اثر سرریز دانش و کیفیت نهادی بر رشد نوآوری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد، علوم اقتصادی و اجتماعی، بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مدل‌های رشد درون‌زا بعد از رومر (1990) بر نوآوری به‌عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشته‌اند. به همین علت گزارش رقابت‌پذیری جهانی نیز هرساله کشورها را بر مبنای میزان گسترش نوآوری در آن‌ها در درجات مختلف توسعه‌یافتگی رتبه‌بندی می‌کند. ازآنجاکه عوامل مؤثر بر نوآوری را می‌توان به‌طورکلی به دودسته عوامل داخلی و خارجی دسته‌بندی کرد، لذا در مطالعه پیش‌روی تلاش شده است میزان اثرگذاری عوامل خارجی بر رشد نوآوری داخلی موردبررسی قرار گیرد. ازاین‌روی، دو کانال اثرگذاری سرریز نوآوری خارجی بر نوآوری داخلی شناسایی‌شده‌اند که عبارت‌اند از سرریز از کانال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و سرریز از کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. سپس به‌منظور بررسی میزان اثرگذاری هریک از موارد نام‌برده 29 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی دوره 2011 تا 2016 انتخاب‌شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که اثر سرریز نوآوری از کانال واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر رشد نوآوری داخلی مثبت و معنادار بوده درصورتی‌که اثر سرریز از کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منفی و معنادار برآورد شده است. از سوی دیگر، نتایج نشان می‌دهند که بهبود کیفیت نهادی در دوره موردبررسی توانسته است میزان اثرگذاری سرریز نوآوری خارجی از هر دو کانال بر رشد نوآوری داخلی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Spillover and Institutional Quality On the Innovation Growth in Selected OIC Countries

نویسندگان [English]

  • Vahid Omidi 1
  • Abolfazl Shahabadi 2
  • Nader Mehregan 1
1 Economics, Economics and Social sciences, Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran.
2 Department of Economics, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Endogenous growth theory after Romer (1990) emphasizing on innovation as the most prominent factor which affects economic growth. In this regard, Global Competitiveness Report rank countries from the most to the least developed ones based on their stage of innovation. Since factors which affect innovation can be categorized into inner and outer ones, in this study we try to measure the effect of outer ones on innovation growth. Hence, FDI and import of Intermediary and capital goods are identified as two channels which innovation’s spillover can affect innovation growth. Then, 29 members of the Organization of Islamic Cooperation in the period 2011-2016 have chosen to test hypotheses. Results show that, while the impact of the innovation spillover of Intermediary and capital goods on innovation growth was positive, but the innovation spillover of FDI was negative. Also, improvement in institutional quality shows improvement in the effectiveness of innovation spillover from both channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Innovation Spillover
  • Institutional Quality
اسنودن، برایان.، و آر.وین، هوارد. (1392). اقتصاد کلان جدید (منشأ، سیر تحول و وضعیت فعلی). ترجمه خلیلی عراقی، منصور و سوری، علی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
اشرف زاده، سید حمیدرضا.، و مهرگان، نادر. (1393). اقتصادسنجی پانل دیتای پیشرفته. نشر نور علم.
شاه آبادی، ابوالفضل.، ساری گل، سارا. (1395). اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحال‌توسعه منتخب. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 20(78): 93-124.
شاه آبادی، ابوالفضل.، و نیل فروشان، نیما. (1391). رابطه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز. فصلنامه رشد فناوری. 8(30): 32-42.
شاه آبادی، ابوالفضل.، و حواّج، سحر. (1390). بررسی اثر سرریز فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و واردات بر نوآوری. فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه. 1(4): 1-20.
کوهن، توماس. (1396). ساختار انقلاب‌های علمی. ترجمه سعید زیباکلام. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
مطیعی، محسن. (1390). تأثیر سرریزهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر نوآوری در کشورهای درحال‌توسعه. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 1(2): 41-69.
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business.
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2000). Political losers as a barrier to economic development. The American Economic Review, 90(2), 126-130.
Akerlof, G. A. (1970). The Market for" Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons.
Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to schooling. NY: National Bureau of Economic Research.
Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
Chen, Z., Zhang, J., & Zheng, W. (2017). Import and innovation: Evidence from Chinese firms. European Economic Review, 94(C), 205-220.
Coe, D. T., & Helpman, E. (1995). International R&D spillovers. European Economic Review, 39(5), 859-887.
Diamond, J. M. (1998). Guns, germs and steel: a short history of everybody for the last 13,000 years. Random House.
Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (Eds.). (2016). The global innovation index 2016: Winning with global innovation. Johnson Cornell University.
Griliches, Z. (1979).Issues in Assessing the Contribution of R&D to Productivity. Bell Journal of Economics, 10, 925116.
García, F., Jin, B., & Salomon, R. (2013). Does inward foreign direct investment improve the innovative performance of local firms? Research Policy, 42(1), 231-244.
Gorodnichenko, Y., Svejnar, J., & Terrell, K. (2015). Does foreign entry spur innovation? National Bureau of Economic Research, No. 21514.
Hudson, J., & Minea, A. (2013). Innovation, intellectual property rights, and economic development: A unified empirical investigation. World Development, 46(C), 66-78.
Kafouros, M., Wang, C., Piperopoulos, P., & Zhang, M. (2015). Academic collaborations and firm innovation performance in China: The role of region-specific institutions. Research Policy, 44(3), 803-817.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues. Hague Journal on the Rule of Law, 3(2), 220-246.
Kim, W., & Lee, J. D. (2009). Measuring the role of technology-push and demand-pull in the dynamic development of the semiconductor industry: The case of the global DRAM market. Journal of Applied Economics, 12(1), 83-108.
Kuznets, S. (1968). Towards a theory of economic growth. New Haven, CT: Yale University Press.
Liu, Q., & Qiu, L. D. (2016). Intermediate input imports and innovations: Evidence from Chinese firms' patent filings. Journal of International Economics, 103(C), 166-183.
Munteanu, A. C. (2015). Knowledge Spillovers of FDI. Procedia Economics and Finance, 32(c), 1093-1099.
Ning, L., Wang, F., & Li, J. (2016). Urban innovation, regional externalities of foreign direct investment and industrial agglomeration: Evidence from Chinese cities. Research Policy, 45(4), 830-843.
Olsson, O. (2000). Knowledge as a set in idea space: An epistemological view on growth. Journal of Economic Growth, 5(3), 253-275.
Omidi, V., Shahabadi, A. & Mehregan, N. (2018). Innovation Drivers in Developing Countries. Journal of the Knowledge Economy. https://doi.org/10.1007/s13132-018-0568-3
Parente, S. L., & Prescott, E. C. (1999). Monopoly rights: A barrier to riches. The American Economic Review, 89(5), 1216-1233.
Parente, S. L., & Prescott, E. C. (2000). Barriers to riches. MIT Press.
Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S71-S102.
Romer, P. (1993). Idea gaps and object gaps in economic development. Journal of Monetary Economics, 32(3), 543-573.
Salim, A., Razavi, M. R., & Afshari-Mofrad, M. (2017). Foreign direct investment and technology spillover in Iran: The role of technological capabilities of subsidiaries. Technological Forecasting and Social Change, 122, 207-214.
Schmookler, J. (1966). Invention and Economic Growth. Harvard University Press.
Schneider, L., Günther, J., & Brandenburg, B. (2010). Innovation and skills from a sectoral perspective: a linked employer–employee analysis. Economics of Innovation and New Technology, 19(2), 185-202.
Van Uden, A., Knoben, J., & Vermeulen, P. A. M. (2014). Human Capital and Innovation in Developing Countries: A Firm Level Study. DFID Working Paper.
WDI, (2018). World development indicators. Available at: http: //www.worldbank.org
Weber, M. (1930). The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Allen and Unwin.
Weitzman, M. L. (1996). Hybridizing growth theory. The American Economic Review, 86(2), 207-212.
Weitzman, M. L. (1998). Recombinant growth. The Quarterly Journal of Economics, 113(2), 331-360.
Wu, J., Ma, Z., & Zhuo, S. (2017). Enhancing national innovative capacity: The impact of high-tech international trade and inward foreign direct investment. International Business Review, 26(3), 502-514.