ارائه مدل سنجش تاثیر خدمات پارک‌های علم و فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

امروزه شرکتهای دانش بنیان، موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان هستند. بسیاری از این شرکت‌های دانش‌بنیان در یک مجموعه تحت عنوان پارک علم و فناوری فعالیت می‌کنند و از خدمات زیرساختی، خدمات مشاوره‌ای، حمایت‌های مالی آنها برخوردارند. عملکرد نوآورانه ترکیبی از موفقیت کلی سازمان درنتیجه تلاش‌های صورت گرفته جهت نو کردن و بهبود بخشیدن و به‌کارگیری جنبه‌های مختلف نوآوری در سازمان است. در این پژوهش تأثیر خدمات پارک‌های علم و فناوری بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در آن‌ها موردسنجش قرار گرفت. مفاهیم و مدل پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع تعریف شد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان موجود در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شده است. جهت گردآوری داده پرسشنامه در بین مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری توزیع شد. و پس‌ازآن داده‌ها با روش تحلیل معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خدمات پارک‌های علم و فناوری (شامل خدمات مشاوره‌ای، زیربنایی، مزایای شبکه‌سازی و حمایت‌های اعتباری) اثر خوبی بر چهار بعد عملکرد نوآورانه شرکت‌ها شامل نوآوری محصول، فرآیند، بازار و سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Assessing the Impact of Science and Technology Parks Services on the Innovative Performance of Their Knowledge-Based Organizations

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saghafi 1
  • Javad Haddadi 2
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Masters student of industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Today, knowledge-based companies are the engine of the knowledge economy. Many of these Knowledge-Based Organizations (KBO) operate in a set of science and technology parks (STP), with infrastructure services, consultancy services, and financial support. Innovative performance is a combination of the overall success of the organization as a result of the efforts made to modernize and improve the various aspects of innovation in the organization. In this research, the effect of STP services on the innovative performance of KBO's was investigated. The concepts and model of research were defined by reviewing the literature. The research population in this research is KBOs in STPs of University of Tehran and Tarbiat Modares University. To collect data, a questionnaire was distributed among managers of the KBOs in STP. Data was analyzed by structural equation model. The results of the research confirmed all of the hypotheses and showed that the services of STPs (including consulting and infrastructure services, networking benefits and credit support) have a significant impact on the 4 dimensions of the company's innovative performance including product, process, market and organizational innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Park
  • Innovative Performance
  • KBO. Structural Equation Analysis
آذر و غلام‌زاده، مدل‌سازی با روش حداقل مربعات جزئی با کاربرد PLS، (1395). انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم، تهران
پور تیموری، فرزین و جمشیدی، لاله، (1393). بررسی عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه سمنان، نشریه صنعت و دانشگاه، سال هفتم، شماره 23 و 24، ص 37-51.
ثنائی پور، هادی. (1387) بررسی رابطه خدمات پارک‌های علم و فناوری با رشد شرکت‌های فناورانه محور مستقر در پارک‌های فناوری شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت.
سلامی،‌س. ر و شفیعی،‌م. (1393). تأثیر سطح و نوع ارتباط با دانشگاه بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری فارس، فصلنامه توسعه فناوری،‌دوره 2،‌شماره 2، ص 11- 136.
 شیری،‌ا.‌ دهقانی سلطانی، م؛ و فارسی زاده،‌ح. (1395). نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط "تناسب فرد با شغل و سازمان " با "رفتار کاری نوآورانه " در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، فصلنامه توسعه فناوری، دوره 3،‌شماره 4، ص 43- 76.
حاجی غلام سریزدی، علی؛ منطقی، منوچهر (1391). تحلیل تأثیر سیاست‌های پارک علم و فناوری یزد بر توسعه فناوری مؤسسات مستقر در آن با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستمی، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.
خاکی، غلامرضا (1387). روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی. انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور، چاپ اول، تهران، ص 258-202-159-155.
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1390). روش‌شناسی در پژوهش کمی در مدیریت رویکردی جامع. انتشارات صفار، تهران.
داوری، علی و رضازاده، آرش، (1395)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
رمضان پور نرگسی؛ ع. ‌داوری، ع و دهقان،‌ع. (1396). بررسی نقش میانجی کارآفرینی فناورانه بر ارتباط بین سرمایه‏های فکری سازمان و مزیت رقابتی (موردمطالعه: شرکت‏های مستقر در مراکز رشد شهر تهران) فصلنامه توسعه فناوری، ‌دوره 5، ‌شماره 1، ص 41-46.
شریف‌زاده، فتاح. رضوی، سید مصطفی. زاهدی، شمس السادات و نجاری، رضا (1388) طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی. مجلهتوسعهکارآفرینی، سال دوم. شماره 6 زمستان، ص 11-38.
شفیعی، محسن و قوچکانلو، سعیده (1394). تأثیر کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط پارک‌های فناوری بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت‌های مستقر؛ مورد مطالعه: پارک پردیس، فصلنامه رشد فناوری، سال یازدهم، شماره 43.
