دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 9-175 
تحلیل مدل شکل گیری نظام نوآوری فناورانه خودرو گازسوز در ایران

صفحه 55-87

10.22104/jtdm.2019.3101.2065

سید محمد هادی رضوی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ حجت حاجی حسینی؛ مرتضی اکبری


تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد

صفحه 153-175

10.22104/jtdm.2019.3227.2114

سید محمدباقر جعفری؛ زهرا محمدی دورباش؛ اشرف میرزایی