کلیدواژه‌ها = قابلیت های پویا
چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 43-87

10.22104/jtdm.2019.3129.2079

یونس محمدی؛ عباس مقبل؛ ناصر باقری مقدم


بررسی مسیرهای توسعه و تطور نظری قابلیت های پویا مبتنی بر تحلیل هم استنادی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 161-184

10.22104/jtdm.2019.2470.1995

سعید روشنی؛ سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی