دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-184 

مقاله پژوهشی

تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

صفحه 9-48

10.22104/jtdm.2018.2964.1999

احمد جعفرنژاد؛ لعیا الفت؛ نیما مختارزاده؛ مهدی الیاسی؛ سعیده السادات آهنگری


شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتاب‌دهنده‌ها

صفحه 79-108

10.22104/jtdm.2018.2917.1982

علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ کمال سخدری؛ آرمین خالقی