نویسنده = رمضانپور نرگسی، قاسم
تحلیل مدل شکل گیری نظام نوآوری فناورانه خودرو گازسوز در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 55-87

10.22104/jtdm.2019.3101.2065

سید محمد هادی رضوی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ حجت حاجی حسینی؛ مرتضی اکبری