مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری مدیریت کارافرینی دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری بر مدل¬های ارائه شده در دنیا و همچنین اقدامات صورت گرفته در داخل کشور، اقدام به ارائه مدلی بومی برای ارزیابی توان نوآوری ج.ا. ایران نماید. بر این اساس ابتدا تعدادی از مدل¬های ارائه شده - با تأکید بر مدل¬های ارائه شده برای کشورهای در حال توسعه- مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه بین مدل¬ها نشان می¬دهد که برخی از آن‏ها تمام مؤلفه¬های تأثیرگذار در نوآوری را برای ارزیابی مورد بررسی قرار نداده¬اند و لذا مدل آنها برای شرایط خاص خود کاربرد دارد. از این رو، مقاله حاضر با مروری بر رویکردهای مختلف، جمع¬بندی نقاط ضعف و قوت آن‏ها و همچنین در نظر گرفتن ملاحظات بومی کشور که نشأت گرفته از ویژگی¬های اقتصادی، سیاسی واجتماعی ج.ا.ایران است، چارچوب مفهومی نظام‌مندی برای ارزیابی توان نوآوری ارائه داده است. از آنجا که سعی بر ارائه مدلی نظام‌مند (سیستماتیک) بوده است، مؤلفه‌های نوآوری به صورت کلی در چهار دسته مؤلفه‌های ورودی، مؤلفه‌های خروجی،‌ مؤلفه‌های فرایندی و مؤلفه‌های محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در ارائه چارچوب پیشنهادی سعی شده است تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوت توانمندی نوآوری برای سیاستگذار ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Innovation Auditing at National Level

نویسنده [English]

  • Ali Bitaab 1
چکیده [English]

Evaluation of innovative capacity at the national level is the most fundamental step in STI policymaking. In this regard, numerous researchers have dealt with the issue to date. Therefore, the current paper aims at critical review of the main evaluation schemes worldwide and in Islamic Republic of Iran (I.R.I) as well to investigate the weaknesses and strengths of existing schemes. Analyzing the prominent schemes and considering the national considerations of I.R.I., a new model has been developed. The introduced model consists of four main components: input, output, process and environment. Each of the four components has been discussed thoroughly. Finally, the model validity has been investigated through content evaluation panel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation Evaluation
  • Science and Technology Evaluation
  • Models of evaluation at national level
  • S&T auditing indicators