کلیدواژه‌ها = یکپارچه‌گی فناورانه تامین کننده
بررسی عملکرد نوآوری محصول جدید در شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو در ایران: یک مطالعه علّی

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 123-150

10.22104/jtdm.2015.358

محمد رضا صادقی مقدم؛ محمود زمانی؛ محمد گشتاسبی؛ یاسر شجاعی