واکاوی پنجره های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین های گازی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تکنولوژی-دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

طی دهه های گذشته موضوع محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، واکاوی یادگیری و همپایی فناورانه در این صنایع از منظر پنجره های فرصت مغفول مانده است. حتی پژوهش هایی که از دیدگاه پنجره های فرصت برای تببین پدیده هایی همچون چرخه های همپایی بهره گرفته اند تمایزی میان محصولات و سامانه های پیچیده با محصولات مصرفی با سیستم تولید انبوه قائل نشده اند. بنابراین، پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکردی کیفی و استراتژی مطالعه موردی به واکاوی پنجره های فرصت در صنعت توربین های گازی در ایران به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده پرداخته است. بعلاوه، این پژوهش با مقایسه پنجره های فرصت صنعت توربین های گازی در ایران با پنج صنعت منتخب به شناسایی تشابهات و تمایزات میان آنها اقدام کرده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که ترتیب پنجره های فرصت در صنعت توربین های گازی در ایران بدین صورت است: پنجره بازار داخلی، پنجره سیاست ها، یادگیری فناورانه و پنجره بازار خارجی به صورت محدود. یافته های این پژوهش با در نظر گرفتن رژیم فناورانه و بازار خاص محصولات و سامانه های پیچیده قابل توضیح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Windows of Technological Learning Opportunities with Complex Products and Systems in Latecomer Countries: Gas Turbine Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdari Ranjbar 1
  • Hossein Rahmanseresht 2
  • Manochehr Manteghi 3
  • Soroush Ghazinoori 4
1 PhD in Technology Management at Allameh Tabataba'i University
2 Professor at Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
3 professor at Maleke Ashtar University
4 Assistant Professor at Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

During last decades the subject of complex product systems (CoPS) in latecomer countries has been remarkably considered by many scholars. However, investigation of technological learning and catching up in these industries from windows of opportunity perspective has been overlooked. Even the research works that employed the windows of opportunity perspective to expose phenomena such as catch-up cycles, does not distinguish between products and complex systems with consumer products with a mass production system. So, the present study uses a qualitative approach and a case study strategy to explore the opportunity windows in the gas turbine industry in Iran as an industry with complex products and systems. Moreover, this study compared the windows of the gas turbine industry in Iran with the 5 selected industries to identify similarities and distinctions among them. Our findings show that the sequence of opportunity windows in the gas turbine industry in Iran is as follow: the opportunity window for the domestic market, the opportunity window of policies, technology learning window instead of technology opportunity window, and the window of opportunity for the foreign market. Some parts of our findings can be explained by considering the technological and market regimes for complex products and systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity Windows
  • Technological Regime
  • Market Regime
  • Complex Products and Systems
  • Gas Turbines
آمار تفصیلی صنعت برق ویژه تولید نیروی برق. (1394). شرکت مادر تخصصی توانیر. معاونت منابع انسانی و تحقیقات. http://amar.tavanir.org.ir
صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1395 الف). پیشران‌های کسب و ایجاد قابلیت‌های فناورانه ساخت محصولات و سامانه‌های پیچیده در بنگاه‌های متأخر: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت. مدیریت نوآوری، دوره پنجم، شماره 3.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ قیدر خلجانی، جعفر؛ طهماسبی، سیامک؛ توکلی، غلامرضا. (1395 پ). قابلیت‌های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی. مدیریت توسعه فناوری. دوره 4، شماره 1.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1396 ب). نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه‌های پیچیده: توربین‌های گازی. سیاست علم و فناوری. سال نهم، شماره 4، صص 55-70.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1396 الف). مسیر شکل‌گیری و تکامل قابلیت‌های فناورانه ساخت محصولات و سامانه‌های پیچیده در بنگاه‌های متأخر: مطالعه موردی شرکت توگا. بهبود مدیریت. سال 11، دوره 4، صص 81-115.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1395 ب). الگوی ساخت و انباشت قابلیت‌های فناورانه تولید محصولات و سامانه‌های پیچیده در کشورهای در‌حال‌توسعه: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت. مدیریت توسعه فناوری. دوره 4، شماره 3، صص 9-38.

Acha, V. Davies, A. Hobday, M. Salter, A. (2004). Exploring the capital goods economy: complex product systems in the UK. Industrial and Corporate Change, Vol. 13, No.3.

