شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتاب‌دهنده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فرآیند شتاب‌دهی با ارزیابی و انتخاب از میان کسب‌وکارهای متقاضی آغاز می‌شود. شناخت معیارهایی که در فرآیند ارزیابی و انتخاب مورد استفاده قرار می‌گیرند از یک سو برای شتاب‌دهنده‌ها و از سوی دیگر برای متقاضیان پذیرش در دوره‌های شتاب‌دهی حائز اهمیت است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش آمیخته کیفی-کمی به شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتاب‌دهنده‌ها می‌پردازد. ابتدا با مرور سیستماتیک مقالات مرتبط با شتاب‌دهنده‌ها و همینطور مصاحبه با خبرگان حوزه شتاب‌دهی، معیارهای ارزیابی در سه بعد مسئله-راه‌حل، تیم کارآفرین و شتاب‌دهنده استخراج گردید. سپس با تحلیل پرسشنامه‌های گردآوری شده از مدیران و مربیان شتاب‌دهنده‌های فعال ایرانی با استفاده از نرم‌افزار SPSS، معیارهای ارزیابی فرصت و دلایل عدم پذیرش فرصت مورد بررسی و تایید کمی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد که شتاب‌دهنده‌ها با استفاده از 11 معیار در پی ارزیابی ریسک‌های چهارگانه بازار، فناوری، کارگزاری و سرمایه هستند. خوشه‌بندی اهمیت معیارهای ارزیابی برای شتاب‌دهنده‌ها نشان می‌دهد که رویکردهای ارزیابی به دو دسته ارزیابی تیم‌محور و بازار محور قابل تقسیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Opportunity Evaluation Criteria in Accelerators

نویسندگان [English]

  • Ali Mobini Dehkordi 1
  • Jahangir Yadollahi Farsi 2
  • Kamal Sakhdari 3
  • Armin Khaleghi 2
1 Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
 
