تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهشکده فناوری های نوین، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، ایران

2 عضو هیات علمی- پژوهشکده فناوریهای نوین- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

3 عضو هیات علمی- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی

4 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و فناوریهای نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

توسعه فناوری پهپاد، بخش مهمی از راهبرد توسعه صنایع دفاعی ایران است. هدف این مقاله شناخت وضعیت نظام نوآوری فنآورانه پهپاد ایران در شرایط کنونی است. پرسشهای پژوهشی آن بدین قرار است: پیکره‌بندی ساختاری نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران چگونه است؟ پویایی‌ کارکردهای نظام به چه نحوی است؟ نحوه تعاملات ارکان ساختاری و کارکردهای نظام به چه ترتیبی می‌باشد و نقاط ضعف/قوت و شکستهای نظام در کجاست؟
انگاره نظری این پژوهش، نظام نوآوری فناورانه است. روش کسب اطلاعات، بانکهای اطلاعاتی شرکتهای مرتبط، مصاحبه‌های عمیق با صاحب‌نظران و پرسشنامه بوده است. مهمترین یافته‌های پژوهشی عبارتند از اینکه «کارکرد شکل‌گیری بازار» قوی‌ترین کارکرد نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران است. بر عکس، «کارکرد انتشار دانش» ضعیف‌ترین کارکرد و مهم‌ترین عامل شکست این نظام است. شکست این دو کارکرد نتیجه دو مساله ساختاری است: اول، شکست شبکه قوی نظام نوآوری در بخش دفاعی، دوم، شکست شبکه ضعیف در کل نظام نوآوری در ایران که تعاملات میان بخش دفاعی و غیردفاعی تنها در سطوح پایین پشتیبانی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Structural-Functional Interactions of the UAV's Technological Innovation System in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Baharloo 1
  • Tahereh Miremadi 2
  • Mehdi Elyasi 3
  • Alireza Booshehri 4
1 Manager of Strategic Planning
2 Associate professor- Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
3 Assistant Professor- Allame Tabatabaee University
4 Faculty of Management & Soft Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

UAV technology development is an important part of Iran's defense development strategy. The purpose of this article is to understand the state of the Iranian UAV's technological innovation system in the current situation. The research questions are: What is the structural configuration of the UAVTIS in Iran? What are the performances of the functions? And what are the interactions between them?
Theoretical idea of this research is the technological innovation system. Information retrieval, related company databases, deep interviews with experts and questionnaires. The most important findings of the research are that "market formation function" is the strongest function of the UAVTIS. On the contrary, "knowledge dissemination function" is the weakest function and the most important failure factor of this system. The failure of these two functions is the result of two structural problems: first, the failure of a strong network of defense innovation systems that, due to security considerations, maintains the intensity of inter-sector interactions very high, which itself impedes the knowledge diffusion to the non-defense sector. Second, the failure of the weak network in the entire innovation system in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UAV
  • Technological Innovation System
  • Structural Analysis
  • Functional Analysis
 
-         برآ، ش. م. (1394). کتاب جامع صنعت هوایی و فضایی ایران. تهران: مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری- کارگروه هوافضا.
-         حیرانی، ح.، قدسی پور، س.، باقری‌مقدم، ن.، و کریمیان، ح. (1393). تحلیل پویای کارکردی- ساختاری توسعه فناوری در چارچوب نظام نوآوری فناورانه؛ مورد‌مطالعه: فناوری تولید هم‌زمان برق و حرارت. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2(2), 49-80.
-         خبرگزاری فارس. (1388, 06 10). صنایع دفاعی بر اساس ایده "هسته کوچک دانا - شبکه بزرگ توانا" شکل می‌گیرند. بازیابی در 21 دی 1396، از خبرگزاری فارس.
-         ستاد توسعه هوافضا. (1391). سند جامع توسعه هوافضای کشور. تهران: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
-         مجلس شورای اسلامی. (1396). قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی). بازیابی در 21 دی 1396، شناسنامه قانون.
-         محمدی، م.، طباطباییان، س. ح.، الیاسی، م.، و روشنی، س. (1392). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوتکنولوژی در ایران. سیاست علم و فناوری، سال 5 (4)، 19-32.
-         مرکز استاندارد دفاعی. (1387). الزامات طراحی و گواهینامهی صلاحیت پروازی هواپیمای بدون سرنشین- ویژگیها و روشهای آزمون (IDS-307). تهران: مرکز استاندارد دفاعی.
-         مرکز استاندارد دفاعی. (1389). الزامات صلاحیت پروازی سامانه‌های هواپیمای بدون سرنشین نظامی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون (IDS-778). تهران: مرکز استاندارد دفاعی.
-         میرعمادی, ط., و رحیمی‌راد, ز. (1395). شناسایی شکست‌های سیستم در تحلیل نظام نوآوری فناورانه سوخت زیستی در ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 8(1), 27-41.
-          Bergek, A.; Hekkert, M.; Jacobsson, S. (2008). Functions in innovation systems: A framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy makers. Innovation for a low carbon economy: economic, institutional and management approaches, 79.
-          Bergek, A.; Jacobsson, et al. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research Policy 37, 407-429.
-          Carlsson, B., & Stankiewicz, R. (1991). On the nature, function and composition of technological systems. Journal of evolutionary economics, 1(2), 93-118.
-          Development, Concepts and Doctrine Centre. (2014). Global Strategic Trends: Out to 2045, Fifth Ed. UK: Ministry of Defense.
-          Gundlach, J. (2012). Designing Unmanned Aircraft Systems: A Comprehensive Approach. Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc.
-          Hekkert, M.; Negro, S.; al, et. (2011). Technological innovation system analysis: A manual for analysts. Utrecht University - Faculty of Geosciences - C&M.
-          Hekkert, M.P.; Suurs, R.A.; et al. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological forecasting and social change, 74(4), 413-432.
-          Jacobsson, S., & Bergek, A. (2004). Transforming the energy sector: the evolution of technological systems in renewable energy technology. Industrial and corporate change, 13(5), 815-849.
-          Markard, J., & Truffer, B. (2008). Technological innovation systems and the multi-level perspective: Towards an integrated framework. Research Policy 37, 596-615.
-          Smits, R., & Kuhlmann, S. (2004). The rise of systemic instruments in innovation policy. International Journal of Foresight and Innovation Policy, 1: 4–32.
-          Tarikhi, P., Ashrafi, M., & Abbasi, M. (2014). Iran's Aerospace Tecnology. In A. Soofi, & S. Ghazinoory, Science and Innovation in Iran. Palgrave McMillan.
-          UVS-info. (2017). Remotely Piloted Aircraft Systems: The Global Perspective (2016/2017), 14th Edition. Retrieved 2017, from UVS-Info: The International Remotely Piloted Systems Information Source: https://rps-info.com/publications/2016-rpas-yearbook-flipping-book/
-          Wieczorek, A. J., & Hekkert, M. P. (2012). Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, 39(1), 74-87.
-          Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M., & Gilsing, V. (2005). A system failure framework for innovation policy design. Technovation, 25(6), 609-619.
-          Yeasmin, S., & Rahman, K. F. (2012). 'Triangulation' Research Method as the Tool of Social. BUP JOURNAL, 1(1), 154-163.