تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاهها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاههای بخش اویونیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیات علمی دانشگاه مالک اشتر

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در ادبیات مدیریت کسب و کار در شرایط پویای محیطی بصورت مستمر بر نقش گرایش به بازار و توانمندی فناورانه در ارتقای عملکرد صنایع تأکید شده است. توانمندی فناورانه و گرایش بازار به عنوان دارای یهایی کمیاب، ارزشمند و به سختی قابل تقلید شناخته م یشوند که تحت تأثیر ادراک مدیریت از پویا یی محیط است. در این میان ضروری است تا نحوه تأثیر ادراک از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه از طریق متغیر مداخل هگر 4 گرایش به بازار تشریح شود. پویایی محیط بر پیچیدگی و میزان و سرعت تغییرات آن تأکید دارد و گرایش به بازار نیز بر میزان حساسیت و پاسخ به تغییرات محیطی تأکید دارد. در این مقاله که با تمرکز بر صنعت اویونیک کشور انجام پذیرفته است به تشریح رابطه اشاره شده در بالا پرداخته شد و این رابطه به صورت رابطه مداخله گری کامل تأیید شد. این نتایج که در قالب مدلی ساختاری در مقاله ارائه شده است، بر اهمیت توجه به نیازهای در حال تغییر بازار )رویکرد کنش بازار( و پویایی موجود در آن جهت ارتقای توانمندی فناورانه در صنعتی با سرعت تغییرات بالا مانند اویونیک تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Market Orientation and Managerial Perception of Environmental Dynamicity on the Promotion of Technological Capability in Iran Avionics Sector

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naghizadeh 1
  • Habibiolah Tabatabaian 1
  • Payam Hanafizadeh 1
  • manoochehr manteghi 2
  • Reza Naghizadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

Business studies have underlined the role of market orientation and technological capability to improve an industry performance. Technological capability and market orientation are known as rare, valuable and
inimitable resources which are affected by managerial perception of environmental dynamicity. It is mportant to explain the impact of managerial perception of environmental dynamicity on technological capability via mediator variable of market orientation. Environmental dynamicity focuses on complexity and volume of environmental and technological changes and market orientation emphasizes on the degree of sensitivity and response to the environmental changes. This relation is explored in this research by focusing on Iran avionics sector and verified as being a mediation relation. The results of this research shown by a structural model emphasize on the importance of changes of market needs and its dynamicity in technological capability improvement in the sectors with high rapid changes like avionics sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Capability
  • Market Orientation
  • Managerial Perception of Environmental Dynamicity