نویسنده = ������������������ ������������
ارائه مدل تدوین نقشه راه فناوری‌های یک سامانه پیشرفته

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-118

10.22104/jtdm.2019.2860.1966

امیرحسین اخروی؛ علیرضا شکیبامنش