بررسی عوامل ضد انگیزشی دانشجویان و دانش آموختگان جوان ایرانی در تاسیس بنگاه‌ کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی سازمان پ‍ژوهشهای علمی و صنعتی ایران

2 عضو هیات علمی

چکیده

هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های عوامل ضد انگیزشی دانشجویان و دانش‌آموختگان جوان کشور در گرایش به کارآفرینی و تاسیس بنگاه‌ مستقل کسب و کار است. از پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش و از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مدیران شرکت‌های مستقر در مراکز رشد دانشگاه‌های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بر مبنای تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها و نتایج آزمون فریدمن، مولفه‌های: ترس از ناتوانی در تهیه منابع مالی کافی برای راه‌اندازی کسب وکار، ترس از شکست مالی، نگرانی از عدم امکان تأمین الزامات قانونی، ترس از بدهی و نداشتن تجربه کاری، به ترتیب از مهم‌ترین مؤلفه‌های عوامل ضد انگیزشی دانشجویان و دانش‌آموختگان جوان در تاسیس بنگاه کسب و کار است. همچنین بر مبنای ضریب همبستگی اسپیرمن، بین تعدادی از عوامل ضد انگیزشی با متغیر وابسته (تاسیس بنگاه جدید کسب و کار)، در سطح 95 درصد اطمینان، همبستگی معنی‌دار معکوس وجود دارد. بر مبنای نتایج حاصل، عوامل ضد انگیزشی شناسایی شده به عنوان موانع کارآفرینان مورد مطالعه درگرایش به فعالیت‌های کارآفرینانه عمل می‌کند. این یافته‌ها می‌تواند درسیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مسئولان جهت بهبود شرایط محیطی برای کارآفرینی و تدوین برنامه‌های ترویجی و آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Anti-Motivational Factors on Establishing Entrepreneurship Enterprises by Iranian Young College Students and Graduates

چکیده [English]

Tendency to entrepreneurial activities are restricted by various factors such as anti-motivational and environmental conditions. In this paper, motivational barriers to enterprise start-ups by Iranian young students and graduates are investigated.
This research examines major perceived barriers that obstacle Iranian young students and graduates to start up their own entrepreneurial businesses.
A questionnaire has been used for data collection which evaluates the data related to dependent variable of entrepreneurial activity and fifteen components of the independent variable. Statistical population includes the Iranian young students and graduates who have tried to start up or develop a new independent business. Statistical analysis shows that “fear of inability to provide sufficient financial resources to set up business”, “fear of financial ruin”, “concern over the lack of provision of legal requirements”, “fear of debt” and “lack of skills” are respectively the most important elements of anti-motivational factors to enterprise start-ups by Iranian young students and graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational Barriers
  • Entrepreneurship Enterprises
  • Start-ups
  • Young College Graduates