تأثیر نوآوری باز واردشونده و خارج‌شونده بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کارآفرینی

2 دانشگاه آزاد

3 عضو هیات علمی، دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه نوآوری به عنوان یک اصل حیاتی برای سازمان‌ها قلمداد می‌شود. به طوری که یکی از عوامل کلیدی در بقای شرکت‌ها، ارتقای پیوسته عملکرد نوآوری سازمان است. با توجه به این، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نوآوری باز واردشونده و خارج‌شونده بر عملکرد شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. جامعه‌ی آماری تحقیق شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران بودند که از بین آنها تعداد 116 شرکت انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد و داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS و PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین نوآوری باز واردشونده و خارج‌شونده ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. دو متغیر نوآوری باز خارج‌شونده و واردشونده بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. این درحالی است که نوآوری باز خارج‌شونده، نوآوری باز واردشونده و عملکرد سازمان روی‌هم‌رفته 89 درصد از تغییرات عملکرد نوآوری را تبیین کردند، لیکن سهم نوآوری باز واردشونده کمتر از دو متغیر دیگر است. در نهایت بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Inbound and Outbound Open Innovation on Innovation Performance of Information and Communication Technology Firms

نویسندگان [English]

 • Morteza Akbari 1
 • Elham Zarehparvar shojae 2
 • Hamid Padash 3
 • Shokooh Alizadeh 4
1 Faculty member of Faculty of Entrepreneurship
2 Azad university
3 Assistant Professor at University of Tehran
4 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Today, innovation is considered as a vital principle for organizations in such a way that ongoing improvement of the organization innovation performance is one of the key factors in the survival of such organizations. Considering this objective, the present study investigated the impact of open inbound and outbound innovations on the performance of information and communication technology (ICT) organizations. The statistical population of the research was the companies active in the field of ICT in Tehran out of which 116 companies were selected. A questionnaire was used to collect the data. The results showed that the inbound and outbound, two open innovation variables, have positive and significant impact on the performance of the organization. The results show that outbound and inbound open innovation, and overall organizational performance explained 89% of the changes in innovation performance, but the share of open innovation is less than the other two variables. Also, the confirmation of the direct relationship between organizational performance and the innovation performance of ICT organizations is innovation of this study

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inbound Open Innovation
 • Outbound Open Innovation
 • Innovation Performance
 • Firm's Performance
 1. اکبری، م. پاداش، ح. محمدی، م. (1394). راهنمای نوآوری باز و جمع سپاری. جهاد دانشگاهی.
 2. اکبری، م. پاداش، ح. نیکونسبتی، ع. (1396). اُفق‌های جدید در نوآوری باز. دانشگاه تهران.
 3. ایران‌نژاد پاریزی، م.، 1385(). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ سوم، نشر مدیران.
 4. تاشمن، م.، و اوریلی، چ. (۱۳۷۸). نوآوری بستر پیروزی. ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی‌نژاد. تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
 5. حجازی، ر.، شاهوردی، م.، مرادی، ا. (1389). نقش مدیریت مالکیت فکری در نوآوری باز در سازمان‌های دانش‌بنیان. اولین کنفرانس سالانه مدیریت نوآوری و کارآفرینی، ایران، شیراز.
 6. دهقانی پوده، ح.، اخوان، پ.، و حسینی سرخوش.، س.م. (1392). افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی در یک سازمان تحقیقی)، مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 2، تابستان، ص 25-68.
 7. رحمانیان، سعید.، و نصر. م. (۱۳۸۹). مدل واسطه‌ای شبکه‌ای برای نوآوری باز در SME ها، چهارمین کنفرانس مدیریت فناوری، تهران، انجمن مدیریت فناوری ایران.
 8. رضوی، س.م.، اکبری، م. ()1392. نظام نوآوری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
 9. رفیعی، م. زاهدی،ش.(1391). بهبود عملکرد سازمان از طریق هماهنگی استراتژیک بین استراتژی‌های منابع انسانی، تصمیم‌گیری اخلاقی و فرهنگ‌سازمانی: پژوهشی در سازمان‌های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی. مدیریت فرهنگ سازمانی: بهار و تابستان، دوره دهم، شماره1،ص5-32
 10. رمضانپور نرگسی، ق.، داوری، ع.، افراسیابی،ر.، زرگران.، ب. (1393). بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم). مدیریت توسعه فناوری، دوره 2، شماره 1، تابستان، ص 29- 46.
