ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی (Fuzzy DSS) به منظور سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

دانش و مدیریت آن در عصر اطلاعات، نقشی کلیدی در ادامه حیات سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی ایفا می کند. شواهد بیانگر این واقعیت است که علی رغم توسعه شایسته ادبیات و کارکرد مدیریت دانش، هنوز تعداد زیادی از سازمانها و صنایع، در عملیاتی ساختن موفق و یا بهره برداری اثربخش آن ناکام مانده اند. از جمله دلایل این ناکامی، معطوف به عدم شناخت از وضعیت آمادگی سازمان و مهیا نبودن پیش نیازها و زیرساختهای ضروری برای استقرار مدیریت دانش است. این مقاله به دنبال آن است تا با مرور ادبیات این حوزه و بهره گیری از خبرگی مدیران و کارشناسان دانشکار و تسهیلگر سازمانی، در قالب روش دلفی فازی، معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی آمادگی پذیرش مدیریت دانش را استخراج نماید. بر این اساس، 21 زیرمعیار ارزیابی در قالب پنج دسته کلی معیارهای سنجش آمادگی استقرار مدیریت دانش شامل ظرفیت های فرهنگی، ساختارها و فرایندهای سازمانی، مدیریت تغییر، فناوری و ظرفیت مدیریت دانش پیشنهاد گردیده است. همچنین در این بررسی نشان داده می شود که چگونه یک شرکت می تواند با رویکرد غربالسازی فازی و از طریق زیرمعیارهای مربوط به پنج دسته کلی معیارهای ارزیابی آمادگی، وضعیت گزاره های عنوان شده را از نظر اولویت و اضطرار برای استقرار مدیریت دانش مشخص سازد. نتایج بیانگر این مهم است که سیستم پشتیبان تصمیم فازی تبیین شده در مقاله حاضر، سازمانهایی با درجه بلوغ بالاتر در زیرساختهای پیشبرد و موفقیت مدیریت دانش را غربال و انتخاب می نماید. در انتها با بیان مطالعه موردی ازکاربرد متدولوژی پیشنهادی در شرکتهای تابعه یک هلدینگ صنایع غذایی، مفاهیم ذکر شده به طور عمیق تری مورد توجه قرار داده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Decision Support System (FDSS) for Evaluating Organization Readiness in KM Acceptance

چکیده [English]

Findings indicate that despite the satisfying development in conceptual and theoretical dimensions of knowledge management (KM), many organizations, have failed to implement KM successfully and effectively. Among the reasons for this failure, is incorrect understanding of organization readiness and unavailability of basic requirements for KM implementation.This article attempts to present a fuzzy decision support system to assess the organization readiness in KM acceptance. To do so, after reviewing the literature, we extracted the experience of knowledge managers and experts using fuzzy Delphi approach and quantitative algorithms such as fuzzy screening approach. In this regard, 21 sub-criteria under five basic categories for the assessment of organization readiness were suggested: cultural capacity, organizational processes and structures capacity, change management capacity, technology capacity and
KM capacity. Furthermore, this paper shows how fuzzy screening approach can be used to sub-criteria for the evaluation of organization readiness in KM implementation. Findings indicate that proposed fuzzy
decision support system (FDSS) could select organizations with higher maturity in prerequisites of KM implementation. Finally, the model is applied to three subsidiaries of a holding company active in the food industry to illustrate the proposed methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management (KM)
  • Criteria for Assessment of Organization Readiness
  • Fuzzy Decision Support System (FDSS)
  • Fuzzy Screening Approach