دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 9-184 
ارائه مدل سیستمی اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران

صفحه 41-70

10.22104/jtdm.2019.3028.2030

بهزاد صفائی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ علی محمدی؛ مسلم علیمحمدلو


شناسایی موتور نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران

صفحه 71-100

10.22104/jtdm.2019.2856.1963

سعیده لرستانی؛ محمود یحیی زاده دفر؛ طاهره میرعمادی؛ محسن علیزاده ثانی