شوال پور، سعید؛ حسین زاده ملکی، صادق؛ غفوری فرد، مهدی و پیشوایی سامان (1396). شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل‌ارائه پارک‌های علم و فناوری به شرکت‌های فعال در عرصه فناوری‌های نرم، فصلنامه رشد فناوری، سال سیزدهم، شماره 50، ص 11-20.
طالبی، کامبیز؛ ثنائی پور، هادی و حیدری، ناصر، (1390). تبیین نقش پارک‌های علم و فناوری در رشد شرکت‌های فناورانه محور، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره 11، بهار؛ ص 15.
فارسیجانی، حسن و سمیعی نیستانی، ابوالفضل. (1389). بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت فنّاوری در تعیین عملکردهای کیفیت و نوآوری (پژوهشی در مورد شرکت‌های تولیدی استان مرکزی). نشریه مدیریت فناوری اطلاعات 2 (4)، 136-117.
میر فخرالدینی، حیدر. حاتمی نسب، حسن. طالعی فر، رضا و کنجکاو منفرد، امیررضا (1389). مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 2 (35) 118-103.
Albahari, A. Pérez-Canto, S. Barge-Gil, A. & Modrego, A. (2017). Technology Parks versus Science Parks: Does the university make the difference? Technological Forecasting and Social Change, 116, 13-28.
Aydalot, P. & Keeble, D. (Eds.). (1988). High technology industry and innovative environments: The European experience. Routledge. ‌
Carlborg, P. Kindström, D. & Kowalkowski, C. (2014). The evolution of service innovation research: a critical review and synthesis. The Service Industries Journal, 34(5), 373-398. ‌
Chan, K. F. & Lau, T. (2005). Assessing technology incubator programs in the science park: the good, the bad and the ugly. Technovation, 25(10), 1215-1228. ‌
Doutriaux, J. (1987). Growth pattern of academic entrepreneurial firms. Journal of business venturing, 2(4), 285-297. ‌
Etzkowitz, H. (1998). The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university–industry linkages. Research policy, 27(8), 823-833. ‌
Ferguson,R. Olofsson,C. (2004). "Science Parks and the Development of NTBFs—Location, Survival and Growth". Journal of Technology Transfer. Vol 29. pp.5-17
Henriques, I. C. Sobreiro, V. A. & Kimura, H. (2018). Science and technology park: Future challenges. Technology in Society, 53, pp. 144-160.
Harwit, E. (2002). High-technology incubators: Fuel for China's new entrepreneurship? China Business Review, 29(4), 26-29. ‌
Jou, S. C. & Chen, D. S. (2001). Keeping the high-tech region open and dynamic: the organizational networks of Taiwan's integrated circuit industry. GeoJournal, 53(1), 81-87. ‌
Lindelöf, P. & Löfsten, H. (2003). Science park location and new technology-based firms in Sweden–implications for strategy and performance. Small Business Economics, 20(3), 245-258.
Lofsten, H. Lindelof, P (2006) "Science Parks in Sweden- IndusterialRenewal and Development?" R&D Management. Vol 31.pp.309-322.
Maillat, D. (1995). Territorial dynamic, innovative milieus and regional policy. Entrepreneurship & Regional Development, 7(2), 157-165. ‌
Mian, S. A. (1997). Assessing and managing the university technology business incubator: an integrative framework. Journal of business venturing, 12(4), 251-285.
Minguillo, D. Tijssen, R. & Thelwall, M. (2015). Do science parks promote research and technology? A scientometric analysis of the UK. Scientometrics, 102(1), 701-725.
Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization science, 5(1), 14-37.
Saunders, Mark; Lewis, Philip; Thornhill, Adrian (2009). Research methods for business students. Fifth edition. Harlow: Pearson Education.
Saghafi, F. Moghaddam, E. N. & Seyedin, S. M. (2017). A model for the Acceptance of emerging technology “PACS” in Iran’s hospitals. Iranian journal of Information Processing & Management, 32(2), 491-517.
Segal, N. S. (1986). Universities and technological entrepreneurship in Britain: some implications of the Cambridge phenomenon. Technovation, 4(3), 189-204. ‌
Shane, S. A. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation. Edward Elgar Publishing. ‌
Siegel, D. S. Westhead, P. & Wright, M. (2003). Science parks and the performance of new technology-based firms: a review of recent UK evidence and an agenda for future research. Small Business Economics, 20(2), 177-184. ‌
Smilor, R. W. (1987). Managing the incubator system: critical success factors to accelerate new company development. IEEE transactions on Engineering Management, (3), 146-155. ‌
Şimşek, K. & Yıldırım, N. (2016). Constraints to open innovation in science and technology parks. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 719-728.
Vásquez-Urriago, Á. R. Barge-Gil, A. Rico, A. M. & Paraskevopoulou, E. (2014). The impact of science and technology parks on firms’ product innovation: empirical evidence from Spain. Journal of Evolutionary Economics, 24(4), 835-873.
Vásquez-Urriago, Á. R. Barge-Gil, A. & Rico, A. M. (2016). Science and technology parks and cooperation for innovation: Empirical evidence from Spain. Research Policy, 45(1), 137-147.