تحلیل مدل شکل گیری نظام نوآوری فناورانه خودرو گازسوز در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری، دانشکده فناوری های نوین، تهران، ایران/ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 گروه مدیریت فناوری، دانشکده فناوری های نوین، تهران، ایرن/ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

3 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت سوخت های جایگزین بنزین و گازوئیل در رابطه با کاهش آلایندگی زیست محیطی و کاهش اتکا به سوخت های مایع، مقاله حاضر به دنبال بررسی و تحلیل نحوه شکل گیری و رشد فناوری خودرو گازسوز در ایران به همراه بررسی نقاط شکست آن با استفاده از چارچوب کارکردی مفهوم نظام نوآوری فناورانه می باشد. برای این منظور به صورت توامان از دو مسیر کیفی و کمی برای تحلیل نظام نوآوری فناورانه خودرو گازسوز بهره گیری شده است. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه با خبرگان و فعالان حوزه خودرو گازسوز و بررسی و تحلیل اسناد و فعالیت های انجام شده در این حوزه با استفاده از تکنیک نگاشت تاریخی داده ها، مسیر شکل گیری فناوری خودرو گازسوز در کشور ترسیم شده است. برایناساس وبا مرور ادبیات، کارکردها و شاخص های آن به صورت یک مدل مفهومی استخراج و به وسیله روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مسیر و نحوه تاثیر گذاری کارکردها بر یکدیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که شواهدی از شکل گیری موتور محرک ایجاد سیستم هرچند به صورت ناقص در این حوزه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of evolution of technological innovation system in the Natural Gas Vehicle industry of Iran

نویسندگان [English]

  • seyed mohamad hadi razavi 1
  • ghasem ramezanpoor nargesi 2
  • hojat hajihoseini 1
  • Morteza Akbari 3
1 department of innovation management, New Technology Development Studies faculty, tehran, iran/Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
2 Department of innovation management, New Technology Development Studies faculty, Tehran, Iran/ Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
3 Faculty member of Faculty of Entrepreneurshipو Tehran university
چکیده [English]

