پیش بینی فناوری با تحلیل محتوی حق ثبت اختراع ؛ تحلیلی بر آینده فناوری لعاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

پیش¬بینی فناوری به عنوان نخستین گام در فرایند برنامه‌ریزی فناوری، به پایش مستمر پیشرفت‌های فناورانه به منظور ارزیابی توانایی بالقوه و شناسایی زودهنگام کاربردهای آتی آن‌ها اطلاق می¬گردد. در کشورهای در حال توسعه اغلب به دلیل کم‌رنگ بودن جایگاه چنین مطالعاتی در فرایند سیاستگذاری فناوری، سرمایه¬گذاری در فعالیت¬های تحقیق و توسعه فاقد اثر بخشی لازم می باشد.
در این مقاله به منظور رصد پیشرفت¬های فناورانه در زمینه فناوری لعاب، داده¬های مرتبط با پتنت¬های استخراج شده از پایگاه¬های ثبت پتنت اروپا و آمریکا با استفاده از رویکرد پتنت کاوی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند. پس از تعیین کلید واژه‌ها، 1591 پتنت بین سال¬های 1913 تا 2011 جهت تحلیل جمع آوری گردید. سپس با استفاده از فنون¬ متن¬کاوی و روش خوشه بندی k- میانگین، فناوری لعاب به شش خوشه "مواد اصلی لعاب"،"مواد اولیه افزودنی"،"لعاب-های ویژه"،"تنوع در شکل ظاهری لعاب"،"تجهیزات پخت" و "روش¬های آماده سازی لعاب" تفکیک و در هر یک از آن‌ها با استفاده از منحنی رشد لجستیک دوگانه، چرخه حیات فناوری ترسیم و تفسیر گردید.
نتایج این مقاله نشان دادند که فناوری لعاب در تمامی خوشه¬های شناسایی شده در مرحله بلوغ و یا افول قرار داشته و به احتمال فراوان در آینده¬ای نزدیک با فناوری¬های نوین دیگری جایگزین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Patent Content Analysis for Technology Forecasting; an Analysis of Glazing Technology Future

نویسندگان [English]

  • Sadegh Youseftabar Miri
  • Sadegh Youseftabar Miri
چکیده [English]

Technology forecasting as the first step in technology planning procedure, is defined as continuous monitoring of technological developments to evaluate its potential capability and early detection of its future applications. In developing countries, the lack of these studies in technology policy making process causes investments in R&D activities not to have desired effectiveness and put these countries far behind frontiers of technology.
In this study, in order to monitor technological developments in glaze field and forecast its future trend, related patent information was retrieved from EPO and USTPO for further analysis and evaluation. After determining essential key words, 1591 patents were retrieved for analysis. Then using text mining techniques and K-means clustering methodology, glaze technology was divided into six technological clusters: "glaze main material", "additive materials", "Special glazes", "diversity in glaze appearance", "firing equipment", and "preparation methods". Finally, technology life cycle stage was determined for each of these clusters using Bi-logistic growth curve.
Results showed that glaze technology is in maturity or saturation stage in all of its sub clusters and it would probably be replaced with other new advanced technologies in the near future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology forecast
  • Patent Analysis
  • Text mining
  • K-means clustering method
  • Bi-logistic growth curve