 11. رنجبر، م.، منطقی، م.، توکلی، غ. (1393). نوآوری باز، نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت. رشد فناوری، پاییز، دوره10، شماره 40، ص10- 17.
 12. عربیون، الف.، دهقان نجم‌آبادی، ع.، رضازاده، آ.، حاجی فتحعلی، ع. (1392). بررسی تأثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد سازمانی. فصلنامه علمی- تحقیقی تحقیقات مدیریت آموزشی، 5(1)، 55-74.
 13. محمدی، م.باقریمقدم، ن.شجاعیچرمینه، آ. (1396). تحلیلسبک‌هاییادگیریونوآوریدرکشورهایدرحالتوسعه مطالعهموردیبخشفاواایران. فصلنامهعلمی-پژوهشی سیاستعلموفناوری، بهار، سالنهم،شماره 1. ص 53-68
 14. مشدئی، ع.، تقوی، ز.‌ (1389). نوآوری باز مهم‌ترین مزیت رقابتی شرکت‌ها در بازار. دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران. تهران. دانشگاه تربیت مدرس.
 15. نمامیان، ف. فیض‌الهی، ص. (1394). تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری، فرهنگ ایلام، دوره شانزدهم، شماره 46 و 47 (بهار و تابستان)، ص 161-174.
 16. Acha, V., )2008). Open by Design: The Role of Design in Open Innovation. In the Proceedings of Tanaka Business School, Imperial College London.
 17. Afuah, A. (1998). Innovation management: Strategies, implementation, and profits. New York: Oxford University Press
 18. Ahn, J.M. Minshall, T. Mortara, L. (2015). “Open innovation: a new classification and its impact on firm performance in innovative SMEs”. Journal of Innovation Management. 3(2) 33-54
 19. Ahn, J.M. Mortara, L. and Minshall, T. (2013). “The Effects of Open Innovation on Firm Performance: A Capacity Approach”. STI Policy Review, 4 (1) 79-93.
 20. Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Machado, V. C. (2011). The influence of green practices on supply chain performance: a case study approach. Transportation research part E: logistics and transportation review, 47(6), 850-871.
 21. Buganza, T., Chiaroni, D., Colombo, G., Frattini, F. (2011). Organisational implications of open innovation: an analysis of inter-industry patterns. International Journal of Innovation Management, 15, 2, 423-455.
 22. Belleflamme, P., T. Lambert, and A. Schwienbacher, (2011). Crowdfunding: Tapping the Right Crowd. C.f.O.R.a. Econometrics, Belgium.
 23. Camerani, R. Denicolai, S. Masucci, M. Valentini, G. (2015). “The interplay of inbound and outbound innovation and its impact on firm growth”. Paper to be presented at DRUID15.
 24. Chen, J., Wu, B., & Zhou, Y. (2010). What makes it open: factors affecting the openness of power equipment manufacturing firms in Open Innovation? IEEE ICMIT, 543-549.
 25. Chesbrough, H. (2003). Open Innovation, The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press.
 26. Chesbrough, H. (2006). Open Business Models: How to Thrive in the New InnovationLandscape. Harvard Business School Press, Boston.
 27. Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation, in Open innovation: Researching a new paradigm. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke and J. West, Eds. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-12.
 28. Chesbrough, H. (2011). Bringing Open Innovation to Services. MIT Sloan Management Review, 52(2), 85–90.
 29. Chesbrough, H. (2012). Open Innovation. Research Technology Management, 55(4), 20–27.
 30. Chesbrough. H. (2004). ‌Managing Open Innovation. Research Technology Management, 47, 1, 23-26.
 31. Chesbrough, H, & Crowther, K. (2006). Beyond hightech: early adopters of open innovation in other industries. R&D Management, 36(3), 229–236.
 32. Cornell, B., T. (2012). Open Innovation Strategies for Overcoming Competitive Challenges Facing SMEs, University of Maryland University College, 11.