 The acceleration process starts with the evaluation and selection of startups. Identification of the criteria used in the evaluation and selection process is important on the one hand for accelerators, and on the other hand, for the admission of applicants in acceleration periods. This study has been used mixed method to identify the criteria for evaluating opportunities in accelerators. In this regard, first, by systematically reviewing articles related to accelerators, as well as interviewing the experts, the evaluation criteria from three dimensions of the problem-solution, the entrepreneurial team and the accelerator were derived. Then, by analyzing the collected questionnaires completed by directors and trainers of active Iranian accelerators, opportunity assessment criteria and reasons for non-acceptance of opportunity were examined using SPSS software. The results of factor analysis show that accelerators use 11 criteria to evaluate the quadruple risks of market, technology, agency and capital. Clustering the importance of evaluation criteria for accelerators shows that evaluation approaches can be divided into two groups of team-oriented and market-oriented evaluation
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity Evaluation Criteria
  • Opportunity Evaluation Approach
  • Accelerator
  • Business Incubation
اعیانی ثانی، ایمان، شریف، حسین (1393)، «سرعت بخشی فرآیند تجاری‌سازی فناوری‌های تجارت الکترونیک از طریق ایجاد و توسعه شتاب‌دهنده کسب‌وکار»، دومین کنفرانس بین‌المللی تجاری‌سازی فناوری، تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
داوری، علی، سفیدبری، لیلا، باقرصاد، وجیهه (1396)، «عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ»، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره یکم: 100-120
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه (1391)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، نشر آگه، تهران
کریم‌خانی، مهرداد، پاکیزه، کامران، اخوان انوری، محمدرضا (1396)، «رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر نوآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر از منظر سرمایه‌گذاران خطرپذیر (مورد مطالعه: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر و شتاب‌دهنده‌ها»، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره چهارم: 655-674
Aernoudt, R. (2004). Incubators: tool for entrepreneurship? Small business economics, 23(2), 127-135.
Aerts, K., Matthyssens, P., & Vandenbempt, K. (2007). Critical role and screening practices of European business incubators. Technovation, 27(5), 254-267.
Barbero, J. L., Casillas, J. C., Ramos, A., & Guitar, S. (2012). Revisiting incubation performance: How incubator typology affects results. Technological Forecasting and Social Change, 79(5), 888-902.
Barbero, J. L., Casillas, J. C., Wright, M., & Garcia, A. R. (2014). Do different types of incubators produce different types of innovations? The Journal of Technology Transfer, 39(2), 151-168.
Bergek, A., & Norrman, C. (2008). Incubator best practice: A framework. Technovation, 28(1-2), 20-28.
Birch, D. L. (1979). The Job Generation Process: Final Report to Economic Development Administration.
Cohen, S. (2013). What do accelerators do? Insights from incubators and angels. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 8(3-4), 19-25.
Cohen, S., & Hochberg, Y. (2014). Accelerating startups: The seed accelerator phenomenon.
Dempwolf, C. S., Auer, J., & D’Ippolito, M. (2014). Innovation accelerators: Defining characteristics among startup assistance organizations. Small Business Administration.
Drover, W., Busenitz, L., Matusik, S., Townsend, D., Anglin, A., & Dushnitsky, G. (2017). A review and road map of entrepreneurial equity financing research: venture capital, corporate venture capital, angel investment, crowdfunding, and accelerators. Journal of Management, 43(6), 1820-1853.
Entezari, Y. (2015). Building knowledge-based entrepreneurship ecosystems: Case of Iran. Procedia-social and behavioral sciences, 195, 1206-1215.
Gertner, D. (2013). Unpacking Incubation: Factors affecting incubation processes and their effects on new venture creation.
Hackett, S. M., & Dilts, D. M. (2004a). A real options-driven theory of business incubation. The Journal of Technology Transfer, 29(1), 41-54.
Hackett, S. M., & Dilts, D. M. (2004b). A systematic review of business incubation research. The Journal of Technology Transfer, 29(1), 55-82.
Hallen, B. L., Bingham, C. B., & Cohen, S. (2014). Do accelerators accelerate? A study of venture accelerators as a path to success? Academy of management proceedings.
Huang, L., & Pearce, J. L. (2015). Managing the unknowable: The effectiveness of early-stage investor gut feel in entrepreneurial investment decisions. Administrative Science Quarterly, 60(4), 634-670.
Jung, A., & Svedova, J. (2014). Accelerating Youth-Led Social Ventures in Asia. Accelerating Youth-Led Social Ventures in Asia (p. 20)
Kim, J.-H., & Wagman, L. (2014). Portfolio size and information disclosure: An analysis of startup accelerators. Journal of Corporate Finance, 29, 520-534.
MacMillan, I. C., Zemann, L., & Subbanarasimha, P. (1987). Criteria distinguishing successful from unsuccessful ventures in the venture screening process. Journal of business venturing, 2(2), 123-137.
Mian, S., Lamine, W., & Fayolle, A. (2016). Technology Business Incubation: An overview of the state of knowledge. Technovation, 50, 1-12.
Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M., & Van Hove, J. (2016). Understanding a new generation incubation model: The accelerator. Technovation, 50, 13-24.
Proksch, D., Stranz, W., Pinkwart, A., & Schefczyk, M. (2016). Risk management in the venture capital industry: Managing risk in portfolio companies. The Journal of Entrepreneurial Finance, 18(2), 1.
Radojevich-Kelley, N., & Hoffman, D. L. (2012). Analysis of accelerator companies: An exploratory case study of their programs, processes, and early results. Small Business Institute Journal, 8(2), 54-70.
Rodríguez, H., & Andrés, J. (2015). Start-up development in Latin America: the role of venture accelerators (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
Salamzadeh, A., & Kawamorita Kesim, H. (2017). The enterprising communities and startup ecosystem in Iran. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11(4), 456-479.
Shepherd, D. A., & Zacharakis, A. (1999). Conjoint analysis: A new methodological approach for researching the decision policies of venture capitalists. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 1(3).
Soetanto, D. P., & Jack, S. L. (2013). Business incubators and the networks of technology-based firms. The Journal of Technology Transfer, 38(4), 432-453.