Considering the importance of alternative gasoline and diesel fuels in relation to reducing environmental pollution and reducing reliance on liquid fuels, the present article seeks to study and analyze the formation and growth of natural gas vehicle technology in Iran, along with an examination of its failures using the functional framework of the technological innovation system concept. To this end, a combination of qualitative and quantitative methods for analyzing the technological innovation system of natural gas vehicle has been used. In the qualitative section, using interviews with experts and activists of the field and analyzing the documents and activities carried out in this area, the path of the formation of natural gas vehicle technology in the country has been drawn up by using the technique of historical data mapping. On this basis, based on the literature reviewed, its functions and indicators were extracted as a conceptual model and confirmed by a confirmatory factor analysis method. Then, using structural equations modeling, the path and the effect of the functions on each other were analyzed. The results of this study indicate that there is some evidence of the formation of an imperfect system building motor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural gas vehicle
  • technological innovation system
  • function
  • failure
امیری نیا، حمیدرضا؛ باقری مقدم، ناصر؛ طباطبائیان، سید حبیب‌الله و محمد پور، سید مصطفی؛ 1395؛ تبیین کارکردهای نظام نوآوری فناورانه پیل سوختی در ایران؛ سیاست‌گذاری عمومی؛ 2(2)، 51-71.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی؛ 1396؛ ترازنامه انرژی 1394؛ وزارت نیرو.
محمدی، مهدی؛ طباطبائیان، سید حبیب‌الله؛ الیاسی، مهدی و روشنی، سعید؛ 1392؛ تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوتکنولوژی در ایران؛ سیاست علم و فناوری، سال 5(4)، 19-32.
معادی رودسری، محمدحسن و بوشهری، علیرضا؛ 1396؛ تحلیل سیستمی وضعیت به‌کارگیری انرژی بادی در کشور با استفاده از رویکرد سیستم نوآوری فناورانه؛ مجلس و راهبرد، 24(89)، 185-221.
میرعمادی، طاهره و رحیمی راد، زهره؛ 1395؛ شناسایی شکست‌های سیستم در تحلیل نظام نوآوری فناورانه سوخت زیستی در ایران؛ سیاست علم و فناوری، سال 8(1)، 27-41.
Alkemade, F. Kleinschmidt, C. and Hekkert, M. 2007, “Analysing emerging innovation systems: a functions approach to foresight”, International Journal of Foresight and Innovation Policy, 3(2), pp. 139-168.
Bergek, A. Hekkert, M. and Jacobsson, S. 2008a; “Functions in innovation systems: a framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy makers”; Innovation for a Low Carbon Economy: Economic, Institutional andManagement Approaches, Vol. 79.
Bergek, A. Jackonson, S. Carlson, B. Lindmark, S. Rickne, A. 2008. Analyzing the functionaldynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research Policy 37, 407-429.
Bergek, A. Jacobsson, S. Carlsson, B. Lindmark, S. and Rickne, A. 2008b; “Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: a scheme of analysis”; Research Policy, Vol. 37, pp. 407-429.
Bob Walrave, Rob Raven; 2016; Modelling the dynamics of technological innovation systems; Research Policy
Carlson, B. Stankiewicz, R. 1991. On the nature, function and composition of technological systems.Journal of evolutionary economics 1, 93-118.
Ding, L. Wu, J. 2018; Innovation Ecosystem of CNG Vehicles: A Case Study of Its Cultivation and Characteristics in Sichuan, China; 10, 39
D.Q. Zhou, F.Y. Meng, Y.Bai, S.Q. Cai; 2016; Energy efficiency and congestion assessment with energy mix effect: The case of APEC countries; Journal of Cleaner Production, (1) 10.
Edquist, C. and Zabala-Iturriagagoitia, J.M. 2012; “Public procurement for innovation as mission- oriented innovation policy”; Research Policy, Vol. 41 No. 10, pp. 1757-1769.
Edquist, C. 2005. Systems of innovation. The Oxford handbook of innovation, 181–208.
Hekkert, M.P and Negro, S. 2009, “Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims”, Technological Forecasting & Social Change, 76, pp. 584-594.
Hekkert, M.P. Negro, S.O. 2009. Functions of innovation systems as a framework to understandsustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims. Technological Forecasting andSocial Change 76, 584-594.
Hekkert, M.P. Suurs, R.A. Negro, S.O. Kuhlmann, S. and Smits, R.E. 2007; “Functions of innovation systems: a new approach for analysing technological change”; Technological Forecasting and Social Change, Vol. 74 No. 4, pp. 413-432.
Hermans, F. Stuiver, M. Beers, P. and Kok, K. 2013; “The distribution of roles and functions for upscaling and outscaling innovations in agricultural innovation systems”; Agricultural Systems, Vol. 115, pp. 117-128.
Jacobsson, S. Bergek, A. 2004; Transforming the energy sector: the evolution of technological systems in renewable energy technology; Ind. Corp. Change, 13(5), 815–849.
Jacobsson, S. and Bergek, A. 2011; “Innovation system analyses and sustainability transitions: contributions and suggestions for research”; Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 1 No. 1, pp. 41-57.
Kakaee, A. Paykani, A. 2013; Research and development of natural-gas fueled engines in Iran; Renewable and sustainable energy reviews; 26, 805-821
Negro, S.O. Alkemade, F. and Hekkert, M.P. 2012; “Why does renewable energy diffuse so slowly? A review of innovation system problems”; Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16 No. 6, pp. 3836-3846.
Poole, M. S. Van de Ven, A. H. Dooley, K. Holmes, M. E. (2000). Organizational change and innovation processes: Theory and methods for research. Oxford University Press.
Sehatpour, M. Kazemi, A. Sehatpour, H. 2017; Evaluation of alternative fuels for light-duty vehicles in Iran using a multicriteria approach; Renewable and Sustainable Energy Reviews; 72, 295-310
Suurs, R.A. 2009; Motors of Sustainable Innovation: Towards a Theory on the Dynamics of Technological Innovation Systems, Utrecht University.
Suurs, R.A.A. Hekkert, M.P. Kieboom, S. Smits, R.E.H.M. 2010. Understanding the formative stageof technological innovation system development: The case of natural gas as an automotive fuel. EnergyPolicy 38, 419-431.
Wang, H. Fang, H. Yu, X. Wang, K. 2015; Development of natural gas vehicles in China: An assessment of enabling factors and barriers; Energy policy; 85, 80-93
Wieczorek, A.J. and Hekkert, M.P; 2012; “Systemic instruments for systemic innovation problems: a framework for policy makers and innovation scholars”; Science and Public Policy, Vol. 39 No. 1, pp. 74-87.
www.iangv.org