دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 3-148 

مقاله پژوهشی

مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی

صفحه 3-29

10.22104/jtdm.2013.31

علی بی تعب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سعید شجاعی


شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی

صفحه 135-155

10.22104/jtdm.2013.36

سعید سعیدا اردکانی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ سید مسعود حکاکی؛ حسین رضایی دولت آبادی