کلیدواژه‌ها = مدل های ارزیابی در سطح ملی
مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 3-29

10.22104/jtdm.2013.31

علی بی تعب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سعید شجاعی