حکیمی، ایمان؛ حسینی امیری، سیّد محمود؛ معرفی، علیرضا. (1396). تکنیک وزن دهی آنتروپی شانون: ابزار وزن دهی - تصمیم‌گیری برای تحلیل گران پروژه‌ها.  دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری و حسابرسی پویا. تهران: موسسه آموزش عالی صالحان.
 8. رجب‌زاده، بهنام، (1393, بهمن و اسفند). خنک‌کن‌های کلینکر. ماهنامه علمی-تخصصی فناوری سیمان.
 9. شفیعی، حسینقلی؛ خانزادی، مصطفی، (1384). کوره‌های دوار. تهران: مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 10. طائب، عباس؛ کوهی، فرشته، (1374). سیمان. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات سیمان، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 11. عزیزمحمدلو، حمید؛ فضلی، صفر؛ محمد نژاد مدردی، سپیده. (1395). فنّاوری سبز، فصل مشترک صنایع آلاینده با محیط‌زیست. چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین. مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی
 12. عزیزیان، محمدرضا، (1390). فنّاوری پخت سیمان. چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب پدیده.
 13. علی‌اکبری نوری، فهیمه؛ شفیعی نیک‌آبادی، محسن، (1393). توجیه و انتخاب فنّاوری پیشرفته: کاربرد رویکرد تلفیقی FANP-FARAS. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره 3، زمستان.
 14. کامفیروزی، محمدحسن.، جعفری اسکندری، میثم.، علی احمدی، علیرضا.، فردوسی، نیر. (1393). وزن دهی معیا‌رهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش ترکیبی ارزش شاپلی. مدیریت تولید و عملیات، صفحه 124-113.
 15. مطهری، سعید. (1392). وزن دهی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن، تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و منطق فازی (مطالعه موردی یکی از سازمان‌های دولتی استان یزد). دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری. اسفند.
 16. نور پور، علیرضا، (1393). انرژی و محیط‌زیست در صنعت سیمان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  1. Abdolhamid S. Ghadikolaei, S. M,. (2013), "Designing A Competitive Advantage Model With Technology Oriented Approach Using Fahp Technique: A Case Study In Coil Industry". Journal of Engineering Science and Technology, 8(2), 233 - 252.
  2. Amrina, E., Vilsi, A., (2015),' Key Performance Indicators for Sustainable Manufacturing Evaluation in Cement Industry'. 12th Global Conference on Sustainable Manufacturing (pp. 23 – 19). Procedia CIRP 26.
  3. Bansal, S, Biswas, S,. S.K. Singh. (2017), 'Fuzzy decision approach for selection of most suitable construction method of Green Buildings'. International Journal of Sustainable Built Environment.
  4. Daw Ma, D,. Shiu-Wan Hung. (2015). 'An Integrated Framework for the Selection and Acquisition of Core Technologies: The Case of Taiwan’s LED Industry',Long Range Planning.
  5. Evans ,L,. Lohse, N,.  Summers, M,. (2013), 'A fuzzy-decision-tree approach for manufacturing technology selection exploiting experience-based information. Expert Systems with Applications, 6412–6426.
  6. Hashemi, H,. Karimi, A,. Tavana, M,. (2015, January ), 'An integrated green supplier selection approach with analytic network process and improved Grey relational analysis'. International Journal of Production Economics, 159, 178-191.
  7. J. Ren and M. Lützen, (2015, October ), 'Fuzzy multi-criteria decision-making method for technology selection for emissions reduction from shipping under uncertainties,' Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 40, pp. 43-60.
  8. Kim, J,. Suharto,Y,. Tugrul U. Daim. (2017). 'Evaluation of Electrical Energy Storage (EES) technologies for renewable energy: A case from the US Pacific Northwest.' Journal of Energy Storage, 25–54.
  9. kao, C. (2008). Efficiency decomposition in two- stage data envelopment analysis: An application to non- life insurance companies in taiwan. European Journal of Operational Research, 418-429.
  10. Kaya ,T,. Cengiz Kahraman, C,. (2011), 'Multicriteria decision making in energy planning using a modified fuzzy TOPSIS methodology. Expert Systems with Applications: An International Journal. Volume 38 Issue 6, June, 2011 .Pages 6577-6585
  11. Li, L,. J.-l. W.-x. (2013, JUNE). Analysis of Bank Queueing Based on Operations Research. The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 777-787.
  12. Ma, D,. Chang , Ch,. Shiu-Wan Hung, Sh,. (2013), 'The selection of technology for late-starters: A case study of the energy-smart photovoltaic industry', Economic Modellin, 10–20.
  13. Marjanovic, J,. Nasiri, H,. Bell, S.. (2016) 'Assessment of Building-Integrated Green Technologies: A Review and Case Study on Applications of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Method'. Sustainable Cities and Society.Volume 27, November 2016, Pages 106-115
  14. Ostad-Ahmad-Ghorabi, M,. Attari, M,. (2013), 'Advancing environmental evaluation in cement industry in Iran', Journal of Cleaner Production, 23-30.
  15. Sabaghi, M,. Christian Mascle, Ch,. Pierre Baptiste, P,. Rostamzadeh, R,. (2016), “ Sustainability assessment using fuzzy-inference technique (SAFT): A methodology towards green products” Expert Systems with Applications. 69-79.
  16. Soni. , G,. , (2015), 'Advantages Of Green Technology'. International Journal Of Research Granthaalayah. Social Issues and Environmental Problems, Vol.3 (Iss.9:SE): Sep, 2015
  17. Shaaban, M,. Scheffran, J,. (2017), 'Selection of sustainable development indicators for the assessment of electricity production in Egypt'. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 65–73
  18. Shehabuddeen, N,. Probert, D,. Phaal, R,. (2006), 'From theory to practice: challenges in operationalising a technology selection framework'. Technovation, 324-335.
  19. Tsai-Fu Chuang, Y.-H. C. (2014). Comparison of physical characteristics between Rana latouchtii and Rana adenopleura using grey system theory and Artificial Neural Network. Ecological Engineering, 223–232.
  20. Zheng, Y,.X. Z. (2013). Prediction of seawater quality in Rigs-to-Reefs area based on grey systems theory. Procedia Environmental Sciences, 236 – 242.
  21. Z. Jiang, H. Zhang, and J. W. Sutherland., (2011) 'Development of multi-criteria decision making model for remanufacturing technology portfolio selection' , Journal of Cleaner Production, vol. 19, no. 17, pp. 1939-1945.