دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 9-182 

مقاله پژوهشی

تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاهها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاههای بخش اویونیک ایران

صفحه 9-36

10.22104/jtdm.2013.2

محمد نقی زاده؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ منوچهر منطقی؛ رضا نقی زاده


الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی ایران

صفحه 37-66

10.22104/jtdm.2013.3

مهدی گودرزی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری