نویسنده = �������������� ���������������� ������������