Chandy, R.K. and Tellis, G.J. (1998). Organizing for radical product innovation: the overlooked role of willingness to cannibalize. Journal of Marking Research, 35, 474–487.
Chandy, R.K. and Tellis, G.J. (2000). The incumbent’s curse? Incumbency, size, and radical product innovation. Journal of Marking, 64, 1–17.

Choung, J. Y. Hwang, H. R. (2007). Developing the complex system in Korea: the case study of TDX and CDMA telecom system. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, Vol. 1, No. 2.

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. Third Edition. Sage Publication.
Christensen, C. (1997). The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business School Press, Boston, MA.
Davies, A. and Brady, T. (1998). Policies for a complex product system, Futures, Vol. 30, No. 4, pp. 293–304.
Davis, A. Hobday, M. (2005). The Business of Projects. Managing Innovation in Complex Products and Systems. Cambridge University Press.
Dedehayir, O. Nokelainen, T. Makinen, S. K. (2014). Disruptive innovations in complex product systems industries: A case study. Journal of Engineering and Technology Management. Vol. 33, pp. 174-192.

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review. Vol. 14, No. 4, pp. 532-550.

Eisenhardt, K. M. Graebner, M. E. (2007). Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges. Academy of Management Journal, Vol. 50, No. 1, 25–32.

Giachetti, C. and Marchi, G. (2017). Successive changes in leadership in the world wide mobile phone industry. Research Policy. Vol. 46, No. 2.
Guennif, S. and Ramani, S.V. (2012). Explaining divergence in catching-up in pharma between India and Brazil using the NSI framework. Research Policy, 41, 430–441.
Hobday, M. (1998). Product complexity, innovation and industrial organisation
Research Policy, Vol 26, No 6.
Hobday, M. Rush, H. (1999). Technology management in complex product systems (CoPS) – ten questions answered, International Journal of Technology Management. Vol. 17, No. 6, pp.618–638.
Islas, J. (1999). The Gas Turbine: A New Technological Paradigm in Electricity Generation. Technological Forecasting and Social Change, 60, 129–148.

Kang, H. and Song, J. (2017). Innovation and recurring shifts in industrial Leadership: Three phases of change and persistence in the camera industry. Research Policy. Vol. 46, No. 2.

Kiamehr, M. Hobday, M. Kermanshah, A. (2013). Latecomer systems integration capability in complex capital goods: the case of Iran’s electricity generation systems. Industrial and Corporate Change, pp. 1–28.

Kiamehr, M. Hobday, M. Hamedi, M. (2015). Latecomer firm strategies in complex product systems (Cops): the case of Iran's thermal electricity generation systems. Research Policy. 44, 1240-1251.
Kiamehr, M. (2017). Paths of technological capability building in complex capital goods: The case of hydroelectricity generation systems in Iran. Technological Forecasting and Social Change, http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.03.005.

Kim, Y. Z. and Lee, K. (2008). Sectoral innovation system and a technological catch-up: the case of the capital goods industry in Korea, Global Economic Review, Vol. 37, No. 2, pp.135–155.

Lee, K. Lim, C. (2001). Technological regimes, catching-up and leapfrogging: the findings from Korean industries. Research Policy, Vol. 39, No. 2, pp. 459-483.

Lee, K. (2005). Making a Technological Catch‐up: Barriers and opportunities, Asian Journal of Technology Innovation, Vol. 13, No. 2, pp. 97-131.

Lee, K. and Mathews, J.A. (2012). South Korea and Taiwan. In: Amann, E. Cantwell, J. (Eds.), Innovative Firms in the Emerging Market Economies. Oxford University Press, 223–248.

Lee, J. J. & Yoon, H. (2015). A comparative study of technological learning and organizational capability development in complex products systems: Distinctive paths of three latecomers in military aircraft industry. Research Policy. Vol. 44, No. 7, Pp. 1296–1313.

Lee, K. Ki, J. H. (2017). Rise of latecomers and catch-up cycles in the world steel industry. Research Policy. Vol. 46, No. 2.
Lee, K. Malerba, F. (2017). Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. Research Policy. Vol. 46, No. 2.
Magnusson, T. Tell, F. Watson, J. (2005). From CoPS to mass production? Capabilities and innovation in power generation equipment manufacturing. Industrial and Corporate Change, Vol. 14, No. 1, pp. 1-26.

Malerba, F. (2002), Sectoral systems of innovation and production, Research Policy, 31, 247–264

Malerba, F. (2004), Sectoral Systems of Innovation. Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe. Cambridge University Press: Cambridge.

Malerba, F. and S. Mani. (2009), Sectoral Systems of Innovation and Production in Developing Countries. Edgar Elgar: Cheltenham.