 33. Dahlander, L, & Gann, DM, (2010). How open is innovation? Research Policy, 39(6), 699–709.
 34. Enkel, E. & Gassmann, O. (2008). Driving open innovation in the front end. The IBM case. Working Paper University of St. Gallen and Zeppelin University, St. Gallen and Friedrichshafen.
 35. Felin, T., & Zenger, T. R. (2014). Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice. Research Policy, 43(5), 914-925.
 36. Feller, J., Finnegan, P., Hayes, J., O’Reilly, P. (2009). ‌Institutionalizing information asymmetry: governance structures for open innovation. Information Technology & People, 22, 4, 297-316.
 37. Filippetti, A., (2011). Innovation Modes and Design as a Source of Innovation: A Firm-Level Analysis. European Journal of Innovation Management. 14(1): 5-26.
 38. Fu, X. & Xiong, H. (2011). Open Innovation in China: Policies and Practices. Journal of Scienceand Technology Policy in China. 2(3): 196-218.
 39. Gassmann, O., Enkel, E. (2004). Towards a Theory of Open Innovation: Three core process archetypes‌, presented at the R&D Management Conference (RADMA). Lisbon, Portugal, July 6-9.
 40. Gassmann, O., Enkel, E., & Chesbrough, H (2010). The future of open innovation, R&D Management. 40, 3. 213-221.
 41. Henkel, J., Schöberl, S., & Alexy, O. (2014). The emergence of openness: How and why firms adopt selective revealing in open innovation. Research Policy, 43(5), 879-890.
 42. Hung, K. P., & Chou, C. (2013). The impact of open innovation on firm performance: The moderating effects of internal R&D and environmental turbulence. Technovation, 33(10), 368-380.
 43. Ili, S., A. Albers, and Miller, S. (2010). Open Innovation in the Automotive Industry. R&D Management. 40(3): 246-255.
 44. Kao, J. (2007). Innovation nation: How America is losing its innovation edge, why it matters, and what we can do to get it back. Simon and Schuster.
 45. Laursen, K. & Salter, A. J. (2006). “Open For Innovation: The Role of Openness in Expe; aining Innovation Performance among U.K Manufacturing Firm”. Strategic Management Journal. 27, 2,131-150
 46. Laursen, K., & Salter, A. J. (2014). The paradox of openness: Appropriability, external search and collaboration. Research Policy, 43(5), 867-878.
 47. Lazzarotti, V., Manzini, R., & Pellegrini, L. (2010). Open innovation models adopted in practice: an extensive study in Italy. Measuring Business Excellence, 14(4), 11-23.
 48. Lichtenthaler, U. (2011). “Is open innovation a field of study or a communication barrier to theory development?” A contribution to the current debate. Technovation, 31(2–3), 138–139.
 49. Lichtenthaler, U. (2015). A note on outbound open innovation and firm performance. R&D Management, 45(5), 606-608.
 50. Mazzola, E., Bruccoleri, M., & Perrone, G. (2012). The effect of inbound, outbound and coupled innovation on performance. International Journal of Innovation Management, 16(06).
 51. McLaughlin, S. (2012). Identifying the barriers to collaborative innovation in a research and development organization: A case study, paper presented at the 7th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD) and Knowledge Cities World Summit (KCWS), 13-15 June, Matera, Italy.
 52. Michelino, F., Lamberti, E., Cammarano, A., & Caputo, M. (2014). Measuring open innovation in the bio-pharmaceutical industry. Creativity and Innovation Management, http://dx.doi.org/ 10.1111/caim.12072.
 53. Ordanini, A., Miceli, L. Pizzetti, M. & Parasuraman, A. (2011). Crowd-Funding: Transforming Customers into Investors through Innovative Service Platforms. Journal of Service Management. 22(4): 443-470.
 54. Parida, V., Westerberg, M., & Frishammar, J. (2012). Inbound Open Innovation Activities in High-Tech SMEs: The Impact on Innovation Performance. Journal of Small Business Management, 50, 2, 283–309.
 55. Pereira, C. M., & Gomes, J. F. (2012). The strength of human resource practices and.transformational leadership: impact on organisational performance. The International Journal of Human Resource Management, 23(20), 4301-4318.
 56. Rangamiztousi, A, & Kamariah, I. (2015). A Conceptual Framework for the Effect of Open Innovation Practices on Innovation Performance. Text Road, J. Basic. Appl. Sci. Res., 5(12)16-29.
 57. Riggs, W. and Von Hippel, E. (1994). Incentives to Innovate and the Sources of Innovation: The Case of Scientific Instruments. Research policy. 23(4): 459-469.
 58. Rohrbeck, R., (2010). Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting in the Ict Industry. R&D Management. 40(2): 169-180.
 59. Sanjay R. Sisodiya, J. Johnson, L. & Grégoire, Y. (2013). “Inbound open innovation for enhanced performance: Enablers and opportunities”. Industrial Marketing Management. 42, 5, 836-849.
 60. Santos, J. B. & Brito, L. A. L. (2012). Toward a subjective measurement model for firm performance. Brazilian Administration Review, 9(6), 95-117.
 61. Schroll, A. & Mild, A. (2011). Open Innovation Modes and the Role of Internal R&D: An Empirical Study on Open Innovation Adoption in Europe. European Journal of Innovation Management. 14(4): 475-495.
 62. Sloane, P., (2011). The Brave New World of Open Innovation. Strategic Direction. 27(5): 3-4.
 63. Spithoven, A., Clarysse, B. & Knockaert, M. (2010). Building absorptive capacity to organise inbound open innovation in traditional industries. Technovation, 30 (2): 130–41.
 64. Ståhle, P. (1998). Supporting a system´s capacity for self-renewal. PhD thesis, University of Helsinki, Finland, Research Report 190.
 65. Ståhle, P. (2008). The dynamics of self-renewal: A systems-thinking to understanding organizational challenges in dynamic environments, in Organizational Capital: Modelling, measuring and contextualizing. A. Bonfour. Ed. London: Routledge.
 66. Su, H.-N., & Lee, P.C. (2012). Framing the structure of global open innovation research. Journal of Informetrics, 6 (2), 202–216.
 67. Thomke, S., & Von Hippel, E. (2002). Customers as innovators: a new way to create value. Harvard Business Review, 80, 74–81.
 68. Tidd J, & Bessant J, (2000). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organisational Change (2nd edn). Wiley: Chichester.
 69. Tripathi, S.S. (2016). Open Innovation in Indian Organizations: Types of Collaboration. Technology Innovation Management Review, 6(5).
 70. Tzeng, C. H. (2009). A review of contemporary innovation literature: A Schumpeterian perspective. Innovation, 11(3), 373-394.
 71. Van der Meer, H., (2007). Open Innovation - the Dutch treat: Challenges in Thinking in Business Models. Creativity and Innovation Management. 16(2): 192-202.
 72. Van de Vrande, V., & de Jong, J.P.J (2009). Vanhaverbeke, W. and de Rochemont.
 73. Vanhaverbeke, W. (2006). The Interorganizational Context of Open Innovation, in Open innovation: Researching a new paradigm. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke and J. West, Eds. Oxford: Oxford University Press, 205-219.
 74. Wang, Y., Vanhaverbeke, W., & Roijakkers, N. (2012). Exploring the impact of open innovation on national systems of innovation – A theoretical analysis. Technological Forecasting & Social Change. 79, 3, 419-428
 75. West, J., Vanhaverbeke, V., & Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: A Research Agenda, in Open innovation: Researching a new paradigm. Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., and J. West, Eds. Oxford: Oxford University Press, 285-307.
 76. Westergren, U. H. (2011). Opening up innovation: the impact of contextual factors on the co-creation of IT-enabled value adding services within the manufacturing industry. Inf Syst E-Bus Manage, 9, pp. 223–245.
 77. Wolff, M.F., (1992). Scouting for Technology. Research Technology Management. 35(2): 10-12.
 78. Yang, J., L.A. Adamic, & Ackerman, M.S. (2008). Crowdsourcing and Knowledge Sharing: Strategic User Behavior on Taskcn. In the Proceedings of ACM. pp: 246-255.
 79. Zeng, J., Phan, C. A., & Matsui, Y. (2015). The impact of hard and soft quality management, International Journal of Production Economics, 162, 216-226.