راهبردهای اجرای طرح‌های توسعه و تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

پیچیدگی و ماهیت خاص و متفاوت هر یک از فناوری‌ها و شرایط نیاز صنعت به آنها، طراحی فرآیند توسعه و تجاری سازی فناوری را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. در این مطالعه یک رویکرد نظریه سازی قیاسی از چگونگی ادراک مدیران و دست‌اندرکاران توسعه فناوری از روش توسعه و تجاری سازی فناوری‌ها انتخاب و به‌کار گرفته شد تا الگوهای مختلف مورد استفاده برای توسعه و تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت استخراج و تشریح گردد. این مدل‌ها براساس مطالعه موردی (چند موردی) فرایند توسعه و تجاری سازی بیست فناوری مختلف که در پژوهشگاه صنعت نفت اجرا شده با استفاده از روش شناسی تحقیق کیفی اکتشافی به‌دست آمده است. در نتیجه شش مدل مختلف توسعه و تجاری سازی فناوری تدوین گردید.
پس از طراحی مدل‌ها با استفاده از نظرسنجی از خبرگان و مقایسه آنها با مدل سایر طرح‌های توسعه فناوری در حال اجرا، به دریافت دیدگاه‌های خبرگان و مقایسه تطبیقی مدل‌ها پرداخته شد و شواهدی برای پشتیبانی و تائید مدل‌های توسعه یافته، گردآوری گردید. در نهایت با ارائه نتایج پژوهش به جمع‌بندی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation Strategies for Technology Development and Commercialization Programs in Research Institute of Petroleum Industry

چکیده [English]

According to the mission of Research and Technology Organizations (RTOs), they are responsible for technology development and facilitating its commercialization. The complexity and specific nature of each technology and industry requirements, lead to numerous problems in defining technology development and commercialization process and also lack of integrity and compliance with the type and time of technological needs of industry and the defined model for technology development in RTOs make the problems more difficult for RTOs.
In order to respond to these theoretical challenges, this study used a deductive approach to theory building from the perspective of those involved in technology development and commercialization to extract and explain the various models used for the technology development and commercialization in RIPI using exploratory qualitative research methodology. These models are based on case study (multiple-case study) of the technology development and commercialization process for twenty different technologies which are executed in RIPI and six different models of technology development and commercialization have been established.
To validate the proposed model, it was checked by experts opinion and the result was compared with the models of the under developed technology projects to receive the views of experts and pattern matching of models. The evidence provides adequate support confirmation of the developed models. Finally, the results of the study along with an appropriate analysis were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology development
  • Technology commercialization process
  • Integrated management
  • Strategic management of technology development
  • Research Institute of Petroleum Industry