Malerba, F. Nelson, R. (2011). Learning and catching up in different sectoral systems: evidence from six industries. Industrial and Corporate Change. Vol. 20, No. 6, pp. 1645-1675.

Majidpour, M. (2016). Technological catch-up in complex product system. Journal of Engineering and Technology Management. http://dx.doi.org/10.1016/j.jengtecman.2016.07.003.

Mathews, J.A. (2005). Strategy and the crystal cycle. California Management Review, 47, 6–31.

Milller, R. Hobday, M. Lerrox, T. Olleros, X. (1995). Innovation in Complex System industries: the case of flight simulation. Industrial and corporation change, vol. 4, No.2.
Miles, M. B. Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. SAGE Publication.
Morrison, A. and Rabellotti, R. (2017). Gradual catch up and enduring leadership in the global wine industry. Research Policy. Vol. 46, No. 2.

Mowery, D. C. and Rosenberg, N. (1981). Technical Change in the Commercial Aircraft Industry, 1925-1975. Technological Forecasting and Social Change. 20, 347-358.

Mu, Q. Lee, K. (2005). Knowledge diffusion, market segmentation and technological catch-up: the case of the telecommunication industry in China. Research Policy. Vol. 34, pp. 759-783.
Naghizadeh, M. Manteghi, M. Ranga, M. Naghizadeh, R. (2017). Managing interaction in complex product systems: The experience of IR-150 aircraft design program. Technological Forecasting and Social Change. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.06.002

Park, T. Y. (2012). How a latecomer succeeded in a complex product system industry: three case studies in the Korean telecommunication systems. Industrial and Corporate Change, Volume 22, Number 2, pp. 363–396.

Park, T. Y. & Kim, J. Y. (2014). The capabilities required for being successful in complex product systems: case study of Korean e-government. Asian Journal of Technology Innovation. Vol. 22, No. 2, 268–285.

Perez, C. and Soete, L. (1988). Catching-up in technology: entry barriers and windows of opportunity. In: Dosi, G. Freeman, C. Nelson, R. Silverberg, G. Soete, L. (Eds.), Technical Change and Economic Theory. Pinter Publishers, London, 458–479.

Ren, Y. T. and Yeo, K. T. (2006). Research Challenges on Complex Product Systems (CoPS) Innovation. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, Vol. 23, No. 6, pp. 519-529.

Safdari Ranjbar, M. Rahmanseresht, H. Manteghi, M. Ghazinoori, S. (2017a). Key Drivers Affecting Technological Catch-up in Complex Product Systems: Iran’s Gas Turbine Industry. 26th International Association for Management of Technology Conference (IAMOT2017), Vienna, Austria.
Safdari Ranjbar, M. Rahmanseresht, H. Manteghi, M. Ghazinoori, S. (2017b). Dynamism of Iran’s Government Policies meantime Formation and Evolution of Gas Turbine Industry as a Complex Product System. 14th ASIALICS Conference, Tehran, Iran, (29-31 August).
Safdari Ranjbar, M. Park, T. Kiamehr, M. (2018a). What Happened to Complex Product Systems Literature over the Last Two Decades: Progresses so far and Path Ahead. Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 30, No. 8, pp. 948-966.
Safdari Ranjbar, M. Rahmanseresht, H. Park, T. Y. Ghazinoori, S. Majidpour, M. (2018b). How sectoral innovation system can be evolved in the Complex product systems: The case of Iranian Gas Turbines for the last two decades. International Schumpeter Society. Seoul. South Korea. 2nd-4th July.
Shin, J.S. (2017). Dynamic catch-up strategy, capability expansion and changing windows of opportunity in the memory industry. Research Policy. Vol. 46, No. 2.
Teixeira, F. Guerra, O. Ghirardi, A. (2006) Barriers to the Implementation of Learning Networks in Complex Production Systems: A Case Study on Offshore Oil Rigs, Latin American Business Review, 7: 2, 71-92.

Tushman, M.L. and Anderson, P. (1986). Technological discontinuities and organizational environments. Adm. Sci. Q, 31, 439–465.

Vertesy, D. (2017). Preconditions, windows od opportunities and innovation strategies: successive leadership changes in the regional jet industry. Research Policy. Vol. 46, No. 2.
Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. 5th Edition. Sage Publication.

Zhang, L. Lam, W. Hu, H. (2013). Complex product and system, catch-up, and sectoral system of innovation: a case study of leading medical device companies in China. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, Vol. 6, No. 3.